หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

22 นโยบาย ศธ.ปฏิรูปการศึกษาเห็นผลใน 1 ปี

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


22 นโยบาย ศธ.ปฏิรูปการศึกษาเห็นผลใน 1 ปี

           พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหม่ พร้อมด้วย 2 รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เสนาธิการกองทัพบก (ทบ.) เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก และได้มอบการบ้าน หรือ นโยบาย 22 ข้อ ให้ผู้บริหารของ ศธ.รับไปดำเนินการ ทั้ง 22 นโยบายแยกเป็น ภารกิจเฉพาะหน้า ภารกิจระยะสั้น และภารกิจระยะยาว
          นโยบายกลุ่มแรก รวบรวมเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญ 5 เรื่อง มาจัดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ พล.ร.อ.ณรงค์ ยอมรับว่า การขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มนี้ให้เห็นผลต้องใช้เวลา เริ่มจากนโยบายอมตะของทุกรัฐบาล ปฏิรูปการศึกษาพล.ร.อ.ณรงค์ บอกว่า ต้องการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
          นโยบายที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ยึดหลักการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมน้อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้
          ส่วนนโยบายที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม วินัย อุดมการณ์ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ผู้เรียน รวมถึงการสอนให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย
          นโยบายที่ 4 การส่งเสริมและยกสถานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม และนโยบายที่ 5 การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องมีการบูรณาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
          ส่วนนโยบายในกลุ่มต่อมา พล.ร.อ.ณรงค์บอกว่า จะต้องดำเนินการให้เห็นผลภายใน 1 ปี เป็นนโยบายเฉพาะด้าน 7 เรื่อง เริ่มจาก 1.การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และการดำรงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 4.การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 5.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 6.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศธ. และ 7.การดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา
          สุดท้ายเป็นนโยบายเฉพาะหน้าที่รวบรวมปัญหาเร่งด่วนทั้งหมด 10 เรื่องมาให้แต่ละหน่วยงานรับดำเนินการเพิ่มหาทางทุเลาปัญหา เริ่มจาก 1.ปัญหาโลกแตก การแก้ปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวศึกษา 2.สำรวจให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู โรงเรียน สถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3.เร่งสร้างค่านิยม และปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเพื่อจูงใจให้มีผู้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น 4.ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์เป็น
          5.ทบทวนเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชน ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ และช่วยเหลือเด็กยากจน พิการและด้อยโอกาส 6.เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการให้สนับสนุนและรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา7.ปรับระบบการบรรจุ และทบทวนมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น
          8.เร่งทบทวนมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องของสถาบันการศึกษาต่างๆ มีมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นในแนวทางสร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรงและละเมิดทางเพศ 9.ทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา และ 10.ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.)
          พล.ร.อ.ณรงค์ บอกว่า ความหวังที่อยู่ในใจเมื่อมารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการนั้น อยากเห็นเรื่องปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิผลภายใน 1 ปี ผลผลิตหรือนักเรียนออกมามีคุณภาพ เพราะทุกวันนี้สังคมตั้งคำถามต่อ ศธ.ในฐานะได้รับงบประมาณเป็นอันดับหนึ่งว่า จัดการศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย และไม่คุ้มค่ากับงบประมาณมหาศาลที่ได้รับไป จึงจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา
          "ส่วนอีกเรื่องสำคัญคือ การสร้างค่านิยม อาชีวะสร้างชาติ แทนที่ ปริญญาตรีสร้างชาติ จูงใจให้ผู้เรียนหันมาสนใจเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อให้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มเป็น 60% จากปัจจุบันแค่กว่า 30% ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะ" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว ต้องติดตามดูว่า การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ "รัฐมนตรีทหารผสมกับรัฐมนตรีพลเรือน" นั้น จะสามารถทำความเข้าใจประเด็นทางสังคม และนำไปสู่การ ผ่าตัด ระบบการจัดศึกษาให้มีคุณภาพ ในระดับที่การศึกษาเป็น "ธงนำ" พัฒนาประเทศสมดังที่รัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" วาดหวังเอาไว้ หรือไม่
     
         
 ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม