หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปี พ.ศ.2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 340/2560"ปนัดดา" บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,792 คน) โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ครูคือผู้ทำหน้าที่เสียสละให้กับบ้านเมือง คือ ผู้ที่ต้องอุทิศตนอย่างใหญ่หลวงเพื่อสร้างคน สร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปสร้างชาติในอนาคต ดังเช่นบูรพมหากษัตริย์และบรรพชนที่ร่วมสร้างบ้านและกอบกู้ประเทศ ให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี โดยเฉพาะช่วง 70 ปีหลังมานี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงดำรงตน วางพระองค์เป็นแบบอย่าง ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม การเป็นแบบอย่างในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้า ด้วยหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ดังนั้น ข้าราชการครูใหม่ ณ ที่นี้ เป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นข้าราชการที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นข้าราชการที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนทุกแห่ง ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ร่วมดำเนินงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าอย่างมากในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 30,000 แห่ง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) รวมทั้งสังกัดอื่น ๆ ต่อไป เช่น กรุงเทพมหานคร โรงเรียน ตชด. เป็นต้น

สิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการคือ ผู้นำองค์กร (ผู้บริหาร) ที่จะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่าง ผลักดันการขับเคลื่อนหลักการคุณธรรมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7 ประการอย่างต่อเนื่อง ส่วนครูต้องแปลงหลักการทั้ง 5 ข้อไปสู่กลยุทธ์การทำงาน ตลอดจนแผนงานการเรียนรู้สู่ลูกหลานเยาวชนต่อไป พร้อมทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หยิบยกวาระการศึกษาเป็นวาระสำคัญในการนิเทศในแต่ละจังหวัด
ฝากถึงครูให้สอนศิษย์ด้วยความรักความปรารถนาดี ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ให้ครูรักศิษย์ ให้ศิษย์รักครู" สอนด้วยความเป็นครูที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ย่อมจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตาม พร้อมกับมีความสุขุมคัมภีรภาพ เจียมเนื้อเจียมตัว และดำรงไว้ซึ่งความดีงามทั้งความคิด การกระทำ จรรยามารยาท ตามเอกลักษณ์ของคนไทย

อีกประการสำคัญที่ขอฝากความหวังไว้ คือ "การยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศ ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ช่วยอบรมบ่มสอนลูกหลาน ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต การเรียน ตลอดจนการทำงานเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ที่จะส่งผลถึงอันดับความซื่อสัตย์ของประเทศจากการสำรวจระดับนานาชาติด้วย"

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม