หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ กรกฎาคม 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 349/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก กรกฎาคม 2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
● ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  • ให้กระทรวงศึกษาธิการขยายผลเรื่องภาษาอังกฤษ  นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการในทุกส่วนราชการ เพื่อต้องการให้ข้าราชการได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English มาฝึกฝนภาษาอังกฤษ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงระบบ Server ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย และใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดการใช้เอกสารหรือกระดาษ  นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการ ลดปริมาณการใช้กระดาษหรือลดการใช้เอกสาร โดยขอให้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะลดปริมาณการใช้กระดาษได้เท่าไร เช่น เมื่อเด็กทำเรื่องขอจบการศึกษา ไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนมายื่น แต่สถานศึกษาควรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับกระทรวงมหาดไทยในการขอดูข้อมูลทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนได้
● ประเด็นจากการประชุมองค์กรหลัก
  • การประชุม Super Board ด้านการศึกษาครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้มีการนำเสนอเรื่องสะเต็มศึกษาในที่ประชุมด้วย เนื่องจาก ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการหารือในประเด็นการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของไทยในฐานะที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภูมิภาค การปรับระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาที่เรียนและเนื้อหาที่ออกข้อสอบ การขยายโรงเรียนสะเต็มศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการอบรม Boot Camp ของภาษาอังกฤษที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคาดว่าจะคัดเลือกครูผู้สอนสะเต็มศึกษาจำนวน 1,000 คน จากครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคัดเลือกครูที่อยู่ในระบบอีกกว่า 500 คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งจะนำเสนอผลการดำเนินโครงการและการขยายผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในที่ประชุมด้วย
  • การขยายผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp)  ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยให้หน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเทียบโอนว่า การฝึกอบรมวิชาใดสามารถเทียบโอนได้บ้าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บเป็น Credit Bank และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อได้
  • ให้สถานศึกษาพิจารณาการซื้อผลผลิตทางการเกษตร  ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ว่า มีสินค้าเกษตรอะไรบ้างที่สถานศึกษาสามารถไปซื้อวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยอาจจัดซื้อผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือซื้อผ่านพ่อค้าโดยตรงก็ได้ ซึ่งการดำเนินการไม่ได้เป็นการทำลายระบบตลาด แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การผลิตครูหลักสูตร 4 ปี  กรณีที่คณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบในหลักการ ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอให้กลับไปผลิตครูในหลักสูตร 4 ปีนั้น ที่ประชุมได้กำชับให้คุรุสภาชี้แจงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และเน้นย้ำให้ดำเนินการโดยไม่ไปก้าวล่วงวิชาชีพครู โดยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม