หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต" ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 348/2560"สุรเชษฐ์"นำทีมกระทรวงศึกษาธิการมอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต" ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต ปี 60" ระดับ ปวช.-ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 400 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการวางแผนผลิตกำลังคนและตลาดงานในพื้นที่ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมจัดกิจกรรม วัน คืน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รับทุนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินทุน และวางแผนใช้เงินทุนการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
จังหวัดสงขลา - เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนในครั้งนี้
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่จบ ปวช. หรือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข ระดับ ปวช. ปีละ 29,000 บาท/คน จำนวน 300 ทุน/ปี และระดับ ปวส. ปีละ 40,000 บาท/คน จำนวน 100 ทุน/ปี ทั้งทุนประเภทมีที่พักประจำ และทุนประเภทไปกลับ

สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศรับสมัครการขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดให้ผู้ขอรับทุน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่กำหนดผลการเรียน ผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี ส่วนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นอกจากการให้ทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ได้รับทุน 400 คน รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุน 21 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง 20 คน ได้เข้าค่ายเป็นเวลา วัน คืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ตามโครงการ "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเงินทุน การเป็นนักเรียนทุน การวางแผนใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นไทย รู้-รัก-สามัคคี มีจิตสาธารณะ เน้นคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บรรยาย เสวนา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้เรียนสายอาชีพ สร้างความรักสามัคคี แนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต และการฝึกสมาธิเตรียมความพร้อมทางปัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำแก่นักศึกษาผู้รับทุนด้วยว่า การประสบความสำเร็จทางการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง "ทั้งความรู้ ความสามารถ โอกาส ผู้สนับสนุน และบุญกุศล" โดยขอให้คำนึงว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตมนุษย์ ดังนั้น เมื่อผู้รับทุนมีความรู้ความสามารถและได้รับโอกาสทุนการศึกษาแล้ว ยิ่งต้องใช้โอกาสให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ต้องควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดี เพราะการศึกษาจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ การได้รับทุนอาชีวศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่เรียนสายอาชีวศึกษาจะมีความสำคัญ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวางแผนผลิตกำลังคน รองรับตลาดงานในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำเสมอว่า "อาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม" จึงขอให้นักศึกษาที่รับทุนให้ความสำคัญต่อตนเอง ขยันและหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ทรงคุณค่าที่จะร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป.


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม