หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2560
ประชุมคณะทำงาน
สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม E2
การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ E2 ที่ผ่านมา ดังนี้
● โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา
ได้ดำเนินแผนงานการสื่อสารโครงการ "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก ในปี 2559 เน้นสร้างการรับรู้ ในรูปแบบโลโก้ที่เด็กอาชีวะมีส่วนร่วม, InfoGraphic VDO ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network ตลอดจนเผยแพร่ข่าวการลงนามความร่วมมือและ Kick off Open House Road Show โครงการ Excellent Model School (EMS) ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบอย่างดี โดยเฉพาะเว็บเพจ Handy Man แฟนฉัน และอวดดี-อาชีวะ มีผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าในช่วงของการจัดแคมเปญโครงการ
ระยะที่สอง ปี 2560 ยังคงเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิปวิดีโอยกระดับ Excellent Model School, คลิปสัมภาษณ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ, คลิปสัมภาษณ์ CEO (Chief Executive Officer) ตลอดจน VTR สัมภาษณ์ The IDOL ผู้จบอาชีวะที่เข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งแม้จะจัดแคมเปญเพียง 37 วัน แต่พบว่าภาพรวมของโครงการได้รับการตอบรับดีมากและสูงกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1.7 ล้านวิว สามารถสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู  ทั้งนี้ กำลังเตรียมวางแผนการสื่อสารในระยะต่อไป เพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่องในวิทยาลัยนำร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่ด้วย

 โครงการ Excellent Model School (EMS)
ได้รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการเพิ่มจำนวนนักศึกษาทวิภาคี ปี 2560 โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักศึกษาอีก 50% หรือ 4,395 คน รวมเป็น 13,184 คน ซึ่งพบว่าในภาคเรียนที่ 1/2560 มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 723 คน และจะเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน พร้อมจะมีการส่งเสริมเพื่อขยายความร่วมมือสู่บริษัทในเครือข่ายด้วย
นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในสาขา Excellent จากวิทยาลัยทั้ง 68 แห่ง โดยสถานประกอบการจะมีส่วนร่วมอบรมความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือทดลองทำงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมสร้างระบบติดตามผลร่วมกับสถานศึกษา จากนั้นครูจะขยายผลความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาหลักสูตร และผนวกเข้ากับทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป


 การจัดทำ Database of Demand & Supply
ขณะนี้ได้จัดทำระบบสำรวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey เสร็จเรียบร้อย และพร้อมที่จะส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจความต้องการ (Demand) และการผลิต (Supply) ในระดับจังหวัด โดยได้เสนอนำร่องใช้ในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก (Rayong Model) เพราะมีแผนการสำรวจการผลิตและความต้องการกำลังคนตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ไว้แล้ว

● การจัดทำ Standards & Certification Center
ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) พร้อมเตรียมเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก่อนแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ไม่มีนโยบายหรือโครงการที่สั่งการลงไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามความต้องการกับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ โดยมีภาคเอกชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การทำงานของประชารัฐมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ
อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มีผู้ประสานงานกลาง เพื่อเชื่อมการทำงานของคณะทำงาน E2 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้เข็มแข็งและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม