หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 337/2560
ภารกิจ "ปนัดดา" ที่จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 : ภาคเหนือ" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวมทั้งได้ไปพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
● เปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคเหนือ
เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคเหนือ" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูอาจารย์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดที่ 4 ของการแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ในโอกาสที่ได้มาพบปะครั้งนี้ ขอฝากแนวคิดและประเด็นต่าง ๆ ให้ช่วยขบคิด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าทันสมัยในหลายประเด็น ดังนี้
  • การน้อมนำศาสตร์พระราชา "ความเพียร" สู่สังคมการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานคำสอนในเรื่องของ "ความเพียร" ไว้ หากเราได้น้อมนำไปปฏิบัติในการที่จะหมั่นขวยขวายและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าชีวิตของเรา ก็จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมของนักการศึกษา ที่มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน และเมื่อนำมาผนวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ด้วยแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ และเกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
  •  แปลงแผนการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติ ขอฝากให้ทุกคนนำแผนการศึกษาแห่งชาติแปลงเป็นแผนปฏิบัติ ที่มีตัวชี้วัด มีการติดตาม และมีการประเมินผลที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ พร้อมย้ำให้ช่วยปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาเป็นลำดับแรก ๆ เพราะคุณธรรมจะเป็นส่วนช่วยยกระดับสิ่งอื่น ๆ ตามมาโดยปริยาย ทั้งการศึกษาที่มีมาตรฐาน การเรียนรู้ด้วยความตั้งใจสุจริตใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อยและโปร่งใส
  •  เน้นอบรมบ่มสอน "รู้เท่าทันสื่อ"  จากข้อมูลพฤติกรรมการอ่านในปัจจุบัน พบว่าเยาวชนอายุ 15-24 ปี จะใช้เวลาในการอ่านมากที่สุด 94 นาทีต่อวัน รองลงมาคือเด็กอายุ 6-14 ปี จะใช้เวลาอ่าน 71 นาทีต่อวัน โดยส่วนใหญ่อ่านข้อความจากสื่อออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 83.3 ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับด้านความบันเทิง สันทนาการ เกมส์ ที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมทักษะด้านการคิด ด้านการวิเคราะห์แต่อย่างใด อีกทั้งยังนำไปสู่คดีอาชญากรรม การล่อลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากให้เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ ที่จะต้องอบรมบ่มสอนให้ลูกหลานมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่ออย่างถูกทิศทางด้วย
  •  ฟื้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอให้ช่วยขบคิดพิจารณาฟื้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Life Learning) ทั้งพิพิธภัณฑ์ในระดับจังหวัดและระดับชาติ สถานที่สำคัญ หรือแหล่งศึกษาในท้องถิ่นในจังหวัดของตนเอง ซึ่งระยะหลังห่างหายไปมาก โดยผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง ให้ลูกหลานนักเรียนได้ทำตาม เพื่อจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ รู้ที่มาที่ไป ทำให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ บุพการี และครูอาจารย์ จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดของตนตามวิถีทางที่พอจะทำได้
  •  การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร  ขอให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการทำงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การลา การประเมินผล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนรางวัลเชิดชูเกียรติ และอื่น ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความปลอดภัยสูงด้วย
  •  ควรเรียนรู้บทเรียนในอดีตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ท้ายสุดนี้ฝากให้ช่วยกันเรียนรู้อดีตที่ผ่านมา เพราะประเทศเราเผชิญปัญหาและได้รับบทเรียนจากหลากหลายเรื่องราว ควรนำประสบการณ์ต่าง ๆ มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อประโยชน์กับลูกหลานนักเรียน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการสอนศีลธรรมจรรยา ที่จะทำให้บ้านเมืองเราและสังคมเป็นสุข และหวังที่จะเห็นทุกคนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง (Simple Life) รักใคร่สามัคคี มีความเรียบร้อยทั้งทางความคิดและการกระทำ เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เมื่อนั้นเด็กที่คอยเฝ้ามอง คอยเลียนแบบผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ก็จะได้เห็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ทำตาม

● พบปะสนทนาและมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ในวันเดียวกัน ช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (8.00 น.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครู และนักเรียน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จากนั้นในช่วงบ่าย (13.00) ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า มีความยินดีที่มีโอกาสมาเยือนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ด้วยความระลึกและคิดถึงเสมอ มาครั้งนี้ต้องการย้ำเกี่ยวกับการทำดีเพื่อพ่อหลวง คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ลูกหลานในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ต้องเร่งทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้ความร่วมมือกับครูอาจารย์และโรงเรียนในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชประสงค์ของพระองค์
ทั้งนี้ เชื่อว่าด้วยบุคลิกของคนไทยแล้ว การทำความดีเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ หมั่นศึกษาขวนขวาย และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุพการีและครูอาจารย์
ขอฝากข้อคิดไว้กับลูกหลาน ในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ตามความถนัด มากกว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หากจะช่วยริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จากจุดแข็งที่เรามีคือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วยยกระดับความงดงามของท้องถิ่น ชุมชน จังหวัด ตลอดจนของประเทศชาติ ออกสู่สายตาสาธารณชนในวงกว้างมากขึ้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม