หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ศธ.-กก. หารือความร่วมมือพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 197/2557
ศธ.-กก. หารือความร่วมมือพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา และมัคคุเทศก์
รมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งผู้บริหาร ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียน และได้หารือกับผู้บริหาร ศธ. ในประเด็นต่างๆ ซึ่งได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์หลายเรื่อง พร้อมจะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้ ดังนี้
1) การเพิ่มชั่วโมงเรียนหลักสูตรพลศึกษา
รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการให้เพิ่มชั่วโมงเรียนพลศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยตามปฏิญญากรุงเทพคือไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมรับหลักการที่จะนำไปปรับปรุงหลักสูตร โดยจะเพิ่มเวลาเรียนพลศึกษา ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาปรับลดเวลาเรียนวิชาอื่นลง และจะมีการทบทวนหลักสูตรภาพรวมอีกครั้งว่า มีวิชาใดที่หนักเกินไปหรือไม่ และจะสามารถปรับลดลงได้หรือไม่ ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรพลศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
สำหรับข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติในช่วงเช้า ที่ต้องการให้มีการประกอบท่าทางมวยไทย หรือข้อเสนอจากที่ประชุมให้ใช้ท่าราชนาวีในการออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติด้วยนั้น สพฐ.รับที่จะไปพิจารณาดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูพลศึกษานั้น ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดฝึกอบรมหรือจัดทีมเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้การอบรมความรู้และเทคนิคการดูแลนักเรียนในชั่วโมงเรียนพลศึกษาแก่ครูที่ไม่ได้จบพลศึกษาโดยตรง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ต้องมีความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนพอสมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่เล่นกีฬา
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความคิด และจิตใจ ฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็กให้เจริญเติบโตควบคู่กันไป โดยไม่ยัดเยียดวิชาความรู้ให้เด็กเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย เพื่อเด็กจะได้มีสุขภาพที่ดี เพราะแม้ว่าเด็กจะเรียนเก่งอย่างไร หากสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยบ่อย ก็ไม่สามารถจะเรียนได้ดี
นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาจังหวัด เพื่อให้นักเรียนแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่เดียวกันได้มีโอกาสรู้จัก เสวนา และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นด้วย
รมว.กก. กล่าวว่า สิ่งที่กระทรวงทั้งสองเห็นตรงกันคือ จะทำอย่างไรให้การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างคนโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า “ให้ช่วยกันทำงาน”  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ศธ. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาทั่วทุกระดับการศึกษา ซึ่งในโอกาสแรกที่ได้ร่วมมือกับ ศธ. จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มชั่วโมงเรียนพลศึกษาตามปฏิญญากรุงเทพ คืออย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งเสนอให้มีการออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติ โดยมีเพลงประกอบ เช่น เพลงเกี่ยวกับคุณลักษณะคนไทยในอนาคต และใช้ท่ามวยไทย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียนให้มากขึ้นด้วย
      
2) วิทยาศาสตร์การกีฬา
รมว.กก. กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการเน้นที่จะพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬา ซึ่ง ศธ.มีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีสมาคมกีฬาที่ต้องการจะพัฒนากีฬาไทย ดังนั้นจึงจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนานักกีฬาไทยไปสู่ความเป็นเลิศ อย่างไรก็ตามจะไม่เน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ได้เหรียญทองเท่านั้น แต่จะมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับพัฒนาเด็กเล็กเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
ประเด็นนี้ รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะบูรณาการการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำรูปแบบที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาของไทยต่อไป
    
 
 
3) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รมว.ศธ. กล่าวว่า การเป็นมัคคุเทศก์อาจไม่จำเป็นต้องศึกษาสูงจนถึงระดับปริญญาตรี แต่อาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างๆ รู้เรื่อง รู้ถึงการทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่ดี รวมทั้งต้องสอบผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ แต่ขณะนี้ยังมีประเด็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เช่น มัคคุเทศก์จะต้องจบปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับที่จะดำเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไปซึ่งหากสามารถแก้ไขกฎหมายได้ ก็จะทำให้นักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการท่องเที่ยว สามารถออกไปทำงานเป็นมัคคุเทศก์ได้มากขึ้น เพราะในความเป็นจริงขณะนี้มีนักเรียนที่จบ ปวช.กว่า 1,000 คน แต่ไปเรียนต่อในระดับ ปวส.สาขาดังกล่าวเพียง 60 คน เพราะมองไม่เห็นอนาคตในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกฎหมายยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก
รมว.กก. กล่าวสนับสนุนว่า เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ร่วมมือกับ ศธ. เพื่อสร้างและพัฒนามัคคุเทศก์รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น หลากหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีมัคคุเทศก์ที่ลงทะเบียนไว้กว่า 50,000 คน แต่ทำงานจริงเพียง 10,000 คน ถือว่าไทยกำลังขาดแคลนมัคคุเทศก์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่สื่อสารภาษาที่สามได้ เช่น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาเซียน ฯลฯ จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมเรื่องภาษาที่สามต่อไปด้วย นอกจากนี้ในระยะสั้นจะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีแก่นักเรียนที่มีความสนใจหรือเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็น "มัคคุเทศก์น้อย" ในท้องถิ่นนั้นๆ
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวง ตั้งคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม