หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 367/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 12 ก.ค.2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก ตลอดจนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และนิติกรจากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ข้อสรุปและมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีในหลายส่วน โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
● ความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริต
1) การดำเนินงานในคดีทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด ศธ. 10 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) พบว่า สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 283 เรื่อง จากทั้งหมด 629 เรื่อง
2) การดำเนินงานคดีที่มีผลกระทบในวงกว้างมูลค่าความเสียหายสูง ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้ว ทำให้สามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ อาทิ
- กรณีบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ราย
- กรณีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ร่วมทุนกับบริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งว่า บริษัทดำเนินการขายหุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยชอบด้วยกฎหมาย และยินดีที่จะซื้อหุ้นคืนทั้งหมดในราคาเดิม โดย รมว.ศึกษาธิการ มอบประธานคณะทำงาน หารือร่วมกับเลขาธิการ สกสค. และผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นการซื้อหุ้นคืนในราคาเดิมต่อไป
- กรณีโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ผลการสืบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดและสอบหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ CCTV โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) และอุปกรณ์มีราคาสูงกว่าปกติ ทั้งในส่วนของ Hardware, License เป็นต้น จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินงานให้ครบถ้วนตามสัญญาในเวลาที่กำหนด พร้อมเตรียมการริบเงินประกันในกรณีบริษัทผิดสัญญาต่อไป
- กรณีการจัดสร้างสนามฟุตซอล ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า มีการจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอล จากงบแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับ 416 โรงเรียนใน 18 จังหวัด ส่อเหตุไปในทางไม่สุจริต ซึ่ง สพฐ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนข้อเท็จจริง รวม 16 คณะ ซึ่งขณะนี้มีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 3 คณะ อยู่ระหว่างสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 9 คณะ และมีผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 2 คณะ ส่วนที่เหลืออีก 2 คณะอยู่ระหว่างสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) ซึ่งเกิดจากการจัดสรรงบแปรญัตติเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อปี 2556 ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งมายัง ศธ. ว่าการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น และมีโรงเรียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก สพฐ.จึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 22 คณะ โดยในขณะนี้คณะกรรมการรายงานผลการสืบสวนแล้ว 12 คณะ และอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอีก 10 คณะ


● การจัดทำระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย
ที่ประชุมได้รับทราบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) ซึ่งมีนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ศปท.ศธ. ได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ “ระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย” ที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ตามดำริของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่จะช่วยให้การกำกับติดตามเรื่องมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะแสดงจำนวนคดีที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด สถานะของคดี (ปกติ, เกินกำหนดเวลา, กำลังจะล่าช้า) การแจ้งเตือนตามขั้นตอนสืบสวนสอบสวน การสืบค้นคดี ตลอดจนรวบรวมรายการคดีที่ผู้ใช้งานกดติดตามไว้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบกำกับติดตามเรื่องร้องและการดำเนินการทางวินัย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

● การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศปท.ศธ.
ที่ประชุมรับทราบการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ (เพิ่มเติม) สำหรับปฏิบัติงานที่ ศปท.ศธ. อีก 2 อัตรา (รวมเป็น 7 อัตรา) เพื่อให้มีอัตรากำลังคนสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศปท. ด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า จากความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวไปทั้งหมด ขอให้เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ ให้ความสำคัญและเดินหน้านโยบายแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเอาจริงเอาจัง โดยมีความพยายามที่จะกำกับ ติดตาม และซักถามความก้าวหน้าการสอบสวนในแต่ละเรื่องเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า พร้อมชี้แนะและกำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งรัดการดำเนินงานอย่างละเอียดรัดกุมและครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดเผยความจริงให้ปรากฏโดยเร็ว ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินงานออกไปอย่างกว้างขวาง ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงและเป็นการป้องปราบผู้ที่คิดจะทำไม่ดีด้วย

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม