หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ "ห้องเรียนอาชีพ" (OBEC Career Program)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 372/2560
รมช.ศธ."พล.อ.
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการ "ห้องเรียนอาชีพ" (OBEC Career Programในพื้นที่ อำเภอชายแดนภาคใต้ คือ อำเภอเบตง อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล  และ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการ "ห้องเรียนอาชีพ" ในพื้นที่ อำเภอชายแดนภาคใต้ คือ อำเภอเบตง อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการ"โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program)" ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที สามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้
โดยในปีแรกเริ่มต้น 6 โรงเรียน ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) จำนวน โรงเรียน คือ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา, โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เชียงราย ตาก) อีก โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย,  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน (Basic Modern Business Administrative : BMBA) ทักษะอาชีพที่สนใจ และสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริงในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 9 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี คหกรรม การโรงแรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง พืชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการไปพบปะนักเรียนและรับฟังปัญหาความต้องการในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน จำนวน แห่ง ดังนี้
● โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  มีนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกจำนวน 19 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 8 คน หญิง 11 คน เข้าเรียนชั้น ม.4/6 จำนวน 2 สาขา คือ แผนกการโรงแรม คน และคหกรรม 11 คน  ทั้งนี้ ในการพบปะกับนกเรียนครั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการได้ให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น ว่าต้องการให้การศึกษาของอำเภอเบตง มีการพัฒนาได้อย่างไร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กกล้าคิดวิเคราะห์และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และนำความคิดเห็นของนักเรียนไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กนักเรียนต่อไปอีกด้วย

● ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุคิริน สาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส  ซึ่งเป็นศูนย์บริการทางด้านวิชาชีพในเขตบริการ อำเภอ คือ อำเภอสุคิริน แว้ง จะแนะ และระแงะ มีภารกิจที่สำคัญ ด้าน คือ 1) จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช./ปวส. โดยมีนักศึกษา ปวช. 152 คน และ ปวส. 230 คน 2) หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ซึ่งมีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนใน 17 รายวิชาใน 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมาจำนวน 689 คน 3) จัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่ง รมช.ศึกษาธิการ เห็นว่าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพแห่งนี้สามารถจัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพ จึงต้องการให้ยกฐานะศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ เป็น "วิทยาลัยการอาชีพสุคิริน" ในโอกาสต่อไป โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสานและจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ หลักสูตร การขยายที่ดินจากปัจจุบันที่มีเพียง 12 ไร่ ให้มีไม่น้อยกว่า 50 ไร่ เพื่อเข้าเงื่อนไขการเป็นวิทยาลัยดังกล่าวต่อไป และขอให้ศูนย์ฝึกอบรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เช่น ภาษาต่างประเทศสำหรับมัคคุเทศก์ และด้านการท่องเที่ยว

● โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ในปีนี้ รวม 3 ห้อง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างเชื่อมโลหะ และคหกรรม มีนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกจำนวน 45 คน ซึ่ง รมช.ศึกษาธิการ ได้แสดงความชื่นชมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในหลายเรื่อง ทั้งวิชาการ ดนตรี และกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล สมดังคำขวัญของโรงเรียนคือ "ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ" และขอให้โรงเรียนสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในสาขาวิชาที่ต้องการเปิดเพิ่ม รวมทั้งให้มีการทำงานบูรณาการในลักษณะการทำงานสานพลังประชารัฐ คือ ความร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานภายใน/ภายนอก ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา อันจะส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ส่วนความต้องการของโรงเรียน เช่น อาคารหอประชุมนั้น มอบให้โรงเรียนประสานกับ สพม.15 เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอให้ สพฐ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างให้ตามความจำเป็นต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม