หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันนี้ (12 ก.ย.57) เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

กราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และท่านสมาชิกที่เคารพ
วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่ง ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการที่ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และมีการการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรี พร้อมที่จะแถลงนโยบายก่อนการเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 แล้ว ก่อนอื่น ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อท่านประธานฯ และท่านสมาชิกทุกท่านว่า การเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลครั้งนี้ นั้น มีทั้งเงื่อนไขและเวลาที่สำคัญ อันนี้จะทำให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่น ๆ
ในด้านเงื่อนไข รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานในการบริหารราชการแผ่นดินต่อเนื่องจากภารกิจที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานและการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ด้วยกัน ตั้งแต่เมื่อการควบคุมอำนาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา แต่ระยะแรกนั้น คสช. ได้ดำเนินในห้วง 4 เดือน ได้แก่ การมุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ความขัดแย้ง ยุติการใช้กำลัง และอาวุธสงคราม ก่อความรุนแง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาฯ ที่ผ่านมานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน และปัญหาต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน 10 ปี
ปัญหาที่สำคัญก็คือ ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน ซึ่งเราได้เร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา การแก้ปัญหานั้นก็มีผลไประดับหนึ่ง เรามีความหวังว่าจะนำความสุข ความสงบ และการพัฒนาประเทศกลับคืนสู่ประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นภารกิจที่สำคัญของพวกเรา หลังจากนั้น 2 เดือน ก็สู่ระยะที่ 2 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ขณะนี้ คสช. ได้เริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมาในระดับการเป็นที่ปรึกษาและเป็นคณะทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรี ไม่ได้ไปก้าวก่ายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อจะพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ อันนี้อยากกราบเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ
ส่วนที่จะตามในอีกเร็ววันนี้ก็คือการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีการประชุม มีการปิดการรับสมัครการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้ว ซึ่งในระยะต่อไปนั้น คณะกรรมการต่าง ๆ จะมีการคัดสรรมาให้โดยเร็ว คณะกรรมการอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจะออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอันมั่นคงแก่ประเทศ ก่อนที่จะส่งผ่านไประยะที่ 3 คือการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จากการจัดการเลือกตั้งโดยทั่วไป เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดำเนินการต่อไป ในเรื่องเงื่อนเวลา เมื่อสักครู่ ผมเรียนไปแล้วเรื่องเงื่อนไข ต่อไปเรื่องของเงื่อนเวลา รัฐบาลมีกรอบเวลาทำงานอันสั้น เมื่อเทียบกับความเร่งด่วน และความรุนแรงของปัญหาที่รอการแก้ไขมีมากมาย เพราะสะสมค้างมานานหลายปี
เหตุการณ์ขณะนี้ ก็อยากจะเรียนว่า ยังไม่เรียบร้อยเสียทีเดียว อีกทั้งประชาคมโลกก็ยังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้วยความห่วงใย วันนี้หลาย ๆ ประเทศก็มีความเข้าใจมากขึ้น เพียงแต่ว่ามองด้วยความห่วงใย อยากให้เราคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเวลา เงื่อนไขการทำงานอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ จะไม่ถือว่าเป็นข้อจำกัด เราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาส ก็คือการถือว่าความเร่งด่วนเหล่านั้น เป็นความท้าทาย ความท้าทายทุกคนเข้าใจดีว่า ท้าทายว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร ต้องเร่งคิด เร่งทำ ทำอย่างจริงจัง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุด และมีความยั่งยืน เพื่อจะส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลของเราในขณะนี้นั้น ไม่ได้จัดตั้งจากพรรคการเมือง ไม่มีนโยบายพรรคใส่เข้าไปในนโยบายของรัฐโดยเด็ดขาด ไม่ต้องการหาเสียง ไม่ต้องหวังคะแนนนิยม ประชานิยมเป็นฐานทางการเมือง เพราะฉะนั้น ท่านต้องไม่วิตกว่า จะมีการนำประเทศไปสู่การผูกพันต่าง ๆ ในทุกมิติ แม้กระทั่งในเรื่องของการจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลัง ทำให้เกิดหนี้สาธารณะมากขึ้น เป็นภาระผูกพันในอนาคต เราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะต้องเร่งรัดในการดำเนินงาน โดยใช้ลักษณะการแก้ไขเรื่องความมีเอกภาพในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีการประสานงานกันในทุกระดับ นอกจากนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะฉะนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นพลังอำนาจที่จะเกื้อหนุนให้รัฐบาลนี้ สามารถจะทำงานที่ยากเหล่านั้นให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และราบรื่น และส่งต่ออย่างยั่งยืนในอนาคต
กระผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้การทำงานของรัฐบาลมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนทุกอย่าง ทุกมิติ และพร้อมรับการตรวจสอบ และจะไม่ให้ผลการดำเนินงานใด ๆ กลายเป็นภาระอันมิบังควรแก่ประเทศในอนาคตเป็นอันขาด เงื่อนไขที่ต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ๆ อีกเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือ มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ได้กำหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการ ปกติ รัฐบาลจะมีหน้าที่เดียวก็คือการบริหารประเทศ ราชการแผ่นดินตามปกติ แต่วันนี้ เรามี 3 ภารกิจด้วยกัน ภารกิจแรก คือการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ 3 ประการ ที่เรามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูป และส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ เพราะฉะนั้นเป็นภาระที่หนักหนาพอสมควร แต่เราก็ไม่ได้ประสงค์จะให้รัฐบาลอยู่ไปวันหนึ่ง ๆ เพื่อประคับประคองสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องวางแผนดำเนินการตามขั้นตอน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง
เรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เราจะแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน แล้วเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนา สังคมก็มีหลายภาคส่วนด้วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประชาสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ อะไรต่าง ๆ ทั้งหมดจะต้องอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในการที่จะดูแลเขาให้ได้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ 3 ประการดังกล่าว
เรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติ และท่านสมาชิกที่เคารพ
ในห้วงระยะที่ 2 นี้ ขณะนี้เราเดินตาม Road map อยู่นะครับ ระยะที่หนึ่งผมพูดไปแล้ว ระยะที่ 2 คือระยะนี้ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ คือ มีรัฐบาล เราจำเป็นต้องดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างแน่วแน่ ในเรื่องนี้ เราได้กำหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ไว้ถึง 11 ด้านด้วยกันบนพื้นฐานแนวคิด 4 เรื่อง การจะทำอะไรก็ตาม การคิดอะไรก็ตามก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนว่าจะทำอย่างไร มีกรอบนโยบายอย่างไร ซึ่งในขั้นต้นนั้น เราได้มีการหารือกับคณะรัฐมนตรีมาแล้ว ว่าเราจะทำอย่างไร เมื่อประชุมหารือกันครั้งที่แล้วกำหนดกรอบกันจะทำนโยบายมาให้สมบูรณ์ ในเรื่องของแนวคิด 4 เรื่อง ที่เราจะใช้เป็นแนวทาง คือ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้ว เราจำเป็นต้องนำมาใช้ขับเคลื่อน
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งต่อเนื่องมาจาก 10 แผนที่ผ่านมา ผมได้เอามาศึกษา มาดู และพูดคุยกันหาทางออกว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน เกิดขึ้นจากแผนที่ 10 มาถึงแผนที่ 11 ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วแผนที่ 11 แผนจะมีทุก 5 ปี เพราะฉะทำอย่างไรแผน 11 จะต่อแผน 12 แผน 13 ได้ในเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเป็นนโยบายยึดถือต่อไปในการทำงาน
4) คือความต้องการของประชาชน ซึ่งผมได้รับข้อมูลมาโดยตลอดทั้งจากสื่อ ทั้งจากปาก ทั้งจากคำร้องเรียนอะไรต่าง ๆ ที่เราได้มีการตั้งศูนย์รับการร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรี 80,000 กว่าเรื่อง บางเรื่องก็ส่งมาทางศูนย์ดำรงธรรมมาจากศูนย์ที่ไปดูแลเรื่องของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพ ต่าง ๆ ทั้งหมดเราก็แก้ปัญหาไปตามลำดับ บางส่วนยังแก้ไม่ได้ต้องเข้ามาปฏิรูปก็ต้องรอการปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้โครงสร้าง การแก้การทำงาน การแก้กฎหมายที่เป็นประเด็นสำคัญทำให้การทำงานมีผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น
กระผมคิดว่า นโยบายที่รัฐบาลทำมาครั้งนี้ น่าจะครอบคลุมปัญหาประเทศได้ทุกมิติ ทุกเรื่องเราทุกคนรู้แก่ใจแล้ว แต่เราต้องคำนึงถึงเงื่อนไขเวลาดังกล่าวในข้างต้น แล้วเราต้องคำนึงถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นว่า จะสำเร็จไหม หรือไม่สำเร็จ จะทำได้ต่อเนื่องไหม วันหน้าแล้วเราจะสร้างพื้นฐานประเทศได้อย่างไร อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงต้องช่วยกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นประเทศ ขณะนี้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งฟื้นจากความบอบซ้ำ ทั้งทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวง สังคม ความขัดแย้ง จนทำให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเบื่อหน่าย และก็เคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับประเทศอื่น ๆ สมาชิกอื่น ๆ ด้วย
ข้อสำคัญก็คือ นโยบายทุกด้านที่รัฐบาลใช้จะต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร องค์การปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ การดำเนินการของทุกกระทรวง ทบวง กรมนั้น จะต้องครอบคลุมปัญหาทั้งในระยะเฉพาะหน้า คือ ทำทันที ทำจริง และให้มีผลสัมฤทธิ์ให้ได้ ในระยะต่อไปก็คือเราต้องทำอย่างไร สิ่งที่เราแก้ปัญหาเร่งด่วนเหล่านั้น จะเกิดเป็นกฎหมาย เกิดเป็นมาตรการต่าง ๆ ที่เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งแม้ว่าจะไม่เห็นผลสำเร็จทุกอย่างในระยะเวลาอันใกล้ แต่เรามองจุดของสุดท้ายว่าเราต้องการอะไร ในแต่ละเรื่อง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตั้งแต่ต้นไปจนจบให้ได้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะวางแผนกันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว ผมว่าไม่สำเร็จ ประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ ต้องมองอนาคตว่าเราจะไปตรงไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องวางรากฐาน เพื่อให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ใช่ไปคุมนโยบายเขา ไม่ใช่ครอบคลุมรัฐบาลต่อไป ไม่ใช่ แต่เป็นการวางพื้นฐาน หลักการของประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้เดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้
รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการให้ประชาชนเห็นภาพของประเทศ ว่าเราจะก้าวไปทางไหน ที่ผ่านมาประชาชนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรา เราจะมีอะไร ที่ไหน อย่างไร ก็เกิดการประท้วงมาโดยตลอด จะทำโครงการต่าง ๆ ก็ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า ทุกคนต้องรับทราบในอันที่รู้ว่าเราจะเดินไปอย่างไร ทั้งรัฐบาล เอกชน ประชาชน ประชาสังคมต่าง ๆ ต้องรู้ทั้งหมดว่าจะเดินไปอย่างไร มีทั้งเงื่อนไข วิกฤตและโอกาส และมีความเสี่ยงมากมาย เราก็ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อจะเตรียมตัวได้ถูกต้อง อะไรจะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมแผนสำรองมาตรฐานสำรองไว้รองรับทั้งสิ้นในทุก ๆ เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนควรจะได้ทราบว่าถ้าเรามีการจัดการทำผังเมืองใหม่ เราจะมีผังเมืองอย่างไร ลักษณะอย่างไร
ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้าเมืองเก่า เมืองที่หนาแน่นแล้วก็ต้องตีกรอบให้ได้ชัดเจน ออกมาอย่างนั้นจะต้องรู้ว่ามีถนน เส้นทางกันอย่างไรในอนาคต ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เจ้าของที่ดินต่าง ๆ การเวนคืนที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรม เช่น การเวนคืนที่ ก็ไม่ใช่เอาเฉพาะที่รัฐต้องการแค่นั้น ส่วนที่เขาเหลือเศษเล็ก เศษน้อย เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อ อันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่า ให้ความชอบธรรม ความเพียงพอกับเขาว่าควรจะต้องทำอย่างไร อาจจะต้องซื้อทั้งผืน ในกรณีที่เขาเหลือเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ ก็เป็นข้อยกเว้น มีมาตรการให้อยู่แล้ว ผมสั่งการในช่วง คสช. ไปแล้ว
การที่รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เราต้องการให้ประชาชนเห็นภาพ ผมเรียนไปแล้ว เรื่องผังเมือง เรื่องที่ดิน เรื่องระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง จะต้องบูรณาการการทำงานให้เสร็จในคราวเดียวกัน เช่น การจะวางสายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า หรือประปา อะไรก็แล้วแต่ ถ้าทำได้ผมว่าน่าจะต้องทำร่วมกันนะ ตรงไหนก็ตรงนั้น ทำทีเดียว ไม่ใช่ขุด 3 รอบ 4 รอบ ผมว่าทำให้ยั่งยืนเลยดีกว่า อันนี้แต่ละกระทรวงก็คงต้องรับไปอยู่แล้ว ตรงนี้ข้ามกระทรวงกัน ปกติแล้วแต่ละกระทรวงก็จะบริหารงานในแท่งของตัวเอง วันนี้ต้องมีการประสานงานตั้งแต่แผนงาน งบประมาณ โครงการมาโดยตลอด เรื่องเหล่านี้รัฐจะส่งเสริม บางเรื่องจะส่งเสริมต่อไปหรือไม่ บางเรื่องจะต้องยุติ ไม่อย่างนั้นก็เยอะไปหมดจนทำอะไรไม่ได้ งบประมาณใช้ก็เบี้ยหัวแตกไปหมด อันโน้นก็มี อันนี้ก็มี
ผมยกตัวอย่าง ขุดบ่อบาดาลไม่รู้กี่กระทรวงขุด วันนี้ใครจะขุดก็ไปหาทางมา ไม่อย่างนั้นแล้ว ขุด เวลาซ่อมก็ไม่รู้ใครจะซ่อม ชาวบ้านไม่รู้จะไปหาที่ไหน วันนี้ชาวบ้านประชาชนงงไปหมดว่าจะไปติดต่อส่วนราชการตรงไหนกัน เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งส่งท้าย ในเรื่องนี้ เราจะต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้น จะเป็นประเทศสังคมอย่างไร จะเป็นประเทศเดินหน้าในเรื่องอะไร เรื่องเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ผมคิดว่า เราอย่าไปสนใจตรงนี้ว่าจะเป็นเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ผมคิดว่า เราส่งเสริมทั้ง 2 ประการไปพร้อม ๆ กันให้ได้ เพราะว่าวันนี้เราต้องมีความหลากหลายในการเดินหน้าประเทศ จะไปหวังพึ่งส่งออกสินค้าอย่างเดียวก็คงไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเติมเรื่องของการผลิตของประเทศนี้ให้มากขึ้น มีแบรนด์ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเราออกมา เพราะฉะนั้นเรื่องเขตเมืองใหม่ เรายกตัวอย่าง เราเคยไปดูงานหลาย ๆ ประเทศมาแล้ว เช่น เกาหลีบ้าง อะไรบ้าง ผมดูแล้ว เมืองหลวง จริงๆ มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ เมืองหลวงเก่าก็อยู่แบบเดิมไป เมืองหลวงใหม่ข้ามแม่น้ำสะพานมาเขาก็ตีกรอบวางผังเมืองได้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย กำหนดรูปแบบการก่อสร้างตึกให้เป็นวัฒนธรรมของไทย มีแบบไทย ๆ บ้าง ไม่ใช่ออกแบบเป็นสี่เหลียมกล่อง ๆ ออกมา แล้วก็ทรุดโทรม วันหน้าผมว่า น่าต้องทำอย่างนั้นนะ แต่ถ้าทำทั้งหมดก็คงไม่ได้ ก็มีการต่อต้านมากมาย ตรงไหนทำได้ทำไปก่อน ก็จะเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางที่จะทำให้บ้านเมืองเราสวยงามในอนาคต คนจน คนมีรายได้น้อยอยู่ก็ต้องดูแลเขาจะทำอย่างไร เราจะมีการให้เขาทาสีทาสันได้อย่างไร ต่างประเทศผมดูมาเห็นเขาใช้การคืนภาษีให้อะไรให้ เพื่อให้เขาไปทาสี อะไรอย่างนี้ไปคิดเอาก็แล้วกัน ผมฝากรัฐมนตรีด้วย
ในส่วนเหล่านี้ เมื่อประชาชนรู้ว่า โอกาสวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเจอในวันข้างหน้า เขาได้เตรียมการเขาไว้ให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ ถ้าเขาคาดเดาอะไรไม่ได้เลย อนาคตไม่รู้เลย รู้แต่เพียงว่าต้องหากิน หาเงินวันละ 200-300 บาท ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างเดียว ผมว่าไปไม่ได้ อย่างไรก็ไปไม่ได้ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไป เขาต้องพัฒนาตัวเอง เพราะเขาเห็นโอกาสข้างหน้าของเขา เปลี่ยนอาชีพเขาไปรองรับงานในวันข้างหน้า เราต้องช่วยเขา รัฐก็ต้องช่วย ในส่วนของการดำเนินชีวิต การดำเนินอาชีพ ผมไม่อยากให้มองว่า วันนี้สังคมไทยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนมีรายได้น้อยเขาก็ไปให้การบริการ ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่าง ๆ แต่ผมคิดว่า ถ้าให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดไป ผมว่ามันคงไม่ใช่ อยากให้เขาเป็นเจ้าของกิจการบ้างทำอะไรบ้างขึ้นไปในอนาคต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนในระยะยาวต่อไป เพราะฉะนั้นรัฐต้องกำหนดนโยบาย มีแผนการปฏิบัติทางราชการของแต่ละหน่วยงานที่จะทำต่อไปให้มีทิศทางไม่สะเปะสะปะ ไม่แยกกันดำเนินการ ไม่มีการบูรณาการ ไม่มีใครรับผิดชอบ วันหน้าก็ต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ ถ้าอะไรมันขึ้นมาแล้วมันไม่เรียบร้อยไม่ดี ก็กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง หน่วยงานเสริม อะไรก็แล้วแต่ ในฐานะที่ว่ารัฐจะต้องชัดเจน มีคำตอบให้กับประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญ
ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพ
วันนี้การแถลงนโยบายนั้นได้จัดพิมพ์เอกสารไปแล้ว แจกจ่ายไปแล้วทั้ง 11 ด้านความยาวประมาณ 25 หน้า แต่ทำไมของผมมากก็ไม่รู้ สงสัยที่พูดเติม ๆ มากไปหน่อย ทั้งหมดมี 97 หน้า ฉะนั้นอย่าเพิ่งง่วงไปก่อน และเอกสารนี้ถือเป็นนโยบายที่เป็นทางการที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ก็ต้องไปช่วยกันอธิบายทั้งส่วนราชการ ทั้งเอกชน ประชาสังคมให้เข้าใจว่า เขียนออกมาได้อย่างไร บางคนบอกว่าเขียนมาแล้วก็เหมือนเดิม เหมือนตรงไหน ไปดูที่ข้างในวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปมันลงรายละเอียดมากมาย
ผมจะขอเรียนด้วยวาจาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการและเน้นย้ำให้ท่านเข้าใจ ในเรื่องประเด็นหลักสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ในระยะเวลาอันสั้นและเราก็ต้องเริ่มดำเนินการให้ได้โดยทันที กระผมใคร่ขอเรียนดังต่อไปนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศไทยมาอย่างไรเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเมืองของเรานั้นเป็นแผ่นดินทองพระมหากษัตริย์ สมัยโบราณมีการต่อสู้กับอริราชศัตรูมามากมาย ทุกพระองค์ทำส่วนสิ่งที่ดีงามมาให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด วันหลังคงจะต้องเอามาให้ชัดเจนขึ้นว่า รัชกาลที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ทรงทำอะไรไว้บ้าง บางคนไม่รู้แล้ว วันนี้เด็กนักเรียนไม่ทราบ รถไฟมาจากไหน รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานมา ไปรษณีย์ โทรเลข ต่าง ๆ เหล่านี้ หลาย ๆ อย่างทุกพระองค์เตรียมพื้นฐานประเทศไว้ทั้งสิ้น จนกระทั่งรัชกาลที่ 7 ก็เป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เพราะฉะนั้นรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอันยิ่งยวด ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ อันนี้สำคัญนะครับ จะต้องรักษาไว้ให้ได้ จะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม มาตรการทางสังคมจิตวิทยา มาตรการทางระบบสื่อสารและเทีคโนโลยีสารสนเทศวันนี้มีการแพร่หลายในระบบโซเชี่ยลมีเดียมากมาย เราต้องจำเป็นดูแลเรื่องนี้ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม และเราก็คงไม่ดำเนินการต่อคนที่หวังดี เราคงดำเนินการต่อผู้ที่ประสงค์ร้ายเจตนาร้าย ทราบดีอยู่แล้วว่าเขามีเจตนาอย่างไรในส่วนนี้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ ผมเห็นมีคำกล่าวอ้างในโซเชี่ยลมีเดียว่า ประชาสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือเปล่า อะไรหรือเปล่า ผมว่ามันไม่ใช่ เป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกของคนเราให้ระลึกถึงบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เหมือนที่เราตั้งค่านิยมไว้ว่าต้องดูแลพ่อแม่ ผู้ปกครองอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ พระองค์ทรงเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
ในเรื่องพระราชกรณียกิจก็เช่นเดียวกัน เด็กสมัยใหม่นั้นไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ไม่เคยเห็นท่านทรงงานในสมัยเมื่อในหลายสิบปีที่ผ่านมา เราก็ต้องให้เขารู้ว่า ท่านทรงงานอย่างไร สิ่งที่ท่านทรงงานไปแล้ว แล้วท่านทรงทำอะไรออกมาบ้าง เรื่องนี้คงมีมากมาย บางคนตีว่าทำไมต้องใช้งบประมาณตรงนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยของจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแลคือ เรื่องการรักษาความปลอดภัย ถวายความปลอดภัยสถาบัน การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งท่านทรงเริ่มไว้ทั้งหมดแล้วมีศูนย์ทุกภาค ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้องทรงทดลองด้วยพระองค์เอง ทรงช่วยรัฐบาลมาโดยตลอด ไม่ได้ไปแย่งชิงงานอะไรต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐมาเลย ท่านทรงรู้พระองค์ว่าท่านจะทำอะไรบ้าง เราจะต้องให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน และแนวทางแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อจะสามารถนำหลักการเหล่านั้นมาใช้ในการประยุกต์ มาประยุกต์ให้สามารถปฏิบัติใช้ในราชการในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จะเห็นได้ว่าท่านทรงทำทุกอย่างให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเร่งขยายผลโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันนี้ก็มีศูนย์อยู่แล้ว และก็ขยายศูนย์ของท่านออกไป ไม่ใช่ไปขยายศูนย์ของท่านแบบนั้น ด้วยในส่วนของท่าน แต่ขยายความรู้ ขยายวิทยาการต่าง ๆ แนวพระราชดำริออกไปรอบ ๆ นอก เดิมเราเคยเรียกว่าหมู่บ้านหลัก หมู่บ้านรอง หมู่บ้านบริวาร วันนี้เราก็ต้องกำหนดศูนย์ต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วก็เชื่อมต่อว่าจะทำอย่างไรในตำบล หมู่บ้าน จะมีศูนย์การเรียนรู้เชื่อมต่อกันไป ขยายงานของพวกท่านออกไป อย่าให้ท่านทรงเป็นพระราชภาระอีกต่อไปเลยนะครับ
วันนี้ผมได้สั่งตั้งไปหลายศูนย์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร 880-882 ศูนย์ ต่อไปที่จะต้องนำแนวพระราชดำริของท่านมา อันไหนเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องสภาพภูมิอากาศ อะไรจะปลูกอย่างไร อะไรจะพัฒนาอย่างไร ให้มีผลผลิตสูงขึ้นอะไรเหล่านี้ ทั้งการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องนำมาให้ไปถึงประชาชนให้ได้โดยเร็ว กำหนดพื้นที่ชัดเจน อะไรหลัก อะไรรอง อะไรบริวาร ทำทั้งสองอย่างคือ เข้ามาเรียน เข้ามาศึกษา เข้ามารับคำแนะนำ ระยะเวลาอันสั้นในศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งของรัฐบาล ทั้งของท่าน ทั้งของพระองค์ท่านที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วันนี้กองทัพบกก็ไปตั้งศูนย์การเรียนรู้ในค่ายทหารทุกค่ายแล้ว ถ้าไม่มีที่ไหนไปก็ไปค่ายทหารบ้าง ไปของกระทรวงโน่นกระทรวงนี้บ้าง แล้วก็เขาไปสู่พระองค์ท่าน ผมว่าเราจะได้เกร็ดความรู้ต่าง ๆ มากมายในอันที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ในอนาคต อันนี้ก็มีความจำเป็นในการดำเนินการนโยบายที่ 1 เพื่อสร้างความสมบูรณ์พูลสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ระยะเร่งด่วนวันนี้เราต้องเร่งให้ความสำคัญการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เหลือเวลาอีกไม่เท่าไรแล้ว ปีเศษ ๆ วันเราต้องเริ่มเตรียมการ วันนี้เราก็ได้เอาสิ่งที่ค้างคา สิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่มาเร่งดำเนินการ โดยใช้งบประมาณปี 57 ที่เหลืออยู่ แล้วก็ใส่เข้าไปในปีงบประมาณ 58 อยู่แล้ว ในการที่จะทำให้มันทันเวลาปี 58 การเปิดช่องทางการค้าอะไรก็แล้วแต่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แก้ทุกระบบ และมีการบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางบก ทางทะเล ทางอากาศ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าเราจะรบกันไปอีกหรือเปล่า จะรบกันไปทำไม แต่วันนี้โลกเขาไร้พรมแดนแล้ว ทำพรมแดนให้เป็นพรมแห่งการร่วมมือกัน พรมแดนแห่งความสันติสุข ผมอยากให้เดินไปอย่างนั้น และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน วันนี้เราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองด้วย เพราะว่าเป็นศักยภาพ ถ้าทุกคนทราบความมั่นคง ทำไมความมั่นคงจะต้องใช้งบประมาณไปทำโน่น ทำนี่มากมาย เราต้องสร้างศักยภาพประเทศให้ได้ก่อน ถ้าเรามีศักยภาพ ประเทศเข้มแข็งมันมี 2 อย่าง อำนาจทางโลกที่มีตัวตน คือ มีทหาร มีอาวุธ มีอะไรก็แล้วแต่ อีกอันหนึ่งคือ อำนาจกับระบบที่ไม่มีตัวตน คือเรามีศักยภาพที่เข้มแข็ง เมื่อเรามีศักยภาพที่เข้มแข็ง การต่อรองการเจรจากันต่าง ๆ เป็นประเด็นสำคัญ ถ้าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็ง ศักยภาพในการต่อรองเจรจาจะลดลงไป ไม่เกรงใจ ไม่ได้มีไว้เพื่อไปรบกัน แต่มีเพื่อไว้สร้างความทัดเทียมกัน เพราะว่าอย่างไรก็ตามในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ท่านจะเอาตะวันตกมาดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะไปรบกับใครทำไมจะต้องเตรียมการเหล่านี้ เหล่านั้น ถ้าใครคิดอย่างนั้นก็วันหน้ามารับผิดชอบด้วยก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากเราสร้างความแข็งแกร่งของเราเองแล้วนั้น เราคงต้องเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน วันนี้มีการประชุมของทุกเหล่าทัพ กองทัพไทย บก เรือ อากาศ ตำรวจ ก็มีการหารือร่วมกันกับประเทศในอาเซียนแล้วว่าเราจะร่วมมือทุกด้านกันอย่างไร มีการประชุมร่วม มีการจัดประชุมทางด้านงานข่าวอะไรต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี แลกกันไปแลกกันมา มีการประชุมนายทหารระดับสูง นายตำรวจระดับสูง ก็มีมาโดยตลอด เพื่อสร้างความไว้วางใจและร่วมมือกันอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติ การร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การจัดกำลังไปปฏิบัติการเพื่อสันติภาพเหล่านี้ ไม่ใช่ดูแลประเทศเราอย่างเดียว เราต้องดูแลโลกด้วยในทางที่เราเป็นสมาชิกของเขา เราสมัครเข้าไปแล้ว เราก็ต้องทำ ถ้าเราไปรบร่วมกับเขาหรือไปรักษาสันติภาพกับเขา แล้วเรากระจอกงอกง่อยไป ก็เสียศักดิ์ศรีประเทศเรา ก็แย่ลง เพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ ให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และเข้มแข็ง อันนี้ขอให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเราเข้มแข็งดี ข้อพิพาทต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นก็จำกัด การสู้รบก็เกิดในพื้นที่จำกัด เขาเรียกว่าสงครามจำกัด ก็รบเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้ารบเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วใหญ่ ๆ ขยับเคลื่อนรอไว้ พวกนั้นก็เกรงใจมันก็ไม่เกิดต่อไป มันก็หยุดต้องมาเจรจา การรบทุกอย่างเจรจาทั้งสิ้น แต่ถ้าท่านไม่มีกองหนุนที่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีทหารที่เพียงพอ ไม่มีรถ ลา ม้า ช้างที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่มีใครเกรงใจเราหรอกครับ ต่อให้ท่านมีเศรษฐกิจดีแค่ไหน มีทรัพยากรแค่ไหน ท่านไม่มีกำลังที่เข้มแข็ง ท่านก็ดูแลทรัพยากรของชาติไม่ได้ เหมือนท่านมีทองสลึงนึง ท่านไม่ต้องมีตู้เซฟหรอก ใครมีทอง 5 บาท 10 บาท เดี๋ยวก็ต้องเริ่มมีที่เก็บของใหม่ ใช่ไหม เรื่องธรรมดา ถ้าเราจะมุ่งหวังว่าเราจะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในอาเซียนต่อไป เราจะมีทรัพยากรมากขึ้น เราจะเป็นผู้ค้นคิดเทคโนโลยีเมื่อไร ท่านก็ต้องเตรียมกำลัง ฝ่ายสังคมจะเป็นเซฟให้ท่าน วันหน้าจะได้ไม่ทะเลาะกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งไปสู่การจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารพื้นที่ชายแดนทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นนโยบายเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้วย
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านทราบดีเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องแก้ปัญหา เราเปิดขึ้นมาตั้งแต่ 2547 วันนี้ก็ 10 ปี ผมถือว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงความคิด เพราะฉะนั้นต้องใช้หลายวิธีการ หลายยุทธศาสตร์ เรามียุทธศาสตร์ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งทำโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยรัฐบาลที่ผ่านมา เราก็เดินหน้าวันนั้นตามลำดับ ที่มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2555 เสร็จแล้วมีการเพิ่มการพูดคุย เดิมใช้คำว่า พูดคุยสันติภาพ เราไม่ได้รบใคร เรารบคนในชาติเราเอง มีความแตกต่างทางความคิดอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า เป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยด้วยกัน ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิมนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม ในตรงนั้นเราใช้นำในเรื่องของยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจคือเข้าใจอะไร เข้าใจพื้นที่ เข้าใจคน เข้าใจปัญหา เราจึงไปหาวิธีการแก้ปัญหาได้ ทั้งทางบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน และการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างทั้งหมด เราไม่ถือว่าเป็นการแยกดินแดน ไม่ถือว่าเป็นการอะไรต่าง ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น ก็ยังไม่เคยพบ ไม่มีคนต่างประเทศอะไรมาเกี่ยวข้อง เราไม่ต้องการให้เข้าไปสู่ในเวทีสากลด้วย อันนี้ต้องเข้าใจ สื่อทุกสื่อก็ต้องเข้าใจ ในการเขียนต่าง ๆ บางครั้งก็เป็นอันตรายในการแก้ปัญหาของเรา ทุกประเทศในอาเซียนบอกว่า ถือว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศไทย แต่คนไทยจะเอาเป็นปัญหาภายนอกของประเทศ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อาจจะหวังดี ผมไม่ได้ว่า เพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้แนวทางในการพูดคุยกันให้ดีที่สุด กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ใครจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ว่าไป เพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจกับผู้เห็นต่างจากรัฐ ขณะเดียวกันการดำเนินการทางกฎหมาย ทางยุทธวิธีก็ทำไป วันนี้ทหารลงไปอยู่ 40,000 กว่าคน ไม่ได้ลงไปสงครามนะครับ ลงไปเพื่อไปบังคับใช้กฎหมาย ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพื้นที่ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไหนเกิดขึ้น มีความเดือดร้อน ทุกประเทศในโลกก็ต้องมีกำลังทหารลงไป ไม่ใช่ลงไปไล่ล่าท้าฟันใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกรุณาเข้าใจกันตรงนี้ด้วย
เรายึดถือกระบวนการยุติธรรม หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรมและภูมิสังคมของประชาชนในพื้นที่ ขจัดการฉวยโอกาสต่อความรุนแรงแทรกซ้อนเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การค้าขายผิดกฎหมาย ขายน้ำมันเถื่อนอะไรต่าง ๆ มีผลกระทบทั้งสิ้น วันนี้ต้องแก้ทุกอย่างให้หมด เราทราบปัญหาทุกปัญหา ปัญหาสังคม ปัญหารายได้ อาชีพ ความไม่เข้าใจ ปลุกปั่น ปลุกระดม ผู้ผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล การค้าของหนีภาษี มีมาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ได้ พอแก้เข้าไปมันก็วุ่นวายขึ้นพอสมควร เรื่องอะไรที่ไม่ได้แก้มันก็หมักหมม ไม่แก้มันก็วุ่นวาย เมื่อวานได้มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ปัตตานี มีการทำร้ายที่ อบต.หรือ อบจ. ก็ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 ไปดูแลแล้ว ปรากฏว่าในขั้นต้นคือ เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยในตรงนั้น ก็คงต้องแก้ปัญหากันไปนะครับ หาหลักฐาน หาอะไรชัดเจน จับกุมโดยทันที ดำเนินคดีให้ความชอบธรรม ให้เข้าถึงขบวนการแก้ปัญหาทางกฎหมาย จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไร บางท่านบอกว่า ทำไมแก้ไม่ได้สักที ทำไมไม่ได้ เพราะว่ามันมีหลายประการด้วยกันที่เขาใช้ในการต่อสู้กับรัฐก็คือ การใช้กระบวนการทางกฎหมายเลือกทนาย เลือกเฉพาะนี่ ก็ต้องเข้าคิวรอเวลานาน ถ้าให้เขาไปเลือกคนอื่นเขาก็ไม่ไป เขาเชื่อมั่น ทนายบางแห่ง อันนี้คงเรียนขั้นต้นเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเข้าใจถึงปัญหาทั้งในแง่ของรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ร่วมกันด้วย เราคงทำงานไม่ได้ไม่ถึง 10 ปี ถ้าเราไม่รู้อะไรเลย บางคนบอกเราไม่ทราบอะไรเรื่องใต้ ทราบทั้งหมด แต่มันแก้ไม่ได้แก้ 2 วันแล้วจบ แต่บางประเทศใช้เวลาในการแก้ มีปัญหามา 50 ปี เปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกัน 50 ปี 60 ปี วันนี้สตาร์ทเริ่มต้นอะไร พูดคุยสันติภาพแล้ว ก็กำหนดขั้นตอน Road Map ใหม่ สตาร์ทหนึ่งใหม่ วันนี้ไม่ใช่จบนะครับ หลาย ๆ ประเทศรอบบ้านเรา ไม่ได้จบนะ เริ่มสตาร์ทใหม่หนึ่ง หนึ่งจะเอาเรื่องอะไร Road Map จะทำอะไรก่อนอะไรหลัง วันนี้เราปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดแล้ว ขอให้เข้าใจว่านอกจากนั้นแล้วปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งคือ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่รุนแรง หมักหมม บ่อนทำลายความสงบสุขและคุณค่าของวันนี้ของสังคมไทย ถ้าหากปล่อยไว้อนาคตก็กระทบความมั่นคงของชาติอีก รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ แรงงานทาสและอื่น ๆ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้เป็นปัญหาของสังคมดำเนินการป้องกันแก้ไข บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เน้นในเชิงป้องกันมากกว่าปราบปราม ไม่เช่นนั้นเราต้องเสียงบประมาณมาก สูงมากทั้งระบบ ป้องกันปราบปราม ฟื้นฟูอีกมากมายไปหมด และทำได้ไม่ได้ต่อเนื่อง เพราะงบประมาณรัฐมีจำกัด
ในส่วนของการทำงานเหล่านี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่นปัญหาสาธารณะ สิทธิ บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว วันนี้เข้าเมืองก็มีปัญหาในเรื่องของคนที่เข้ามาท่องเที่ยว คนที่เข้ามาประกอบกิจการ คนที่เข้ามาประชุม สัมมนา วีซ่าจะทำอย่างไร วีซ่ารันจะทำอย่างไร ผมได้สั่งการชั้นต้นไปแล้ว เดี๋ยวก็คงแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวง ทบวง กรมต่อไป มีงานทุกงานรอท่านรัฐมนตรีไว้หมดแล้ว เดี๋ยวท่านก็ไปขับเคลื่อน ท่านก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น จากที่พวกผมทำไว้ คสช. นะครับ
ในท้ายที่สุด ในกลุ่มนี้ เรื่องด้านการต่างประเทศ ประเทศเรานั้นจะยึดหลักการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือจะใช้กลไกทางการทูตแบบบูรณาการไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งการคุ้มครองดูแลคนไทย ผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างแดน และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ ให้มีลักษณะสากลมากยิ่งขึ้น วันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก เรามีพันธสัญญามากมาย ต่อให้เราเข้มแข็งอย่างไรก็ตามเราอยู่ไม่ได้ในโลกนี้แน่นอน คนเดียวไม่ได้ ประเทศไทยอยู่ไม่ได้ ทุกประเทศเราจะเห็นว่ามีข้อผูกพันมากมาย มีมาตรการกีดกันทางการค้า มีข้กตกลง FTA มีข้อตกลงเรื่องภาษี ลดภาษี 0% มีผลกระทบกับประเทศไทยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเหล่านี้ต้องรับรู้โดยทั่วกันทั้งฝ่ายความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ ทุกคนต้องเอานโยบายเรื่องความมั่นคงเข้าไปสอดคล้องในทุกมิติด้วย เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างกำหนดนโยบายทางการทูตในเชิงบูรณาการ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ
วันนี้เราก็ทราบดีอยู่ว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการอะไรต่าง ๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วมได้น้อยมาก เพราะว่าอะไร โอกาสในการเข้าถึงน้อยไป รัฐบาลจะให้ความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำคือ เหลื่อมล้ำด้านรายได้ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่ใช่แบ่งชนชั้น ไม่มี ไม่มีชนชั้น ประเทศไทยไม่มีชนชั้น มีคนไทยทั้ง อย่าไปพูดหากัน คนชั้นโน้นชั้นนี้ ไพร่ อำมาตย์ ไม่มีหรอกครับ จะมีได้อย่างไร ยกเลิกทาสไปตั้งนานแล้ว รัฐบาลจะให้ความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องนี้ ความเป็นธรรม แก้ไขความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสให้ลืมตาอ้าปาก มีโอกาสทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมมากขึ้น จะเร่งการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนให้เป็นรูปธรรมยั่งยืนที่ผ่านมาก็แก้กันมาทุกรัฐบาล ก็ยังแก้ไม่ได้ วันนี้เราก็จะแก้เริ่มต้นให้ได้ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยอาจจะกระจายสิทธิการถือครองให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รุกล้ำ หรือออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ วันนี้ไปดูสิครับ ที่ดิน สปก. เปลี่ยนไปกี่เจ้าแล้ว ผมกำลังสั่งการให้สำรวจมา ว่าใครยังเป็นเจ้าของที่ดินที่เราแบ่งมอบไปให้แล้ว แล้วไปขายต่อ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการนะครับ
เปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร เรื่องนี้มีอยู่ 2-3 เรื่อง เรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนมือในสิ่งที่ราชการมอบให้แล้ว พอมีเรื่องของพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.) เรื่องอะไรออกมาสมัยที่ผ่าน ๆ มา ก็เขาเรียกว่า เพิ่ม นำไปเป็นทุน เปลี่ยนทรัพย์เป็นทุน เรียกว่าขยายไปเรื่อย ๆ และเปลี่ยนมือกันไปเรื่อย ๆ และคนที่เป็นเจ้าของเดิมก็ไม่มีที่ทำกินอีก ลองมาเช็คดูเรียกร้องมาทั้งหมด บางคนก็เคยลักที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไปแล้ว วันนี้ขายไปหมดแล้วและวันนี้ที่บางที่ แม้กระทั่งที่ดินชาวนาเกษตรกรขึ้นบัญชีไว้นี้ บางอันเปลี่ยนมือไปหมดแล้ว นายทุนเป็นเจ้าของหมด ต้องตรวจสอบให้ได้ ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแน่นอน ไม่ใช่นายนั่นนายนี่ถือไว้จริง ๆ แล้วเป็นลูกจ้างเขา เพราะฉะนั้น ในส่วนของนายทุนก็จ้างเจ้าของที่เดิมทำนาไป ฉะนั้นผลประโยชน์ก็ได้แค่ค่าจ้างจะให้ทำเท่านั้น เท่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นคนปลูกอีก นายทุนก็รวยทั้งปี คนทำนาก็จนลง ๆ ทุกวัน เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องชาวนามีกี่กลุ่ม
เรื่องเขตที่ดินซับซ้อน เรื่องการกำหนดแนวเขต การดูแลสัตว์ป่า เช่น ช้างจะออกมาได้อย่างไรจะกันช้างได้อย่างไร ไม่ให้ออกมาไร่ของประชาชน รบกวนกันไปหมด เพราะฉะนั้นต้องทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้น อันนี้ก็คงจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ต่าง ๆ ก็คงต้องไปดูเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับช้าง ก็คงต้องดูช้างด้วย ดูวัว ดูกระทิง ดูอะไรทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย ดาวเทียมสำรวจ แผนที่แต่ละกระทรวง ทบวง กรมต้องมีแผนที่ฉบับเดียวกัน มาตราเดียวกันถ้าดูคนละมาตราก็เละไม่หมดไปตรงสักอัน เพราะฉะนั้นท้ายสุดก็ไปออกโฉนดก็ได้ทุกทีไป อันนี้ต้องมารีบปรับแก้ เรื่องแผนที่ต่าง ๆ เขตที่ดินซับซ้อน แนวเขตผืนป่า ผืนป่าที่บุกรุกไปแล้วจะทำอย่างไร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ว่าอย่างไร ตรงไหนที่ยังไม่รุก ก็ไม่ได้เด็ดขาดจับติดคุกทันที่ก็ว่าไป ตรงไหนที่ล้ำไปก็ใช้รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มาแก้ปัญหาไป ตรงไหนที่ไม่ติด 2 เรื่องนี้สิ้นสุดแล้วก็ดำเนินการไป ปลูกป่าเพิ่มเติม ปลูกป่า เดี๋ยวผมพูดอีกที เดี๋ยว ๆ มาก จำได้
ในเรื่องของการจัดที่ดินทำกิน ผมคิดว่าเราอย่ามาใช้โฉนดโน่น โฉนดนี่กันเลย ผมคิดว่าเราต้องนำเอาแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์ ชาวนา ชาวไร่จัดกลุ่มไป เป็นกลุ่มที่ไม่มีที่ทำกินก็จัดกลุ่มไปแล้วรักษาที่ดินให้เป็นที่ดินส่วนกลาง ให้เขาไปทำให้มีน้ำ ส่งเสริมโน่น นี่เขา เขาไม่ต้องลงทุนลงแรงแล้วเขาก็แบ่งปันผลประโยชน์ไป 50% 60% ออกแรงมา เพื่อไปดูแลพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่ อันนี้เป็นนโยบายที่เป็นแนวทาง แนวคิดไปก่อนก็ลองดำเนินการดู ป่าที่ปลูกถ้าป่าที่บุกรุกแล้ว แล้วจะเป็นบุกรุกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้ว โค่นทิ้งจะดีหรือไม่ ถ้าจะไปปลูกเสริมโค่นบางส่วนปลูกเสริมป่าบวกป่าเศรษฐกิจเข้าไปด้วยแล้วนำคนที่ไม่มีรายได้มาทำประโยชน์บ้าง ก็มีรายได้ดีกว่าไม่มีอะไรจะทำ ผมคิดอย่างนั้นนะครับ
ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ เฉพาะหน้ารัฐจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง นี่มีนิสิต นักศึกษาอยู่ข้างหน้ามากมาย ทำอย่างไรบางคนก็ไม่มีฐานะ พ่อแม่ก็ลำบาก บางคนก็ไปกู้เงินยืม บางคนก็ไม่มีใช้ อะไรทำนองนี้ ต้องช่วยกันดูแล เร่งโอกาสอาชีพรายได้ที่มั่นคง ได้แก่ ทุกแรงงานทั้งใน นอกระบบรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยังต้องการโอกาสในการทำงานมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบเขาและยกระดับคุณภาพแรงงาน วันนี้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานใช้แรงงานเกือบทั้งสิ้น แรงงานที่มีคุณภาพน้อยมากและเราขาดจริง ๆ คนไทยก็ไม่ทำงานเหล่านี้ จะทำอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงคนของเราให้มีความรู้ ความสามารถ ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ต้องไปทำตรงสูงขึ้น สูงขึ้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถจบมหาวิทยาลัยมาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ไม่ไปจ้าง
วันนี้ปัญหาของบ้านเราทุกอย่างดีหมดแต่ภาษาเขาบอกว่าแย่มาก ทุกประเทศเขามีปัญหาเรื่องภาษา คือ สั่งการไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้น ต้องยกระดับคุณภาพแรงงานควบคู่กัน วันนี้เรานำเอานอกระบบมาใส่ในระบบไปหมดแล้ว แล้วก็มีหนีอยู่บ้างที่ไปสลับเป็นยามและไปทำคดีต่าง ๆ 2-3 วันนี้ กับเด็กกับอะไรนี้ ผมว่าไปตรวจสอบว่าอยู่ได้อย่างไรและบริษัทรับได้อย่างไรในเมื่อไม่มีใบอนุญาต ต้องดำเนินคดีเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ถ้าไม่ทำทั้งระบบก็ทำเฉพาะคนก่อเหตุแล้วคนอื่นก็เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปวันหน้าก็เกิดอีก แก้ไปทุกครั้งไป เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แรงงานนอกระบบให้เข้าระบบให้มากที่สุดจะต้องไม่มี พูดง่าย ๆ ถ้าเข้ามาแล้วต้องคุมครองด้วยรัฐและด้วยกฎหมาย วันนี้ก็บอกว่ามีทั้งแรงงานประจำวัน ไปเช้า เย็นกลับ แรงงานตามฤดูกาลตัดอ้อย ขุดมัน อันที่ 3 คือ แรงงานประจำปีแต่ก่อนนี้ก็ดูแต่ละอย่างกันเท่านั้น วันนี้ผมก็สั่งไปแล้วต้องดูทั้ง 3 อย่าง ว่าทำอย่างไรมีโควตาอย่างไร Demand อย่างไร Supply อย่างไร ใครเป็นผู้จัดการบริหารต้องทำให้ครบระบบ ถ้าเราสามารถให้แรงงานต่างชาติมาได้ชายมาก ๆ ก็ดีตั้งโรงงาน โรงอุตสาหกรรม ดักไว้ที่โน่นให้เขาไปทำงานที่โน่นกับคนไทยจะได้มีรายได้ร่วมกัน รักกัน ไม่ใช่มุ่งหวังเข้ามาข้างในทั้งหมดคงไม่ได้ ต้องตั้งให้ชัดเจนสถานประกอบการอะไรต้องการแรงงานประจำวันระยะ ไปเช้า เย็นกลับ อะไรต้องการเฉพาะฤดูกาล อะไรเป็นรายปี รายปีก็ขึ้นทะเบียนเสียภาษีเสียค่าดำเนินการ วันนี้ลดทุกอย่างตั้งศูนย์ One Stop Service ให้ ตั้งการงบประมาณต่าง ๆ ลดไปหมดก็ทุกคนเต็มใจที่จะเข้าไปในระบบ แต่ลดมาก ๆ ก็ไม่ได้เพราะเราต้องดูแลอย่างอื่นเขาด้วย ตรวจโรค สวัสดิการ การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เราก็ต้องดูแลตามสัดส่วนที่เรามีอยู่ วันนี้ติดปัญหาอย่างเดียวคือ ประเทศรอบบ้านเขายังใช้เวลาในการทำวีซ่า 90 วัน ของเรา เราก็มีมาตรการผ่อนผันอะไรต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงก็คงต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้
ด้านความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนวันนี้ก็ขอความร่วมมือว่าช่วยกันทั้งรัฐ ทั้งเอกชนช่วยกันจ้างงานเร่งด่วน จ้างงานเฉพาะหน้าระยะสั้น ส่วนนิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะจบมาฝึกงานมีเงินให้เขา มีเบี้ยเลี้ยงให้เขาอะไรบ้างแค่นี้ ได้เรียนรู้และบรรจุถ้ามีโอกาส ไม่ต้องไปรอสอบกันไปสอบกันมา เราก็ได้คนที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน อันไหนที่ต้องการเทคโนโลยีก็ไปเอาจากมหาวิทยาลัย จากวิทยาลัยที่เขาเฉพาะทางเก่ง มีฝีมือ ในการทำงานก็นำมาฝึกเราจะได้ยกระดับนิสิต นักศึกษาเราให้มากขึ้น สถานศึกษาต่าง ๆ ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ไม่ใช่จ่ายครบจบแน่ ไม่เอา ต้องเลิก เฉพาะฉะนั้น จะได้มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจ้างงาน ผมอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ในระยะต่อไปว่ารัฐบาลจะทำให้ระบบความคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม การออมก็จำเป็น วันนี้หนี้สาธารณะ หนี้บุคคลมาก เขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนจะทำอย่างไร ทุกคนมีหนี้และผ่อนได้ก็ไม่เป็นไร แสดงถึงขีดความสามารถในการเป็นหนี้ ใช่ไหม มีรายได้พอเพียงผ่อนชำระได้ ทุกคนก็ต้องสร้างบ้าน สร้างช่องให้ลูก ให้เรียนหนังสือสูง อะไรก็ว่าไป แต่ถ้าสร้างหนี้ แล้วไม่มีขีดความสามารถชำระหนี้ มีปัญหา ถึงต้องมีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การทวงหนี้อะไรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราต้องไปดูแลทั้งหมด
ระบบการออมก็เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเจ็บป่วยจะทำอย่างไร ไม่ให้ใช้ทั้งหมด อันนี้คือเรื่องบัญชีครัวเรือนทุกคนที่มีรายได้น้อยต้องทำบัญชีครัวเรือนว่าจะใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสม อันนี้มีแนวอยู่แล้วฝากกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วยอยู่แล้ว ดูแลเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้ชัดเจนระบบการออม ระบบสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืนมากขึ้น อันนี้เขาเรียกว่ากระจายลงไปให้สวัสดิการชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความร่วมมือ เหมือนกันกับที่เราตั้งคนที่ไปใกล้ชิดกับประชาชนมาก ๆ ให้ไปทำงานให้ไปเคลียปัญหาก็เร็วขึ้น ถ้าเราให้มีระบบสวัสดิการไปดูแลในพื้นที่ก็ดีขึ้น ที่คนจะต้องไม่ป่วย ไม่เจ็บ ดีกว่ามารักษาคนป่วยที่หลัง เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งระบบ ดูแลผู้ยากไร้ตามอัตภาพ ผมไม่อยากเห็นภาพคนยากจน คนตาบอด คนไม่มีข้าวจะกินออกทีวีช่องโน่นช่องนี่ เป็นเครื่องมือหากินอีก ผมไม่ชอบ ทำไมคนเหล่านี้ยังอยู่ได้กรมประชาสงเคราะห์อยู่ที่ไหน กระทรวงนั้น กระทรวงนี้อยู่ที่ไหน ผมไม่เข้าใจ ต่อไปนี้ถ้าเห็นที่ไหน เขตไหนแล้วก็เป็นเรื่อง ไม่ได้ ประเทศไทยอย่างนี้ได้อย่างไร อย่างนี้ต่างประเทศเขาถึงบอกประเทศ You ยังมีช้างอยู่หรือเปล่า ขี่ช้างกันอยู่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องพัฒนากันให้หมด ช่วยเหลือพัฒนาคนพัฒนาชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก คนชรา ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษย์มีศักดิ์ศรี ผมจะเน้นย้ำในที่นี้ว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เลย ถ้าปราศจากเรื่อง จริยธรรม คุณธรรมของคนไทยเรา ผมถึงกำหนดในเรื่องของคุณธรรม คุณธรรมคือของบุคคล คุณธรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ แค่นี้พอแล้วไม่ตีกันหรอก ต่อไปสิ่งใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นระเบียบ เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแล้วทำให้ประเทศชาติมั่นคงปลอดภัย เรียกว่าเป็นจริยธรรม อันนี้ภาษาไทยผมเปิดดูในคำอธิบายเขาก็ดี ครอบคลุมดี องค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมก็คือมีคนที่มีคุณธรรมอยู่ในองค์กรของท่านในห้าง ร้าน ในบริษัทอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและผมได้มอบค่านิยมหลัก 12 ประการวันนั้นผมคิดเร็ว ๆ ได้มา 12 ข้อ วันนี้คิดได้อีกประมาณ 20 กว่าข้อ เอา 12 ข้อก็แล้วกัน ขอให้ทำได้ก่อน ตามนโยบายที่ประกาศไปแล้ว เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคนไม่พร้อมไม่ได้อะไรทั้งนั้น ความเหลื่อมล้ำจะลดลง ความเป็นธรรมมากขึ้น ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น แล้วจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีมากขึ้น
รัฐบาลจะนำในเรื่องของการนโยบายที่ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ อันนี้สำคัญ การศึกษาคือ สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต การทะนุบำรุงศาสนา การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสังคมอันเข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพ และมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย
การปฏิรูปการศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปฯ ในส่วนขณะนี้ก็จะทำอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ ทั้งบุคลากรครู ทั้งระบบการศึกษา หลักสูตร นักเรียนก็ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วย ที่เขาบ่นมาว่าเรื่องนั้น เรื่องนี้ ค่าใช้จ่ายสูง ตำราแพง ตำราใช้ไม่ได้ ส่งลูกน้องไม่ได้ อะไรทำนองนี้ ผมว่าปัญหานี้ต้องลดลง การเรียนพิเศษ ผมไม่ได้ไปขัดขวางการเรียนพิเศษ วันนี้ต้องขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยัง จดทะเบียนกันหมดไหม มาตรฐานว่าอย่างไร มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ บางมหาวิทยาลัยจบมาแล้ว เขาไม่รับทำงาน ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ได้อย่างไร มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ก็ไปหยุดชะลอ ทบทวน ตรวจสอบ ให้เขาปรับปรุงใหม่ แล้วถึงจะทำได้ เปิดได้ เพราะฉะนั้นต้องไปแก้ ลงรายละเอียดให้มาก เพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาในระบบก็คือในระบบของรัฐ ต้องเรียนชั้นประถมศึกษาไหน ชั้นมัธยมศึกษาไหน อุดมศึกษา นอกโรงเรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วันนี้ทหารที่เข้ามาเป็นพลทหารนี้ 2 ปี เราก็ทั้งฝึก ทั้งหัด ทั้งไปชายแดนแต่เราให้เขาเรียน กศน. เพราะฉะนั้นทหารที่เข้ามาจะต้องมีตัวชี้วัดว่าจบ กศน. เท่าไร จากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเป็น มศ.1 อย่างน้อยก็ 2 ปีต้องเรียนให้เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ทหารพยายามที่ทำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยเร่งรัดเรื่องเนื้องาน กศน. กระทรวงศึกษาไปดูเปิดมาก ๆ ให้เขามาต่อได้บางคนก็ออกไปช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 อยากจะเรียนหนังสือไปไม่ได้ ไม่รู้จะไปทำอย่างไร ก็ไปเรียน กศน. แล้วก็ไปเทียบมา แล้วก็เข้ามาเรียนต่อเมื่อมีโอกาส เมื่อมีเงินทองมากขึ้นเขาอาจจะต้องไปหาเงินในระยะแรก
เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนาคุณภาพคนไทย ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยความคิดของเขาเอง สติปัญญาของเขาด้วย เราก็เสริมให้เขาฟังปัญหาของเขา ให้ทุกคนนั้นใฝ่รู้ รวมทั้งไปถึงการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย บางคนเขาไม่อยากจะ มีใช่หรือมี่การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนที่บ้าน เรียนนี่ถ้าจะมีพื้นฐานมีมาตรฐานกำหนดอย่างไร ที่เขาจะได้รับการยอมรับ ต้องไปหาตรงนั้น และให้มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มีศีลธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งสำคัญก็คือ อ่านหนังสือ ไม่ได้เรียนสูงขึ้นไม่มีโอกาสก็อ่านหนังสือ มาก ๆ หนังสือนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากในการเพิ่มความรู้ เพิ่มความคิด เพิ่มวิสัยทัศน์ เพิ่มแนวคิด จัดระเบียบตัวเอง หนังสือก็ไม่อ่าน ทีวีก็ไม่ดูดูแต่ละคร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ วันหน้าอยากเป็นนางเอก อยากเป็นใครคุณชายในทีวี อยากเป็นนางเอกมาแล้วตกหลุมรักกันอะไรทำนองนี้ และก็ร่ำรวยมีแค่นี้ วันนี้กำลังเดี๋ยวสร้างหนังอยู่ เดี๋ยวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างหนัง สร้างแบบ Lost In Bangkok พาคนมาเที่ยวประเทศไทยรักกันชอบกันในระหว่างท่องเที่ยวแล้วเจอกัน วันนั้นสมัครมามากแล้ว วันนี้ได้นางเอก พระเอกมาแล้ว เหลือพ่อพระเอก ลุง อะไรนี้ สมัครมาด้วยนะ ไปสมัครที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลจะปรับปรุงบูรณาการ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะดูว่าที่เป็นหนี้อยู่แล้วเดิมจะทำอย่างไร จะจัดสรรอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร หนี้เดิม ผมว่าปล่อยหนี้สูญก็ไม่ได้ แล้วจะทำอย่างไร ใหม่ก็ต้องหาเม็ดเงินตรงนี้มาโปะให้ เพื่อจะกู้ใหม่ได้ในปีการศึกษาต่อไปก็ปรับปรุงทั้งระบบ ปรับปรุงระบบกู้ยืมให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสผู้ยากจนด้อยโอกาส ไม่ใช่คนใกล้ก็ได้ไป รวยก็เอาอีก ไม่เอาต่อไปลงโทษถึงพ่อ ถ้าพ่อรวยมีรายได้เกินแล้วมาขอกู้ ผมว่าพ่อผิด เร่งส่งเสริมอาชีวะศึกษา วันนี้ไม่ค่อยมีคนไปเรียนอาชีวะศึกษา ทำอย่างไรเขาจะไปเรียนสายวิชาอาชีพ จะได้ผลิตคนออกมาเป็นช่างเชื่อม ช่างอ๊อก ช่างอุตสาหกรรม ไม่ใช่ชักอีดาบตีกันอยู่ ทุกวันแบบนี้ ไม่ได้ จะเชื่อมโยงกันอย่างไร ให้เขาสามารถรับไปเข้าโรงงานเหมือนบางสถานบันเขามีอยู่แล้ว เทคนิคที่โน่น ที่นี้ บริษัทเขามาจองตั้งแต่เรียนปี 3 ปี 4 เลย
ผมไม่เห็นมีคำว่าจองในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเท่าไร เขาต้องการคนไปทำงาน แต่ในส่วนของอุดมศึกษาก็เป็นเรื่องของการในเชิงความรู้ ในเชิงนักวิชาการ หรือในเชิงการทำงานในระดับสูงต่อไป ก็สำคัญทั้ง 2 ส่วน แต่อยากให้พัฒนาเร่งในเรื่องของอาชีพประโยชน์วิชาชีพให้มากขึ้น ทำอย่างไรให้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นสุภาพบุรุษช่างกล ไม่ใช่ตีกันทุกวัน ไม่ได้ ผมว่าให้ความสำคัญ ถ้าตีกันอีกโรงเรียนนั้น อาจจะต้องทำอย่างไร ผมไม่รู้ไปหามาตรการมา ไม่อย่างนั้นไม่เข็ดกัน
วันนี้ คสช. ยังอยู่เลยก็ยังตีกัน อีดาบฟันไล่ยิงกันบนรถเมล์ได้อย่างไร แสดงว่าไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นแบบนี้ไม่ได้ หลายอย่างประกาศไปแล้ว ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ต้องเชื่อมโยงกับภูมิทางสังคมบูรณาการความรู้คุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อพัฒนาผู้เรียนและได้ความรู้ทักษะ ทักษะสำคัญ การใฝ่การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองดี หน้าที่รู้จักทั้งหน้าที่และสิทธิ ไม่ใช่นำสิทธิมาก่อนหน้าที่ไม่สนใจ นำเอาแต่สิทธิจะได้อะไร แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนให้ได้ก็อยากให้ภาคธุรกิจเอกชนพิจารณาส่งเสริมเงินทุนในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้วย รัฐบาลกำหนดไปจำนวนหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นสถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาลงทุนในประเทศไทย ผมได้พูดไปหลายประเทศแล้ว ถ้าท่านมาตั้งสถาบันของท่านด้วย ขยายให้กับคนไทยด้วย บางบริษัทได้ตอบรับไปแล้วนะครับ
ในด้านความรู้และทักษะ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพนั้น สำคัญคือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้องรู้ ไม่ใช่ว่า Say Hello, Good Morning อะไรอย่างนี้เท่านั้น ไม่ได้ ต้องพูดคุยได้บ้าง เข้าใจว่าจะคุยกับเขาอย่างไร ถ้าทำงานต้องคุยได้และบางครั้ง เราต้องเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาธุรกิจ ภาษาราชการเข้าไปด้วย แล้วแต่คนเขาต้องการ ต้องมีช่องทางเหล่านี้ ต้องมีการคัดสรรคน ใครที่จะเตรียมไว้สำหรับทำงานนี้ สำหรับช่วยประเทศยากจนก็มีส่วนหนึ่ง สถานศึกษาก็ต้องกำหนดไว้ส่วนหนึ่ง พวกสมองดี ๆ หัวโต ๆ ก็อยู่กลุ่มนี้ กลุ่มนี้กลาง ๆ กลุ่มนี้ไม่ไหวแน่ แต่ต้องเรียน จะจัดระเบียบอย่างไรคน 3 กลุ่มนี้ให้ได้ วันนี้เราพอกำหนด อย่างเช่น บางโรงเรียน บางสถานศึกษาก็กำหนดคณะไว้ 7-8 คณะ 10 คณะ บางคณะก็เรียนไปได้อย่างไรก็ผ่าน ผ่านได้ ผ่าน บางคณะที่แย่ ๆ ไม่ได้ เพราะในคนแย่ ๆ ก็ถูกเพื่อนชักจูงไปหมดแล้วมาเรียนในคณะแย่ ๆ ก็ไปไม่ได้ กว่าจะจบก็ร่องแร่งไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ นี้ลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งด้วยทุกส่วน
เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศของเราไม่ใช่ไปเมืองนอกไปเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เลย ผมได้รับทราบว่าเวลาไปสอบต่างประเทศ ไปเรียนต่อต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาต่างชาติแล้วเขาให้เขียนประวัติศาสตร์ชาติของตัวเองเขียนไม่ได้ วันนี้ผมสั่งลูกสาวไปย่อมาชาติไทยมีกี่ยุคกี่สมัยมีแต่ละปีสมัยอยุธยามีเท่าไร ครองราชย์กี่ปี มีกี่ราชวงศ์ต้องเล่าให้เขาฟังได้ พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไร สถาบันชาติเป็นอย่างไร ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างไร เขียนภาษาไทยยังไม่ได้เลยเขียนได้ครึ่งหน้ายังไม่จบเลยนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยคนไปสอบอายเขาหรือไม่ บางประเทศเกิดมาไม่เกินกี่ 10 ปีเขียนไป 3 -4 หน้า เขาภูมิใจ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยที่ไปต่างประเทศด้วยนะครับ
เมื่อพูดถึงการบรรลุทางการศึกษาคุณภาพครูเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ก็มี 2 อย่าง การใช้ไอทีเข้าไปเพิ่มเติม ไม่ใช่ไปดูถูกครู บางครั้งครูไม่พอ บางครั้งครูก็อยู่ไกล อยู่บนเขาต่าง ๆ เสียสละนะครับ เราก็จะใช้ไอที ไอทีก็ต้องไปปรับปรุงว่า Wi Fi เข้าถึงหรือยัง การใช้ทีวีดาวเทียมทำได้ไหม การให้การบริการการเชื่อมโยงให้ตรงต่อภูมิภาคแต่ละภาค ภาษาได้หรือไม่ อะไรทำนองนี้ ที่ผ่านมาเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็มีประโยชน์หลายโรงเรียนที่ใช้แนวนี้ ผลการสอบ O – Net E – Net อะไรต่าง ๆ สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เพราะเขาได้ทันวิทยาการ อันนี้พูดถึงโรงเรียนไกล ๆ นะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้เร่งรัดในเรื่องนี้แต่ต้องไปดูด้วยว่า ทำได้แค่ไหน อย่างไร อันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพครูปัญหาสำคัญ ถ้าครูน้อยก็แก้ปัญหาด้วยอย่างนี้เร็วที่สุด ถ้าจะยกระดับครูก็เช่นเดียวกันมีตัวอย่างให้เขาไปดูว่าจะต้องสอนอย่างไรสมัยนี้ ผมว่าเก่งอยู่แล้วกระทรวงศึกษาธิการ ครูทุกคนเก่งอยู่แล้ว แม่ผมเป็นครู บอกหลายครั้งแล้ว เห็นครูวันก่อนลำบากกว่าวันนี้อีก แต่วันนี้ก็ลำบากเป็นหนี้สินเหมือนเดิม มากกว่าเดิมจะดูแลเขาอย่างไรให้มีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรให้ครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิทยาในความเป็นครูและมีความผูกพันในระหว่างครูกับลูกศิษย์ วันนั้นผมเห็นในเว็บไซต์เขียนว่า ทำไมจะต้องไปเคารพนบน้อมครูอยู่ทำไม ครูก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน ครูก็เป็นลูกจ้างไม่ต้องไปให้เกียรติ ครูก็รับเงินเดือนจากเราเหมือนกัน เงินเดือนรัฐ นี่อย่างนี้ไม่ได้ นี้เขาเรียกว่าธรรมชาติตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกัน อันตรายเราจะเห็นว่ามีเด็กหลายคนออกมาพูด ไม่มีกรอบแนวความคิดที่ดีงามผมว่าอย่างนั้นดีกว่า การปฏิบัติอย่างเดียวคือสิทธิ ประชาธิปไตย พูดอยู่แค่นั้น ทุกอย่าง Burn หมด ล้มหมด นี่คือชาติล้มเหลว ให้ความสำคัญด้วยอยู่ที่กระทรวงศึกษาแล้วและหลายกระทรวง ต้องสร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ให้ได้ เคารพ กตัญญูให้เกียรติ ไม่ใช่ให้เกียรติแต่กูกูอย่างเดียว Google นะ พอถามอะไร Google ตอบได้หมด ครูบางคนตอบไม่ได้ ก็เลยบอกกูกูเก่งกว่า ไม่เห็นต้องถามครูเลย นี่ทำอย่างไร ผมไม่รู้ เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่จะทำให้การศึกษาผมอยากให้เน้นให้เอานักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นศูนย์กลางแล้วดูว่าเป้าหมายของชาติไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าไปตรงไหน เพราะฉะนั้นการศึกษาต้องทำให้ให้เป็นตามแนวทางนั้น ว่าเราจะเดินไปในทางไหน ต้องผลิตคนให้ได้อย่างนั้น ถ้าไม่ได้ไปทำที่ไหนก็เป็นคนดีของสังคมนั้นแหละมีหน้าที่สำคัญที่ง่าย ๆ แต่วิธีการมากมาย
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพประชาชน
อันนี้เราก็ปรารถนาทำให้เวลาสั้นให้วางรากฐานเสริมความเข้มแข็ง ความทั่วถึงภูมิภาค บริการด้านสาธารณสุข สุขภาพประชาชน อันนี้เราก็ปรารถนาจะทำให้เวลาอันสั้น ให้วางรากฐาน เสริมความเข้มแข็ง ความทั่วถึงทุกภูมิภาค รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะครับ วันนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลในส่วนของงานประกันสุขภาพทั้ง 3 ส่วนว่าจะทำอย่างไร ให้ทั่วถึง เป็นธรรม อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ กำลังดำเนินการอยู่ ก็จะวางกรอบไว้ เราอยากให้เน้นป้องกันโรคมากกว่า ไม่ใช่เน้นรอให้ป่วย สร้างโรงพยาบาลเรื่อยเปื่อย ไปสร้างในพื้นที่อะไรก็ได้ สาธารณสุขพื้นฐาน การอบรม อสม. ทำอะไรก็เรื่อยเปื่อย สร้างแต่โรงพยาบาล โรงพยาบาลขยายไปเรื่อย แล้วอีกหน่อยก็มีแต่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปสร้างมากนักโรงพยาบาล สร้างหมอมามากแล้วไปอยู่ในข้างล่าง ถ้าสร้างหมอมากแต่ไปอยู่โรงพพยาบาลทั้งหมดก็ไม่ได้อีก คนอยากอยู่แต่ในเมือง ไม่อยากไปชนบท ถ้าไม่ทำหรือจะทำอย่างไร หมอชนบท หมอในเมือง แล้วก็ไม่ทะเลาะกันอีก เดี๋ยวหมอชนบทอย่าง หมอในเมืองอีกอย่างอีก ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะมีระบบหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึง ถ้าเราเงินมีนั้นเท่าไรก็ให้ได้หมด ถ้าเงินยังไม่มีอย่าเพิ่งพูดเลยว่าจะเอาเท่าโน้นเท่านี้ ก็ต้องคัดสรรปันส่วนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงแต่ให้ทั่วถึงให้มากกว่า คนรวยต้องเสียสละบ้าง ทำอย่างไร ท่านไปอาสากันเองผมไปบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว
ป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย ลดการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ อีโบล่า อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ได้เห็นเมื่อวานไปจำนวนหนึ่งแล้ว เตรียมความพร้อม วันนี้มีการเฝ้าระวังอยู่ และให้การดูแล หมอ พยาบาล ห้องที่ทันสมัย เครื่องไม้เครื่องมือที่ป้องกันตัวเองเดี๋ยวกลัวไม่อยากรักษาอีก สถิติในแต่ละปีอีกเรื่องหนึ่งคือสถิติอุบัติเหตุ เดี๋ยวต้องมาตั้งว่าปีนี้สูญเสียให้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว 0% ผมไม่เคยเห็นทำได้สักที ก็ตายเหมือนเดิม กินเหล้า เมา ง่วงนอน เที่ยวมาก ค่านิยมไปแก้ดูสิว่าทำอย่างไร เที่ยวอย่างไรไม่เมา เสียมูลค่ามหาศาลเศรษฐกิจ สังคม เจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อย กฎหมายมากมาย ทรัพย์สินเสียหาย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราแก้ไขในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไข แก้ไขก็ทำไปสิครับ ป้องกันมากกว่า บาดเจ็บเสียชีวิตจากการป่วย จราจร รถทัวร์ รถต่าง ๆ เมืองนอกเขามีเครื่องมือที่คุมการทำงานของพลขับไม่เกิน 8 ชั่วโมง วันละ 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง คือถ้าใช้เกินแล้วติดเครื่องไม่ได้ คนขับคนเดิมขับไม่ได้ อะไรทำนองนี้ รถโดยสารทุกคันจะติดจีพีเอสไหม อะไรทำนองนี้ วิ่งหรือเปล่าไปตรงไหนบ้างอะไรทำนองนี้ เพื่อความปลอดภัยฝากดูด้วยนะครับ กฎหมายด้านวินัยจราจรนั้นต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม อธิบายให้โอกาสเขา ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บ ต้องประชาสัมพันธ์ก่อน ให้ประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจว่าทำแล้วเกิดผลอย่างนี้นะ แต่ถ้าปุ๊บปั๊บ ๆ ทำเต็มที่เลยทีเดียวก็มีปัญหาหมด คนไทยก็อย่างนี้ ต้องอดทนจะทำอย่างไร เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสุภาพเรียบร้อย หงุดหงิดไม่ได้ ต้องหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมให้มากกว่าการแก้ไขด้วยกฎหมาย
อีกเรื่องหนึ่งคือการค้ามนุษย์ การอุ้มบุญอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งแรงงานประมง แรงงานเกี่ยวกับเกษตรอะไรก็แล้วแต่ เขาก็ไปเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ซื้อสินค้าเรา นั่นเป็นประเด็นสำคัญ ต้องแก้ตรงนี้ เราต้องสามารถมีข้อมูล ฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศ ให้ใครที่ต้องเกี่ยวข้องไปชี้แจงได้ว่าในเรื่องนี้รัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไร เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ทำอย่างไร มีศูนย์ One Stop Service งบประมาณแผนงาน โครงการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าไร เป็นเงินเท่าไร มีเจ้าหน้าที่รัฐคือใคร หน่วยงานไหน มีผลทางคดีกี่คดีแล้ว จับกุมเท่าไร ทั้งค้างาช้างอะไรต่าง ๆ ทั้งหมดด้วย ถ้าเราพูดอย่างนี้ว่าเราทำ ๆ ๆ แต่ไม่มีผลผลิตเลย ไม่มีคำยืนยันเลยว่าเราใช้คนอย่างไร ใช้เงินอย่างไร ใช้แผนงานอะไรบ้าง ตอบเขาไม่ได้หมด เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กระทรวงการต่างประเทศต้องตอบให้ได้หมด ต้องไปหาทางเชื่อมกันต่อมาให้ได้ ตำรวจ ทหาร ใครที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล ตอนนี้จะให้รวมไปที่ที่รัฐบาลสั่งไว้แล้ว ลองไปดูสิครับเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสาร
รัฐบาลจะเร่งประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ จริยธรรมต่าง ๆ เรื่องการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะ สเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์วันนี้โลกก้าวหน้าไป จะทำก็ไปดูว่าจะทำอย่างไร บางคนก็ค้านอย่างเดียว คนค้านก็ค้าน คนว่าดีก็ดี ไปหามาให้เจอว่าจะทำอย่างไร จะทดลองอะไรกันหรือเปล่า ไปว่ากัน ไม่อย่างนั้นคนก็ไปทำกันแล้วเป็นอะไรก็มาแก้กันทีหลังอีกทุกทีเลย ผมฝากไว้ด้วยเรื่องนี้ จะเอาของแกะ ของไก่ ของอะไร โดยต้องมีมาตรการกฎหมายที่รัดกุม ลงโทษจริงจังทั้งเครือข่ายและขบวนการ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสังคม เราก็มีคนที่ไม่มีคุณภาพ จะเห็นว่ามีไปทิ้งตามโน่นตามนี่ ต้องแก้อย่าให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไร ลูกหลานเราเสียโอกาสเสียอนาคตไป เพราะฉะนั้นปัญหาเชิงสังคมจะทำให้เกิดปัญหาสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมา ที่รัฐต้องเสียเงินมาทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียมาก
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นประเด็นหลักที่ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหลังจากเศรษฐกิจชะงักมาเป็นเวลานานพอสมควร และเราไม่เร่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเลย ผมใช้คำว่ามาเลยเพราะเท่าที่ไปดูแล้ว ทุกอย่างเป็นการเริ่มต้น การแก้ปัญหา การดำเนินทางธุรกิจไป วันนี้เราต้องขับเคลื่อนให้ทั้งระบบเป็นไปอย่างยั่งยืน ความไม่สงบการเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ตัวเลขต่าง ๆ ก็ขึ้นลงไปตามลำดับ แต่ผมอยากกราบเรียนว่าการเชื่อมโยงอย่าเอาตัวเลขหลัง 22 พฤษภาคมไปเชื่อมกับ 22 พฤษภาคมปีที่แล้ว ปีโน้น 53/ 54/55 เป็นคนละเรื่องกัน ต้องดูว่า 57 ปลายพฤษภาคมไปแล้ว กับต้น 57 ต่างกันตรงไหนในแต่ละประเด็น ดูอย่างนั้นก็จะสบายใจขึ้นว่าเราได้พัฒนาตรงนี้นะ ก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวไปแก้ระยะยาวกันให้ได้
การกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันนั้น คสช. ทำไปมากพอสมควร เริ่มฟื้นตัวได้บางอย่าง บางอย่างก็ยังไม่ฟื้น ศักยภาพ ด้วยเราเกี่ยวพันกับโลก เศรษฐกิจโลกเป็นปัญหาหมด ความเข้มแข็งของเราก็ยังไม่เพียงพอ คุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต Brand ต่าง ๆ สินค้าต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการพัฒนา เคยส่งอะไรก็ส่งอย่างนั้น ส่งออกสู้เขาไม่ได้ วันหน้าค่าแรงเราก็สูงกว่า ก็เลยบวกค่าต้นทุนเป็นสูงขึ้น พอสูงขึ้นก็ขายสู้ Dump ราคาสู้เขาไม่ได้ นั่นคือปัญหาที่ซับซ้อนกันอยู่
เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนมากมายต้องปรับปรุงแก้ไข อันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจทราบดีอยู่แล้วนะครับ จะต้องขยายตัวให้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ระยะเร่งด่วนนั้นรัฐจะเร่งรัดเศรษฐกิจโดยการเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 57 ที่ค้างอยู่จำนวนหนึ่ง มากพอสมควร จะต้องดำเนินการภายในปีนี้ ถามว่าปีนี้คือก่อนงบประมาณปี 58 จะใช้ ช่วงนี้จะออกมาก่อน แต่ละกระทรวงหลังจากวันนี้ไปแล้วก็จะเข้าไปทำงานอย่างเต็มอำนาจ ว่าจะสั่งการ อนุมัติ แต่ตรวจสอบก่อนนะครับ แล้วจะเร่งดำเนินการงบปี 57 ปี 58 ก็ทำไว้เพื่อสานต่อ 57 อยู่แล้ว แล้วก็เตรียมส่งต่อไปแผนต่อไปอยู่แล้วในปีหน้า ปีต่อไป และแผนพัฒนาต่อไป ต้องทำอย่างนั้น อันนี้เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ก่อน เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันทำได้ก็คือการใช้งบประมาณภาครัฐ มาให้เกิดเงินหมุนเวียนในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2558 เงิน 2.575 ล้านล้านบาทจะต้องคล่องตัวตั้งแต่กระทรวงไปถึงท้องถิ่น สอดคล้องกัน ไม่สูญเปล่า กำหนดอนาคตว่าท้องถิ่นต้องการอะไร อปท. ก็ทำไป อะไรที่เกินนั้นภูมิภาคก็ไปช่วย อันไหนที่ไม่พอ ส่วนกลางก็ไปช่วย ต้องเฉลี่ยทุกจังหวัดทุกภาคเท่าเทียมกัน ตามลำดับของปัญหามากน้อย ไม่ใช่เลือกพื้นที่ ไม่ใช่การเมือง
ด้านการลงทุน ต้องมีพัฒนาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จโดยเร็ว BOI มีมาตรการที่กลั่นกรองให้เองและตรงกับความต้องการของรัฐด้วย ไม่เพิ่มมลภาวะอะไรก็แล้วแต่ ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการขนส่งมวลชน อาจจะมีการลงทุนร่วมต่าง ๆ ในอนาคตก็ยื่นมา สังคมต้องการอะไร ถ้าจะเร็วต้องลงทุนร่วมกับเอกชนแต่ต้องโปร่งใส รัฐลงทุนทั้งหมดไม่ได้ เริ่มต้นได้ ต่อไปก็ลงทุนจากเอกชนบ้าง ลงทุนร่วมจากกองทุน Infra Fund ส่วนใหญ่เหล่านี้จะมีอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะร่วมกันเข้ามาช่วยกันทำให้ได้ สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน อย่าเดินขบวนประท้วงกันมากมาย ทำให้บรรยากาศการลงทุนไม่ได้ ขอร้องบรรดาพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวนา พี่น้องชาวไร่อย่าเพิ่งเดินกันเลยครับ วันนี้เดินประเทศอยู่ ถ้าประเทศสับสนอีกก็ทำอะไรไม่ได้อีก ท่านก็จนเหมือนเดิม ประท้วงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอีก รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอีก เราไม่ต้องการสร้างปัญหา ขอร้อง เก็บของเถอะครับเก็บของ อยู่กับลูกกับเมียอย่าเพิ่งมาเลย
เรามีการวางแผนระยะยาว ดำเนินการได้ทันที จัดหางบประมาณจากของรัฐ ของทุนเงินกู้ ไม่ให้มีผลเสียกับวินัยการเงินการคลัง และตรงความต้องการของประชาชน ลดข้อโต้แย้ง การขัดขวางของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ แผนงานปัจจุบันอนาคตจะต้องรับรู้รับทราบให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการ พี่น้องเกษตรกรนะครับ เราถือว่าการทำงานของรัฐบาล เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยทุกภาคส่วน เลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แล้วดูแลให้มีรายได้ที่ดี เราจะดูแลให้มีรายได้ที่ดีตามสมควร ด้วยวิธีการที่เหมาะสม วันนี้เราทดลองทำดูเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเรื่องปุ๋ย เรื่องอะไรต่าง ๆ อย่าไปโกงอย่าไปปลอม ขายให้ถูกจริง ๆ ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ใช้ ใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตรที่ราคาต่ำผิดปกติ เตรียมการเร่งรัดเพื่อช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ ศูนย์ดำรงธรรมก็ต้องชี้แจงนะครับว่าราคาวันนี้ราคาท้องตลาดเท่าไร แต่ละประเภท ไม่ใช่ราคาเท่าไรไม่สนใจไม่รู้ แต่จะเอาเท่านี้ อย่างนี้ก็มีปัญหามาตลอด ต้องบอกเขา แล้วทำไม เอามาแล้วจะไปขายใคร ขายไม่ได้ ขายไม่ออก ก็กองแล้วเสีย อธิบายอย่างนี้เขาจะได้ช่วยเรา ไม่ใช่ไปพูดว่าจะให้หรือไม่ให้อยู่แค่นั้น การส่งออก เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีนัก มีการสู้รบในหลายพื้นที่ด้วยกัน มีมาตรการแซงชั่น บางคนบอกให้แซงชั่น เอาไปขายโน่นเลย ไปขายไกล ๆ ไปไหวหรือไม่ การขนส่งขนไปขนมาก็แพง ก็เท่าเก่า ก็ดูสิว่าทำได้ที่ไหน แอฟริกาไปได้ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจรอบบ้าน ของไทยเป็นของที่ได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะสู้เขาในเรื่องของราคาที่เราต้องไปเพิ่มค่าแรงของเขา ทำได้ไหม ลดเรื่องโฆษณาลงไปหน่อย แปรงสีฟันไม่เห็นต้องทำสีสันสวยงามอะไรทำนองนี้ ราคาก็จะต่ำลงเอง แรงงานเราเท่าเดิม อีกอันหนึ่งคือเรื่องคนภายในประเทศมีคนหลายส่วนหลายระดับ ยี่ห้อนี้คนนิยมยี่ห้อนี้ก็มีหลายเกรด แต่คุณภาพเท่ากัน ราคากล่องลดลงอะไรลง ให้ราคาต่ำหน่อย เพราะคนมีรายได้น้อยจะได้ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าคนอื่น คนที่อยากได้ของดี ๆ สวย ๆ ก็ไปซื้อเอามีมีสตางค์ แต่คนจนต้องมีตลาดล่างของเขา ทางการเกษตร อุตสาหกรรม อะไรก็แล้วแต่ ลองไปดูนะครับฝากไว้ด้วย เป็น Brand ใหม่อะไรก็ได้สำหรับพี่น้องคนไทย ราคาถูกลงหน่อย คุณภาพเท่าเดิม กล่องพลาสติกกล่องกระดาษอะไรทำนองนี้ แพงด้วยกล่อง มาแพงด้วยการประชาสัมพันธ์ ค่าแรงค่าอะไรมากมายไปหมด
สำหรับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรรอนิดหนึ่ง ๆ กำลังแก้อยู่ เรามีทั้งมาตรการเฉพาะหน้า มาตรการเร่งรัด เพื่อจะแก้ไขกรณีที่มากเกินไปทำนองนี้ มีปัญหามากเดือดร้อนมากก็จะดูแลตามลำดับ การส่งออก ตลาดโลกไม่ดี วันนี้เราต้องเพิ่มเติม วันนี้เราเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เพราะมูลค่าในการค้าขายวันนี้สั่งไปแล้ว แยกให้ออกจากกันว่าอันไหนส่งยุโรป อันไหนส่งอเมริกา อันไหนส่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละด้านให้ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายนโยบายฝ่ายรัฐบาลตัดสินใจได้ถูกต้องว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรตรงไหน ถ้ารวมมาทั้งหมดทั้งประเทศเป็นเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน ไม่ได้หรอกไม่ทันการณ์ เพราะฉะนั้นต้องมีการรายงานทุกเดือนทุกสามเดือนอะไรก็ว่ามา รัฐบาลจะได้ปรับนโยบายต่าง ๆ ได้เหมาะสม อุปสรรคการส่งออกวันนี้ต้องปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าให้เร็วขึ้น มีมาตรฐานการผลิตระดับ ขั้นตอนเอกสารต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ ขอใบอนุญาตเพื่อจะให้ส่งสินค้าลงเรือได้มากได้เร็วขึ้น วันนี้ลงเรือก็ช้า ลงเรือเสร็จเรือก็ติดน้ำอีก น้ำตื้นไปไม่ได้อีก เดี๋ยวต้องแก้ต่อในระบบขนส่งทางน้ำด้วย
รัฐบาลคาดหวังให้ธุรกิจเอกชนทุกระดับปรับปรุงตนเองทิศทางเดียวกัน รู้นโยบายรัฐบาล รู้นโยบายกระทรวง จะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เอกชนก็ต้องมาจัดช่องทางการติดต่อสื่อสาร วันนี้จะมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนแล้ว มีหมด แต่ต้องทำให้เป็นรูปธรรม ทำอย่างไรจะเดินไปพร้อม ๆ กัน ผนึกกำลังกันไม่ใช่ขัดแย้งกันตลอด เอกชนก็จะเอาอย่าง รัฐก็จะเอาอีกอย่าง รัฐก็รักษาผลประโยชน์ตามกฎหมาย ประโยชน์รัฐประโยชน์ชาติ ไปไม่ได้หรอกครับ ต้องช่วยเหลือ ซึ่งอันนี้รัฐช่วย อันนี้เอกชนมาช่วยนะ แบ่งปันกันช่วยกันทำ ก็จะดีขึ้น จะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนด้วย
การท่องเที่ยว หลายประเทศลดระดับการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่มาไทยแล้ว ก็เป็นที่น่ายินดี อย่าไปพูดมากนักเรื่องกฎหมายโน้นกฎหมายนี้ พูดให้ไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดเลย ไปพูดว่าทำอย่างไรจะไม่มีปัญหา บอกคนที่จะมีปัญหาโน่นไปบอกเขาก่อน วันนี้เราชักจูงให้ต่างประเทศเข้ามา วันนี้หลายประเทศเข้ามาแล้ว วันนี้วัดพระแก้วแน่นเหมือนเดิม จำนวนผมเช็คแล้วเมื่อวานนี้ก็มาเหมือนเดิมเท่าเดิม แต่ส่วนใหญ่ที่จะน้อยลง เช่น ไปต่างจังหวัด เพราะตอนนี้ฝนตกยัง Low อยู่บ้าง เดี๋ยวพอ High season ก็น่าจะเพิ่มเติม เรื่องอื่น ๆ เดี๋ยวรัฐบาลจะพิจารณาเองครับ ข้อสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจ สิ่งจูงใจ สิ่งอำนวยความสะดวก ส้วม ห้องน้ำ ความสะอาด ความปลอดภัย อย่าให้เกิดขึ้นอีก ไปเตะทรายใส่นักท่องเที่ยวที่ไปนั่งเก้าอี้ คิดได้อย่างไรผมไม่เข้าใจ น่าไปทำอะไรสักอย่าง เอาเจ้าของไปฝังทรายแค่คอ ไม่รู้ทำเพื่ออะไร แล้วคนนั้นมาได้อย่างไรไม่มีบัตร คนทำก็มาจากข้างนอกต่างด้าวแล้วมาอยู่ตามหาดได้ จับควบคุมตัวให้หมด
การท่องเที่ยวต้องรวมกลุ่มกันครับ จัดลักษณะโดดเด่นของประเทศไทย รวมเป็นกลุ่มทำเป็น Package เช่น กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพ ให้เชื่อมโยงกันว่าใครจะไปไหน เอาใครรักทางธรรมชาติก็มาสิครับธรรมชาติแล้วไปต่อประวัติศาสตร์ตรงไหน ไม่ใช่ต่างคนต่างไปที่เดียวกันหมด แน่นบางที่ บางที่ก็ไม่แน่น หมุนเวียนมาให้ได้ ถ้าเราควบคุมคุณภาพ ควบคุมปริมาณไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้ นักท่องเที่ยวก็ทำให้ทุกอย่างพังไปหมด แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดให้คนเข้าใจว่าที่คนเขามาเที่ยววันนี้เพราะวัฒนธรรมไทยโบราณเก่าแก่ สองคือ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชวัง ถ้าไม่มีเหล่านี้ใครเขาจะมา เขาจะมาไหมประเทศไทย ไปอยู่ในบทหนังด้วยก็แล้วกัน บทภาพยนตร์ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมสินค้าบริการให้มีคุณภาพ ไม่ใช่ของปลอมไม่ไปหลอกลวงเขา มีมากมายไปหมดวันนี้เพราะมาเป็นกรุ๊ปเป็นคณะ เสร็จแล้วก็ไปหลอกกัน ซื้อเพชรปลอมอะไรเหล่านี้ขายกินกันแล้วก็เลิก แต่ประเทศชาติเสียหาย อย่างนี้จะต้องแก้เป็นระบบ กระทรวงไหนเกี่ยวข้องดำเนินการให้เต็มที่ การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การทำร้ายนักท่องเที่ยว กฎหมายดูสิจะทำอย่างไร เสียชื่อชาติ ลงโทษให้หนักจริงจัง ไม่มีอิทธิพล เรื่องของตลาดท่องเที่ยวใหม่ ๆ ก็มี วันนั้นดูข่าวเจอน้ำตกใหม่หลายชั้น แต่เข้าไปลำบาก ก็ไม่ต้องทำถนนที่ใหญ่โตมากเข้าไป เส้นทางลำลองเข้าไป บางคนก็ชอบเดินเข้าไป บางคนชอบขี่จักรยาน ไม่ใช่รถจะต้องถึงทุกที่ ไปแบ่งให้ชัดเจนขึ้น ค่าใช้จ่ายได้จากการดำเนินการจะไปทำอะไร รัฐได้ตรงไหน ไม่อย่างนั้นจะตอบสังคมไม่ได้
วันนี้ต้องกราบเรียนผมมีเวลาจำกัดพอสมควรเพราะเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมพี่น้องที่สุโขทัยด้วยเดี๋ยวไม่ทัน เพราะอยากจะไปเยี่ยมเขาหน่อย หลายวันมาแล้ว ไปเยี่ยมเขาตอนน้ำลดก็ไม่เหมาะ ไปตอนนี้แล้ว ผมไปทุกกระทรวงก็ไปมีแผนกันอยู่แล้ว ก็จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ ด้วยความเป็นห่วง น้ำท่วมวันนี้ก็ยังดีใจว่าผมให้รายงานมาก็ยังไม่ถึงไปขั้นที่เป็นวิกฤตนะครับ ท่วมในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำ ท่วมทุกปี เพราะการกระจายน้ำ เดี๋ยววันนี้จะไปดูว่าแผนบริหารจัดการน้ำในส่วนนี้จะทำอย่างไร แม่น้ำปิงวังยมน่านต้องลอกไหม ต้องทำกระเพาะหมูไหม ต้องทำอ่างกลวงไหม สร้างเขื่อนสร้างอะไรคงลำบากวันนี้ ก็คงต้องไปทำกันให้หมด ทำอย่างไรน้ำจะไหลไปในพื้นที่ตาม Contour เหมือนเดิม มันยังขวางไว้หมด จะทำอย่างไร จะทำท่อลอดท่อระบายน้ำให้ไปที่ที่ควรจะไป บ้านช่องห้องหอจะทำอย่างไร ไปสร้างขวางแหล่งน้ำจะทำอย่างไร ไม่รู้ มันมั่ว ต้องไปกำหนดผังเมืองให้ชัดเจน สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายไป โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูก แต่กระจายไปต้องมีต้นทุนน้ำ ต้นทุนน้ำมีหรือเปล่า ถ้าไม่มีขยายบ่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ประมาณสัก 5 ปี 10 ปีที่แล้วผมเห็นงบประมาณไม่รู้รัฐบาลไหนจำไม่ได้ ขุดบ่อ ๆ ตั้งคันดินบนนา ไม่ใช่ขุดลงข้างล่างนะ เอามากองขอบไว้ข้างบน น้ำจะขังได้อย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ เผอิญผมยังเด็ก ๆ อยู่ เคยเห็นไหมเหมือนแก้วน้ำไปตั้งไว้บนพื้น ขุดแบบนั้น ไม่ได้ ต่อไปขุดให้ดีกว่านั้น สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ทั่วถึง เพื่ออย่างน้อยก็มีน้ำอุปโภคบริโภค แล้วเราจะหาทางบริหารจัดการน้ำอย่างอื่น วันนี้แผนมีแล้วเดี๋ยวพอเริ่มทำงานเขาจะเอาแผนนั้นมาชี้ให้ดู ดูใหม่ว่าจะทำอย่างไร เห็นด้วยร่วมกันไหมกับ คสช. ที่วางไว้ เรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณครับ เราต้องใช้งบประมาณทั้ง 57 - 58 ปีนี้ใช้งบประมาณ 57 ที่เหลือปีที่แล้วไปประมาณสักหมื่นเพื่อไปเร่งรัดเรื่องโครงการน้ำ ก็ต้องไปขุดลอกต่าง ๆ ทำอ่างเก็บน้ำอะไรเสริมขึ้น นี่คืองบประมาณที่เหลือ เหลือโดยไม่มีแผนงาน ผมก็เอามาใช้หมดไม่อย่างนั้นก็ต้องส่งคืน แล้วทำไมไม่มีโครงการผมก็ไม่เข้าใจ เหลือไว้ได้อย่างไรทุกกระทรวง คราวหน้าถ้ากระทรวงไหนเหลือ ปีต่อไปก็ตัดงบประมาณกระทรวงนั้น ถือว่าใช้ไม่เป็น
การปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน ราคาเชื้อเพลิง ต้องปรับสอดคล้อง อันนี้เป็นปัญหาที่มาซับซ้อน ตอนนี้เอาอีกแล้วขบวนต่อต้านพลังงาน เวลาเขาเรียกมาประชุมไม่มา ติดงาน เขาเชิญชี้แจง ไม่มา แต่จะไปเปิดเวทีพูดข้างนอก อย่างนี้ก็ตายสู้กันตายแบบนี้ เพราะฉะนั้นอธิบายให้ชัดเจนครับ ต้องแก้ให้ได้ ภาษีอย่างไร ผลประโยชน์รัฐอย่างไร ผลประโยชน์เอกชนอย่างไร อะไรอย่างไร วันนี้ต้องแก้ทุกระบบไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง อะไรที่บิดเบือน อะไรที่ต่าง ๆ ทำให้เสียวินัยในการใช้เงินของคน ของมนุษย์ ถ้าถูกมากเกินไปโดยที่ไม่มีสาเหตุ มีสาเหตุทั้งหมดจะถูกจะแพง ถ้าถูกไปคือเอาใจกัน ประชานิยมก็ทำได้หมด แต่ปัญหาอยู่กับรัฐ ปัญหาอยู่กับประชาชนจะไม่ประหยัดในการใช้พลังงาน วันนี้ต้องส่งเสริม พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม ประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานมากมายขนาดนั้น หรือใครคิดว่ามีตรงไหนบ้างไหมครับ ที่มีมากเหมือนกับต่างประเทศเหมือนซาอุฯ ข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้อย่างไร พูดกันออกมาได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจ ถ้ามีอย่างนั้นประเทศไทยคงไมใช่แบบนี้
การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี วันนี้ดูทั้งหมด ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โครงสร้างภาษีด้านการค้า การขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่จากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้องทำให้ได้ภายในปีนี้ ต้องขอความร่วมมือ พยายามให้ผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยต้องมีผลกระทบเรื่องภาษีให้น้อยที่สุด แต่ข้อสำคัญประการหนึ่ง ผมเคยพูดไว้แล้วว่าทำอย่างไร คนรายได้น้อยจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางภาษี ก็ทำให้เขามีรายได้มากขึ้น มีอาชีพที่ดีขึ้น เขาเข้ามาสู่ระบบภาษี เพราะวันนี้ภาษีเรา 20 ล้านเสียประมาณนั้น แล้วก็มีปัญหาเล็กน้อยในการเก็บภาษีก็ไม่ได้ ได้ไม่เต็ม อะไรก็แล้วแต่ ไปแก้ตรงโน้นอัน อีกอันทำอย่างไร 40 ล้าน 50 ล้านจะเข้าระบบภาษีได้ เราเคยจะอะไรนะ มีคนเสนอโน่นเสนอนี่มา พูดกันออกไปก็โดนกลับมาหมดทุกเรื่อง การยกเลิกภาษีต่าง ๆ นั้นไปดูกันจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ผู้มีฐานะดี กองทุนต่าง ๆ จะทำอย่างไร ซึ่งกองทุนแล้วแบบนี้แบบนั้น ธุรกิจได้ รัฐเสีย ไม่รู้ กำลังทำอยู่
สร้างแจงจูงใจในการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและคมนาคม รถไฟฟ้า รถขนส่ง รถไฟทางคู่กับทางเดี่ยว เรียกให้ถูกบางคนยังรางคู่ รางคู่มีตรงไหน รางเดี่ยวไม่มี วันนี้มีแต่ทางคู่ กับทางเดี่ยว ถ้ารางเดี่ยวก็กลัวเร็ว ๆ ไปเข้าใจก่อนว่าอะไรคือทางเดี่ยว ทางเดี่ยวคือสวนกันไม่ได้มีเส้นเดียว วันนี้รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างไว้ ไปดูว่ากระทรวงไหน ผมอายเวลาเห็นรถไฟวิ่ง วันก่อนยังชนคนซวยจริง ๆ สงสารเขารถไฟก็เก่ายังไปทับเขาอีก สงสารคนจนดูแลเขาด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็อยู่ในแผน อย่ามามองว่าทุจริตก็วันนี้นำโครงการคนนั้นคนนี้มาไม่ใช่ เป็นโครงการของชาติ เขียนให้ดีมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส วันนี้รวนไปหมดทำอะไรไม่ได้สักอย่าง นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาบ้านเรา เพราะไม่เข้าใจ มีคนที่ไม่ยอมรับ คนเหล่านี้ไม่ฟังอะไรเลยไปให้เขากลับมาฟัง ไม่อย่างนั้นทำได้อีกสร้างอะไรก็มีปัญหาหมด เราจะปรับปรุงทั้งในเรื่องของการขนส่งมวลชนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงรถไฟฟ้ากี่สาย ก็กำลังทำอยู่ ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สอง อย่างประหยัด เพียงพอ ก็เตรียมการไปแล้ว ดอนเมือง ท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค วันนี้ของรัฐก็มีอยู่ 6-7 สนามบินอยู่แล้ว วันนี้ก็อยากจะให้ไปใช้ที่อู่ตะเภาว่าจะเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ เพื่อเขาจะไปท่องเที่ยวที่นั้น เป็นไดเร็คไฟท์มาเลยทำนองนี้ลงทางนั้น แล้วเดี๋ยวไปทำรถไฟฟ้าก่อนเชื่อมแอร์พอร์ตลิงค์ วันนี้แอร์พอร์ตลิงค์คนรอแน่นไปหมดเลย คนส่งรูปมายืนกันจนจะตกไปยืนบนรางอยู่แล้ว รถไม่มา เพราะรถยังไม่ได้ซ่อม ไปซ่อมให้เร็วแอร์พอร์ตลิงค์ พอคนเขาใช้น้อยก็บอกว่าไม่มีคนใช้ พอเขาใช้มากรถเสียไม่เข้าใจจริง ๆ น่าจะเอาคนทำไปยืนบนรางรถไฟ ต้องพัฒนาท่าอากาศยาน ส่งเสริมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบำรุงท่าอากาศยานเราต้องไปส่งซ่อมต่างประเทศมากมาย ชิ้นส่วนซ่อมอะไรต่าง ๆ ต้องพัฒนาขีดความสามารถเหล่านี้ในการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ ชายฝั่งทะเล ทางน้ำก็แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เคยขุดลอก ปากแม่น้ำก็ไม่เคยขุดลอก ระบายน้ำก็ไม่ออก ใช้ก็ไม่ได้ ต้องรอน้ำขึ้น น้ำหนุนถึงจะวิ่งเรือได้ ต้องขุดลอกร่องน้ำ วันนี้อยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ำแล้ว แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน จะขุดลอกไหม ขุดตรงไหน ไม่ใช่ขุดทั้งช่วงก็ไม่ได้ ทำให้เกิดการระบายน้ำ การเก็บกักน้ำให้ได้ อันนี้ต้องทำทั้งหมด แม่น้ำป่าสักต้องเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือ แม่น้ำเจ้าพระยาต้องขนส่งได้ ส่งข้าวไม่ใช่วิ่งไปแล้วเกยตื้น เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหม เรือข้าว เรือน้ำตาล น้ำเสีย น้ำเน่า เพราะติดสันดอน ติดข้างล่างเคยขุดบ้างหรือเปล่าไม่รู้ กรมเจ้าท่าระวังหน่อย หน้าที่ต้องขุด ขุดให้ดีก็แล้วกัน ต้องไปตรวจวัดทุกร่อง ไม่ใช่ตรวจแต่ตะลิ่ง ขุดร่องให้ดี จะมีทหารช่างผมไปตรวจทุกที่
การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำ เนื่องจากว่าราคาประหยัดและชายฝั่งทะเลจำนวนต้นทุนให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าให้ได้ ประเทศไทยพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งทั้งแหลมฉบัง วันนี้ก็ไม่เสร็จสักทีไปดูว่าช้าตรงไหนจะทำอย่างไร อะไรต้องทำก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาหมดเพราะประท้วงบ้าง ทุจริตบ้าง ทำไม่ได้สักที ถ้าเรือจากฝั่งทะเลอ่าวไทย อันดามัน ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ต้องเชื่อมโยงทั้งในประเทศกับที่จะไปต่างประเทศ ต้องเชื่อมโยงอย่างไรไปท่าเรือแหลมฉบังได้ไหม ร่องน้ำลึกจะทำอย่างไร มีการระบายน้ำสู่ทะเล อำนวยความสะดวกขนส่งทางน้ำ อาทิตย์ที่แล้วผมพูดไปแล้วให้ไปดูเรื่องการระบายน้ำคลองทุกคลองเต็มไปด้วยผักตบชวา ผมก็ให้ท่านผู้ช่วยไปดู กรรมการน้ำไปดูบอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรงบประมาณไม่มี ผมว่าน่าจะคอยไปตัดตั้งแต่ผักตบชวาต้นแรกมาเกิด ก็ไปกำจัดแต่งตั้งมีน้อย ๆ งบประมาณรายปีอยู่ไหน ท่านก็เบิกงบประมาณของท่าน หน่วยงานของท่านก็มีคนดูแลทางน้ำ ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ไม่ทำงาน ทำอะไรก็เบิกงบประมาณใหม่ตลอด งบรายปีก็ตัดออกไป เงินเดือนก็ไม่ต้องให้
สำหรับการวางรากฐานการผลิต การบริการประเทศนั้น ในด้านเกษตรกรรม ปรังปรุงกระบวนการผลิต วันนี้เราส่งสินค้าวัตถุดิบมากมาย ทุกประเทศมาประเทศไทยเขาชอบถนนหนทางดี ไฟฟ้าดี ประปาดี และก็มีวัตถุดิบให้เขาอีกต่างหาก ราคาถูกอีก แล้วทำไมเราไม่ทำของเราเองบ้าง ยาง ผลิตได้ไหม สถาบันวิจัยยางเปิดหรือยัง ผมเร่งรัดไปแล้ว สถาบันวิจัยยาง เอาไปทำผลผลิตอื่น ๆ ในประเทศและไปสอดคล้องกับ BOI มาลงทุน ถ้าลงทุนวันนี้ต้องกำหนดต้องใช้สินค้าภายในประเทศ วัตถุดิบในประเทศ 70% 50% ขึ้นไปต้องเป็นแบบนั้น ไม่ใช่ขนมากจากข้างนอกอีก โรงงานผลิตยางก็ซื้อยางข้างนอกมาไม่ใช่และต้องทำความเข้าใจว่ายางไม่ใช่นำยางดิบมาทำยางทั้งเส้นมียางสังเคราะห์ มีเคเบิ้ล มีรวดข้างใน ไม่ได้ใช้ทั้งหมด ทำถนนบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำถนน ทำถนนใช้แค่ 5% แต่ละพื้นที่ แต่ละถนน 5% ไม่พอ ต้องไปทำอย่างอื่น ถุงมือยาง ที่นอนยาง ทั้งหมดซื้อยางในประเทศ ผลิตและขายออกไป ดีกว่าไปขายยาง เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องร่วมมือด้วย ควบคุมให้ได้
การวางรากฐานด้านเกษตรกรรมนั้นผมคิดว่าถ้าเรากำหนด demand supply ไม่ชัดเจน การกำหนดเขตการให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชหมุนเวียน ทำไม่ได้ ฉะนั้นสนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มการเกษตรมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ค้าจนถึงการแปรรูปการส่งออก จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้ได้
ด้านอุตสาหกรรมต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ถึงต้นทาง ปลายทาง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คือเครื่องจักรวันนี้ก็มี 2 ประเภท เครื่องจักรใหม่ 100% เครื่องจักรที่เก่าแต่ไม่ใช่เก่ามากมาจากเซียงกงไม่ใช่ มีหลายระดับ เครื่องจักรเก่าเป็นเครื่องจักรที่ปรับปรุงแล้ว รับการรับรองแล้ว เหมือนเครื่องจักรใหม่แบบนั้น ไม่อย่างนั้นก็โกโรโกโสเหมือนเดิม ก็ต้องเร่งรัดกระบวนการผลิตให้ทันสมัย ให้เขามาเห็นที่เขากินกันอยู่ ที่เขาซื้อไปพอมาดูโรงงานก็สวย ผมบอกว่าเวลาให้เขาดูของเหล่านี้ผลิตจากไหน ก็คีร์ไปถ่ายมาถ่ายมาผมยังกินไม่ลงเลย ไม่ได้ ไม่พัฒนา ยังดูไม่ดี ดูไม่สะอาด ของต่างชาติเองเขาเป็นถังสแตนเลส อันนี้ยังเป็นเหล็กสนิมเขรอะ ไม่ได้ต้องพัฒนากองทุนรัฐจะช่วยกันอย่างไร
โลกอนาคต โลกของดิจิตอล รัฐบาลต้องวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ICT จะทำอย่างไร รัฐวิสาหกิจจะทำอย่างไรให้ทำงานได้อย่างจริงจัง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก แข่งขันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีรายได้ให้รัฐ ไม่ใช่ขาดทุนต้องไปปรับโครงสร้างให้ได้โดยเร็ว ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลต่าง ๆ ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟร์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร วันนี้บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์เราก็มีทั้งผลิตชิ้นส่วน มีทั้งผลิตคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีที่ไหนผลิตไอแพดได้ ผมยังไม่รู้เลย ของไทยมีหรือไม่ ไม่เห็นจะยากเลยผมว่าซื้อเขาอยู่นั่นหล่ะ ผลิตขึ้นมาได้หน่อย จะได้แจกจ่ายใครได้บ้าง สร้างแบรนด์ใหม่ ให้ได้รับความเชื่อถือฝากรัฐมนตรี ICT ด้วย ต้องสร้างแบรนด์ สร้างนวัตกรรมให้ได้ ของที่มีเล็ก ๆ ราคาสูง ไม่ใช่ขายเป็นกระสอบแบบเดิมข้าวราคาตก ยางเป็นตันๆ ราคาตก ทำยางตันนึงให้เหลือกิโลนึงแล้วมีราคาเท่ากัน
การปรับปรุงแรงงานรัฐวิสาหกิจให้มีมาตรฐานในการให้บริการ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดูแลผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เพราะเป็นห่วงโซ่ไปด้วยกัน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กต้องพึงพากัน แรงงาน แหล่งผลิตสินค้าชิ้นส่วนประกอบ
นโยบายที่ 7 ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ผมพูดมามากแล้ว ปี 2558 ต้องเตรียมความพร้อมให้ทัน เชื่อมการติดต่อให้ได้ ถนนหนทาง ระเบียบข้อบังคับ การอำนวยความสะดวก การพัฒนาด่านชายแดน ด่านชายแดน ทุกด่าน ทุกจังหวัดฝากกระทรวงมหาดไทยไปดู เขารู้เลยว่าเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ เขารู้ เพราะอะไรทราบหรือไม่ ขยะมากกับเพิงหมาแหงนเก่า ๆ ที่ขายของนั่นหละเขตไทย ทุกวันนี้เขาปรับปรุงหมดแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องไม่มีทุกด่านฝั่งไทย สะอาดไว้ก่อน เดี๋ยวฝั่งนั้นก็ตามมาเอง
การเตรียมการแรงงาน ก็ดูผู้ประกอบการต้องการแบบไหน กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตแบบไหนออกมา ไทยก็ส่งเสริมทุกอย่างของอาเซียน อย่างเป็นมรรค เป็นผล เราจะมีการติดตั้งทำงานได้ต่อราชการทุกกระทรวง คือทุกกระทรวงเวลาไป ไปหลายกรม ไปกรมนี้ คนนี้บอกไปกรมนั้น บอกมากรมนี้ก่อน เดินไป 3 ที่ 3 วันยังไม่จบ ดังนั้นแต่ละกระทรวงจะต้องมีศูนย์บูรณาการที่ต้องเชื่อมต่องานเดียวกันของทุกกรม ต้องทำเหมือนศูนย์ดำรงธรรมทุกกระทรวงต้องมี เหมือนศูนย์ดำรงธรรมด้วย ในการติดต่อราชการ ในงานภารกิจของตัวเอง
รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเศรษฐกิจการค้า การค้า มั่นคง การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค โครงข่ายโทรคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน การเจรจาตกลงการค้าต้องชัดเจนว่าเราจะมีมาตรการอย่างไร เรารุกเขาได้แค่ไหน เรารับเขาได้แค่ไหน ถ้าเรายังไม่เข้มแข็งอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่พร้อมจะไปข้อใครเขาได้ ก็ตามเขาไปตลอดเห็นด้วยไหม เห็นด้วยตลอดประชุม แล้วก็เลี้ยงกันกลับมาไม่ได้ วันนี้ใครไปประชุมไหนต้องมีคำตอบกลับมาว่าได้อะไรไปบ้าง แล้วเสียอะไรไปบ้าง แต่ไม่ใช่เสีย เสียก็โดนอีก ต้องบอกก่อนไปด้วยว่าจะพูดอะไร ดังนั้นฝ่ายเศรษฐกิจต้องควบคุมตรงนี้อยู่แล้ว
การตกลงทางการค้า การลงทุนภายในกรอบ FTA หรือ WTO อะไรต่าง ๆ นั้น เพื่อความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุภาคี อันนี้สำคัญข้อตกลงวันนี้มีปัญหามากกับเรา สินค้าเราบางอย่างรอบบ้านไม่เสียภาษี 0% วันนี้เราก็ไม่ซื้อข้าวเขา ไม่ซื้ออะไรเขา เขาก็ร้องเรียน FTA อยู่ WTO อยู่ ตกลงแล้วเราไม่ทำ ผมก็มีนโยบายว่าตั้งศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตประเทศเพื่อนบ้านได้ไหม ปรับปรุงคุณภาพแล้วส่งออกต่างประเทศแล้วไปขายเลย อย่านำเข้ามาปนในประเทศ ถ้าเราทำแบบนี้ได้ 2 อย่าง การลักลอบก็น้อยลง และก็ปลอมปนก็ไม่ได้ ไม่ขัดแย้งกับกติกาที่เราต้องดูแลประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วย มีลักลอบหลายอย่างข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นไปได้ก็นำข้าวมาแล้วก็ย้อมสีก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าเป็นข้าวต่างชาติที่ไม่เป็นภัย เดี๋ยวเอาสีกินตาย ผมก็เดือดร้อนอีก เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าวที่อยู่ในคลังก็ต้องระบายให้ได้ ตรวจสอบอยู่ อันไหนที่เป็นคดีก็ว่ากันไป อันไหนที่ไม่เป็นคดี ก็จะไประบายข้าว ไม่ให้ราคาตก ทั้งข้าวดี ทั้งข้าวไม่ดี ข้าวปานกลาง ราคาเปลี่ยนไปหมด ข้าวเสีย อาจจะต้องไปขายเอทานอล ผลิตน้ำมัน หรืออาหารสัตว์ อาหารปลา
เรื่องผักตบชวา ต้องไม่มีผักตบชวาต่อไปในลำน้ำ ไม่รู้กระทรวงไหน ผมไม่รู้ไปหาทางทำให้ได้ ผักตบชวา วิธีการง่ายที่สุด เมื่อวานมีลูกน้องเขามา นำในการประชุมประจำเดือนเขาจะนำเครื่องมือกำจัดผักตบชวามาให้ผมดูแล้วทำที่ไหนบ้าง ทำในหน่วยผมอยู่ นำขึ้นมาแล้วย่อยทำเป็นอาหารปลาขายดีมาก แล้วควรอยู่ที่ไหน ควรอยู่ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้านที่มีผักตบชวา บ้านอยู่ริมคลองทำอาหารปลา หรือทำอะไรก็ได้นำไปใช้ทำกระเป๋า ก็อย่าให้เชยนัก เชยก็ขายไม่ออกอีก ดูออกแบบให้ดี บางคนทำดีทุกอย่างแต่เชย ทำมาก็ขายไม่ออก อะไรล่ะ OTOP บางอันดีมาก บางอันก็ไม่ดี บางอันก็ดีเฉพาะรูปร่างซิปก็ไม่ได้เรื่อง สเป๊กที่กดก็เสียต่าง ๆ ทำให้สวยทำกล่องให้ดี ๆ เหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาทำราคาของนิดเดียว กล่องซะ ทำไมเขาถึงทำเขาขายกล่อง เราก็ต้องทำแบบเขา อันนี้มาจากต้นไผ่ มาจากจังหวัดแพร่ใช่ไหม ปอมาจากภาคใต้ ตรงนี้ 5 วัน 10 วัน เขียนไว้ข้างใน คนเขาเปิดดู ฝรั่งมาดู น่าซื้อกลับไป ไม่ใช่อะไรก็ได้ ไปคิดใหม่
การตรวจสอบนั้นต้องร่วมมือกันทุกเรื่องในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้า การคลังทั้งหมด ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะมีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจประชุมร่วมกันหารือกันตามห้วงระยะเวลา เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรื่องดิจิตอล เรื่องเศรษฐกิจโลก ภายในต้องสัมพันธ์กัน เพราะฉะนั้นทุกทบวง กระทรวง กรม มีกลุ่มงานอยู่แล้ว 5 กลุ่ม เพราะฉะนั้น 5 กลุ่ม ไปจัดงานของท่านมีการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างหาก ในฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายอะไรต่าง ๆ กลุ่มย่อยบ่อย ๆ และให้รัฐมนตรีทราบด้วยจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง
การปรับกฎระเบียบการค้า ระบบอุปกรณ์ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม Single Window หรือศูนย์ให้การบริการการจดทะเบียน การลงทุนอะไรก็แล้วแต่ ทำให้ได้เหมือน One Stop Service ทุกกระทรวง ทุกกลุ่ม รวมกันให้ได้ ความมั่นคงด้วย เรื่องสำคัญอีกอันคือเรื่องลิขสิทธิ์ เราไม่ค่อยให้ความสนใจ เรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งคนไทยมีมากเลย บางทีคนก็มาเรียนแบบไป ทำที่เราคิดไว้ต้น ๆ นำไปแปลงต่อแล้วก็จดทะเบียน เราก็เสียหายมาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยึดมาให้ดูว่าอะไรที่ควรจะขึ้นทะเบียนบ้าง บางอย่างที่ผลิต เช่น ของศิลปาชีพ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จดไว้หมดหรือยัง พวกกระเป๋า พวกจักสาน ต่าง ๆ อย่าให้เขานำไปหมด แม้กระทั่งการลอกเลียนแบบศิลปวัฒนธรรม ลอกเลียนแบบอย่างนั้น อย่างนี้ นำรูปแบบจากวัดเราไป ดูให้ละเอียด
เรื่องความร่วมมือระหว่างลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) อันนี้ก็คงเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ต่างประเทศต้องร่วมกัน เวลาไปประชุมพอแต่ละกระทรวงไปประชุมก็นำงานของตัวเองอย่างเดียว แต่งานของชาติอยู่ตรงไหน ท่านต้องนำไปด้วย จะได้คุยจะได้ต่อรอง จะได้อันนี้ให้ อันนี้ให้ อันนี้ได้ ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ เป็นต้น ไปแต่เศรษฐกิจอย่างเดียว พาณิชย์ไปอย่างเดียว ก็พูดแต่ค้าขาย อย่างอื่นไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาเลย ต้องมีข้อมูลให้หมด ฝากท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทั้งหมดด้วย
การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด ไปหาตลาดให้เขาให้ได้ วันนี้ต้องมีตลาดในท้องถิ่น ทางกระทรวงมหาดไทยก็คงต้องไปส่งเสริมในเรื่องของตลาดกลางประจำพื้นที่ พืชผลมาไปตัดตอนให้เกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าเอง ในพื้นที่ให้ได้ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่เหลือเกินมาก็ศูนย์ดำรงธรรมก็ว่ามา จะให้ใครไปช่วย ถ้าช่วยมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นพื้นที่ต้นทางก็จบ ก็ไม่ยาก ถ้าไม่พอก็ขนมากรุงเทพฯ ขนอย่างไร ใครขน ส่วนราชการขนไหม มีงบประมาณจ้างใครขนมา ต้องไม่ผ่าน ผมว่ามาตั้งขายตลาดกลางของรัฐบาลขายได้หมด เรื่องราคาการเกษตร ผัก ต้องมีตลาดกลาง ตลาดของตัวเอง และวันนี้ที่ส่งเสริมคือผักออร์แกนิกส์ ผักที่ไม่ใช้สารเคมีราคาสูงมาก วันนี้ไม่พอขายตามห้างสรรพสินค้า ก็จะปลูกแต่ข้าวกัน ไปหาทางปลูกผักออร์แกนิกส์ ผักลอยน้ำอะไรก็ว่ามาขายดีนะ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจพิเศษ ด่านการค้า สถานรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรประเทศเพื่อนบ้านต้องเชื่อมกันทั้งระบบ ขนส่ง และระบบสังคมวัฒนธรรมด้วย ให้ความสำคัญกับด่านชายแดน 6 ด่าน เรามีทั้งหมดกำหนดไว้ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษประมาณ 12 พื้นที่ เหนือ กลาง ใต้ ออก ตก ปีนี้เราเริ่มได้ 5 ที่ คงเริ่มก่อสร้าง เริ่มดำเนินการคอขวด ปรับปรุงด่าน ปรับปรุง Single Window ต่าง ๆ เป็นต้น ทำปีนี้ไปให้เร็วที่สุด ปีหน้าต้องเพิ่มอีก 8 แห่ง มีขอเพิ่มตรงนั้น ตรงนี้ ดังนั้นต้องดูปริมาณการค้าขายด้วย ไม่ใช่ทุกคนอยากแต่จะเปิดช่องทาง เปิดตั้งแต่จุดผ่อนปน จุดผ่านแดน จุดพักแดนชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร ขั้นตอนมีหมด ถ้าทุกคนเปิดกันหมดแล้วใครไปดู ทหารโดนทุกที่ กระทรวง ถ้าจะเปิดกี่ที่ผมบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถามทหารว่าเห็นด้วยไหม ถ้าไม่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรครบ มีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อยู่ด้วย ผมไม่เห็นด้วย เป็นภาระพวกผม แทนที่จะไปรบโจรจับโจรไปจับพวกหนีภาษีอีก
ศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทยทุกระดับเคลื่อนย้ายปีหน้า ปี 2558 มีการเคลื่อนย้ายมากขึ้น เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ ระวังคนของเราจะถูกซื้อไปหมด ออกนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศกันหมด ถ้าเราไม่ใช้คนให้เกิดประโยชน์กับประเทศเรา คนต่างชาติเขาก็มาจ้างคนของเราไปหมด
การส่งเสริมการลงทุน วันนี้นอกจากในประเทศ ในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ผมมีนโยบายให้ไปในพื้นที่ที่ห่างไกล พื้นที่ชนบท ที่สาธารณูปโภคที่ใช้ได้ ดูแลเขาได้ ให้เกิดโรงงานขนาดเล็ก โรงงานรองเท้า โรงงานประกอบอะไรสักอย่าง พันสายไฟต่าง ๆ ที่เล็ก ๆ น้อย ๆ จ้างคนในพื้นที่เขาจะได้ไม่เข้าไปในเมืองที่ 1 อันที่ 2 เป็นการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดย่อมลงไปในทุกพื้นที่ ให้เขามีรายได้ระหว่างที่เขารอข้าวออกรวงไปสีขายได้เป็นนาน ระหว่างนี้เขากินอะไรวัน ๆ ไปสร้างโรงงานให้เขา ให้เขาอยู่ตรงนั้น ห้าคน เจ็ดคน ผมพูดไปแล้ว มีกระทรวงอุตสาหกรรม ฝ่ายเศรษฐกิจ การพัฒนาแรงงานพูดไปแล้ว มีทักษะ ไม่มีทักษะ ความรู้วิชาชีพ มาตรฐานฝีมือกำหนดให้ดี อะไรที่เราเปิดเสรีอาเซียนแล้ว ต้องพูดกันทุกประเด็น มาตรฐานฝีมือแรงงาน การกำหนดมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายนอกประเทศ คำว่าเปิดประเทศ เขาไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้ามาได้ เขาเป็นเฉพาะกลุ่ม พวกเป็นแพทย์ พวกมีความรู้มีความสามารถ เขาสามารถจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ในปี 2558 ระวังคนของเราจะไปหมด ค่าตอบแทนแรงงานดูว่าจะทำอย่างไร ค่าตอบแทนแรงงาน ถ้าเราต้องจ่ายเขา 300 บาท ขณะที่ต่างชาติเขาจ่าย 100 ผมก็คงถอยหลังไปไม่ได้อยู่แล้วละ ก็ทำให้ค่าต้นทุนสูงขึ้น เราก็ไปแข่งขันราคากับเขาไม่ได้ เพราะเขาไปปลูก ลงทุนน้อยค่าแรงต่ำ เพราะฉะนั้นก็ไปหาทางแก้ไขเอา
เรื่องนโยบายที่ 8 สามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ทางนวัตกรรมสำคัญ คือ อะไรที่เป็นแบรนด์ของไทย อะไรสิ่งใหม่ วิจัยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ วิจัยในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ใช่ใครเสนอวิจัยอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องกำหนดหัวข้อการวิจัยให้ชัดเจน ไม่ใช่การวิจัยเพื่อเป็นการเพิ่มวิทยฐานะไม่ได้ ต้องวิจัยในกลุ่มที่เราจะสนับสนุนอุสาหกรรมอย่างไร ภาคเกษตรอย่างไร วิจัยเรื่องเหล่านั้น กำหนดกรอบ ไม่ใช่ใครขอก็ได้นะ ผมจะขอดูด้วย กองทุนก็มีจำนวนมากทำให้เกิดประโยชน์
เมื่อเช้าผมดูทางโทรทัศน์ ท่านพูดดี สถานบันวิจัยปรมาณูเพื่อสันติ ท่านอยากจะให้เราส่งเสริม ให้เราดูแลให้มากขึ้น เพื่อจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตร ผลไม้ อะไรต่าง ๆ ผมคิดว่าผลไม้เรามีทุกชนิด เราจำได้เราไปต่างประเทศรับประทานกล้วยหอมลูกละ 5 เหรียญ 10 เหรียญ ทำไมเราจะเอากล้วยหอมไทยไปไม่ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำให้ได้นะ ส่งลำไย ทุเรียน กลิ่นไม่ออก ต่างชาติชอบรับประทานมากเลย กล้วยไม้ส่งให้ได้ แล้วเราจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา แต่ต้องเป็นการวิจัยพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ วันนี้เราเพิ่มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 แล้ว ของรายได้ประชาชาติ และจะต้องมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม วันนี้เขาไปไกลแล้วนะรอบบ้านเรา เราก็ยังไม่ไปเลย ยังตีทะเลาะกันอยู่ได้ ไปให้ได้ขณะนี้เราเลิกกันแล้ว
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และนำไปต่อยอดให้ได้ในเชิงพาณิชย์ ผลิตมาแล้วก็ใส่ลิ้นชักไว้ไม่ได้ทำอะไรเอกสารวิจัย ขอเงินต่างชาติ ให้เขาร่วมลงทุนให้เราด้วย การส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นเรื่องพลังงานสะอาด ดูแลตัวเอง มีระบบขจัดน้ำเสียที่เพียงพอ ใช้วัตถุดิบในประเทศจำนวนที่พอสมควร และเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยี เพิ่มทุนการศึกษาให้คนของเราไปเรียนรู้ ให้คนของเรามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเหล่านั้น หรือตั้งบริษัทย่อยมาให้คนไทยเป็นบริษัทย่อย เป็นเครือของบริษัทใหญ่เขาทำนองนี้ ไม่ให้เขามาประกอบรถอย่างเดียวแล้วส่งออก ตัวยอดก็เยอะไปหมด นี่ได้แค่ภาษีเท่านั้น แต่แรงงาน อย่างอื่นไม่ได้ ลองพัฒนาดูในเรื่องของรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ผมได้คุยกับทางประเทศญี่ปุ่นไว้ เขาก็พร้อมสนับสนุนให้ เขาบอกว่าแข่งทำรถยนต์ไม่ไหวแล้วต้องทำรถไฟฟ้า
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การรุกที่ดินของรัฐใช้ประโยชน์พาณิชย์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ระมัดระวัง ขยะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขให้ได้ กระทรวงมหาดไทย และส่วนงานกระทรวงอุตสาหกรรม อะไรต่าง ๆ ต้องมีแหล่งขจัดขยะ ที่ชัดเจนในทุกพื้นที่ ตรงไหนมีขยะเคมี ขยะมลพิษ ขยะทั่วไป ทางอากาศ ขยะน้ำเสีย หลายกระทรวงเกี่ยวข้องเรื่องขยะ กรุงเทพมหานครด้วย เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมาใช้เป็นพลัง การคัดแยกขยะ ต่อไปนี้ถังขยะต้องมากขึ้น การเก็บถังขยะต้องมากขึ้น สถานที่ประกอบการต้องมีที่ทิ้งขยะของตนเอง ลงทุนรวมมาด้วย ไม่ใช่สร้างโรงแรมแล้วขยะไม่พูดถึง ให้รัฐต้องไปดูแล ท่านต้องมีโรงแรมและมีที่ทิ้งขยะของท่านที่จะยกขึ้นรถไปได้เลย ไปคิดให้รอบคอบในการอนุญาต
ที่ดินของรัฐต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะใช้ทำอะไรได้บ้าง ที่ดินที่รัฐดูแล ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ ถ้าเรามาทำในเรื่องของสหกรณ์อาชีพ หรือเอามาทำเรื่องขยะ หรือเอามาทำเรื่องไฟฟ้า อะไรต่าง ๆ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าต้องเฉลี่ยไปให้ทั่วถึงทุกภาค เพื่อป้องกันด้านความมั่นคงด้วย ไม่ใช่ต้องส่งภาคกลางอย่างเดียว ต้องมีแหล่งไฟฟ้าขนาดเล็กกระจายไปทั่งประเทศในแต่ละภาค ไม่ต้องสิ้นเปลืองขายส่งจำนวน ถ้าตั้งตรงไหนไม่ได้ก็ไปตั้งบริเวณเขื่อน เขื่อนที่มีอยู่แล้วเดิม เพราะน้ำก็น้อยลง ผลิตไฟฟ้าก็น้อยลง ก็ไปตั้งอยู่ในนั้นเพิ่มเติมไปอีกระบบหนึ่งก็น่าจะได้
การขจัดสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ สำงานอะไรต่าง ๆ ถ้าไม่มีก็ลงโทษ ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วย และต้องมีการดูแลตั้งโรงงานใหม่ต้องรับผิดชอบประชาชนโดยรอบโรงงาน มีประกันภัย ประกันชีวิตให้เขา ในวันนี้เราก็เร่งแก้ปัญหาเรื่องมาบตาพุด เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ กำลังทำอยู่ส่วนหนึ่ง และเดี๋ยวรัฐบาลจะทำต่อ
สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ยาวนานที่ผ่านมา ปัญหาบนที่ดิน เราจะพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินแก้ไขให้ได้โดยใช้แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้ จะอยู่อย่างไร จะอยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจไหม ไปทำป่าเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น ถ้าคนไม่ให้คนดูแลป่า ป่าไม้ดูอย่างเดียว ตั้งคนกี่ล้านคนตั้งไม่ได้ เพราะฉะนั้นประชาชนต้องดูแล ดูแลอย่างไร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า ตั้งให้เขามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ได้ เก็บเห็ด เก็บอะไร อย่างนี้ ห้ามเข้าเลยทั้งหมดก็ไม่ได้ แต่มาตรการต้องมี ไม่อย่างนั้นจะบุกรุก เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมให้เข้ามาได้ มีไผ่ ต้นไผ่ให้ตัดได้ ไปทำประโยชน์ ไปจักสาน มียาง คนอยู่กับป่าธรรมชาติมีต้นยางอยู่กรีดไปได้ ให้ผสมผสานกันไป อะไรที่เป็นอาหารนก อาหารสัตว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผม ไม่ใช่ปลูกอะไรแต่อย่างเดียว ปลูกไม่ได้ วันนี้ถ้าโค่นทั้งหมดทิ้ง ก็โล้นเหมือนเดิมตรงที่ขึ้นอยู่แล้ว เพราะจะปลูกป่าใหม่ ไม่ได้ เอาประชาชนไปเป็นแรงงานในการปลูกป่าเขาจะได้มีเงิน แต่ขออย่าไปโกงเขาเท่านั้นเอง ประชาชนก็จะมีเงินในการใช้จ่าย ถ้ารัฐทำให้บริษัทเหมาไปทำก็ไม่ได้อะไรหรอก เหมือนเดิม
การจัดทำฐานทะเบียน ฐานข้อมูล สำคัญทุกเรื่อง ฐานข้อมูลผมถามแล้วไม่มี ไม่ตรง ไม่ครบ ยังทำไม่ได้ ไม่ทันสมัย ทำให้ทันสมัย เพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็คงต้องช่วยเรื่องนี้ด้วย ฐานข้อมูลทุกเรื่อง ตั้งแต่เกษตร ที่ดินทำกิน ไม่มีใครเป็นนายทุน ลงรายละเอียดให้หมดแล้วเข้าศูนย์ข้อมูลรวม เรื่องศูนย์ข้อมูลเหมือนกัน ต้องฝากทางฝ่ายกฎหมายไปดูว่าทำอย่างไร เช่น เรื่องการแจงเซตท็อป บ็อกซ์ ต้องใช้หมายเลข 13 ตัว กระทรวงมหาดไทยเขาให้ไม่ได้ เพราะกฎหมายเขาเขียนไว้ห้ามให้ข้อมูลไม่รู้จะทำอย่างไร ทำอย่างไรให้ฐานข้อมูลที่ควรจะต้องแลกเปลี่ยนกันได้ต้องมา ไม่ใช่ข้อมูลลับ บางอันก็ต้องให้เขา ต้องไปแก้ไขกฎหมาย ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่อย่างนั้นก็แจกไม่ได้ ตอนนี้เขาแจกไม่ได้ เพราะติดหมายเลข 13 ตัว ติดกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ถ้าเอากฎหมายคนละฉบับมาถือไม่ต้องทำอะไร ติดกันหมด แต่ว่าต้องทำอย่างไรเอากฎหมายมาทำให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้เอากฎหมายมาขัดแย้ง ทำงานไม่ได้
ธนาคารที่ดินควรจะมีไหม อันนี้ก็แนวทางของเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้นำทรัพยากรที่ดินมาใช้ประโยชน์ ไม่กระจุกตัวในเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป และการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือการเช่า ระยะเวลาในการเช่า การคุ้มครองผู้เช่า การคุ้มครองผู้เช่า การคุ้มครองเจ้าของที่ดิน ต้องทัดเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการน้ำทุกมิติ เชิงปริมาณ คุณภาพ ขบวนการบูรณาการแผนงาน ลดความซ้ำซ้อน เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันอีกต่อไป เราต้องวางรากฐานที่ดีให้กับประเทศ
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อนี้เราต้องแก้ไขให้ได้ ทั้งระบบนโยบาย ผู้ขับเคลื่อน ผู้ปฏิบัติ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องไม่มีโดยเด็ดขาด วันนี้เรื่องไมโครโฟน สั่งตรวจสอบไปแล้ว ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว อะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องก็อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ วันนี้เรื่องระบบราชการก็เหมือนกัน ก็ไปแก้กันในปฏิรูป วันนี้เราจะทำให้ระบบราชการเดิมที่มีอยู่แล้วทำงานให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ข้อจำกัดด้านกดทับ แทรกซ้อน ก้าวก่าย ลดตรงนี้ เพราะเราไม่ใช่พรรคการเมือง เป็นรัฐบาลไม่ใช่นักการเมือง เพราะฉะนั้นเราจะกำกับดูแลในอำนาจที่จะทำให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
ในการป้องกันปราบปรามทุจริตนั้น ทำทุกที่ ทำทุกระดับอยู่แล้ว วันนี้ก็ทำอยู่ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ยังอยู่ร่วมกันไปตรวจสอบจนกว่างานของท่านจะเสร็จ ตรวจทุกโครงการแล้วก็จะเอาบริษัทตรวจสอบของยุโรป อันนี้เขาคุยกันแล้ว เขาจะขอโครงการใหญ่ ๆ 3 ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความโปร่งใส เขาก็จะมาตรวจสอบ ระบบการบริหารจัดการน้ำ สาธารณูปโภค อะไรเหล่านี้ กำลังคุยกันอยู่ ถ้าไม่เชื่อไทยก็ต้องเชื่อต่างชาติบ้างละ เราจะแทรกทั้งหมดเรื่องการทุจริต การสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน องค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับปราบปรามทุจริตผมก็รับมาทั้งหมดใส่ในนโยบายนี้ด้วย การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล การดูแลข้าราชการให้เกิดความมั่นคง ความเป็นธรรม ปรับย้าย มีหมด จะทำทุกมิติ การรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมต้องชมเชย บางศูนย์ทำได้ดีมาก ทั้งหมด 40,000 กว่าเรื่อง ส่งกลับไป แก้ไปแล้ว 30,000 กว่าเรื่อง โดยเฉพาะส่วนทหาร ภาคกลาง 8,000 กว่าเรื่อง แก้ไป 7,000 กว่าเรื่อง ชาวนา ชาวไร่ มีความสุขได้เงินที่ติดค้างไม่ยอมจ่ายกัน ได้หมดแล้ว ก็ย้ำทหารอย่าไปเรียกแทนเขาก็แล้วกัน เจ้าหน้าที่อย่าไปเรียกแทนเขาอีก
One Stop Service คงต้องมีอัตรากำลัง แต่ละกระทรวงก็ต้องเผื่อแผ่ ต้องให้โอกาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเขาดูแลได้ ไม่ใช่กระทรวงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงนี้อย่างเดียว ศูนย์ดำรงธรรมอยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯ จัดคนให้เหมาะสม การจัดลำดับระบบอัตรากำลังปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จะยึดถือความเป็นธรรม ชอบธรรม ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการการเมือง อะไรต่าง ๆ ก็ต้องดูว่าเหมาะสมแค่ไหนอย่างไร ถ้าบ้านเรารวยก็ไปอย่าง เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิในการทรัพยากรของรัฐอย่างเหมาะสม การกระจายอำนาจ จะทำอย่างไร มาตรการกฎหมาย ความเป็นธรรมโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไร การสูญเสียโอกาส การสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน จะทำอย่างไร จะต้องเน้นหน่วยงานของรัฐนี่ดีที่สุด
เรื่องการปรับปรุงกฎหมายกระบวนการยุติธรรม อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องทำตามอำเภอใจ อยากจะออกอะไรก็ออก ไม่ได้ ปัญหาจะพันกันข้างหน้า หลักยุติธรรมต้องได้รับการยอมรับ ในส่วนของเฉพาะหน้าจะปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องเป็นอุปสรรค ไม่เอื้อต่อศักยภาพการแข่งขัน ให้ศักยภาพหน่วยงานมีความเข้มแข็งก็ดำเนินการทั้งหมด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ วันนี้จับกุมแล้วหลุด ส่วนใหญ่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ พยานไม่เพียงพอ ก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์มา ดิ้นไม่หลุดแน่นอน การพิสูจน์ดีเอ็นเอเหล่านี้
ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่ว่าหน่วยใครหน่วยมัน ความลับทุกเรื่อง บางเรื่องเป็นเรื่องของงานกลุ่มเดียวกันก็ต้องให้กัน และทำงานร่วมกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน การส่งเสริมกองทุนยุติธรรม คุ้มครองช่วยเหลือคนจน และผู้ด้อยโอกาส ปัญหาการฟอกเงิน ระงับยับยั้งช่องทางการเงิน ไม่ฟอกเงินผิดให้เป็นเงินถูก ต้องดูทุกอัน มาตรการทางภาษี มาตรการป้องกันและปราบปรามเต็มที่ ได้ให้นโยบายไปแล้วกับกระทรวงยุติธรรม
ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ
ภารกิจการปฏิรูปก็กำลังจะเริ่มในเร็ววันนี้ กำลังจะคัดสรร คงเริ่มตั้งแต่วันนี้ มีการประชุมคัดสรร ระยะที่ 1 มีการประชุมอีกหลายรอบเท่าที่ผมทราบ ก็เป็นการคัดเลือกคนให้เหมาะสมมาแก้ไข มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ระดมระยะแรกมาแล้วของ คสช. ในขั้นต่อไปก็จะนำสิ่งเหล่านั้นส่งต่อไปสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเรื่องของคณะกรรมาธิการ รัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่าพวกเราขณะนี้ทั้งหมด คนไทยทุกคน สภาปฏิรูปฯ สภานิติบัญญัติฯ คณะรัฐมนตรี ทั้งหมดนั่นคือสถาปนิก และช่างก่อสร้างในการที่จะสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เพิ่มอิฐ เหล็ก หิน ปูน ทราย ให้มั่นคง ในที่ผ่านมาขณะนี้เราชะลอไว้บางส่วนก่อนเพื่อจะสร้างให้แข็งแรงก่อน เพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้น จะเป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปฯ โดยรัฐบาลรับผิดชอบภาพรวมทั้งหมด ก็จะรับข้อเสนอทุกอย่าง การปฏิรูปการเมือง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะจะต้องทำเพื่อจะส่งต่อในวันข้างหน้าให้เกิดความยั่งยืน ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การเมือง ถ้าจะต้องเข้าสู่การเมืองจะต้องทำอย่างไร เอาแนวทางที่ได้มีการพูดคุยข้างต้นไปศึกษาจะได้ใช้เวลาให้น้อยลง
ในส่วนอื่น ๆ ที่ได้เข้ามาก็ทางประธานฯ ก็คุยกันอยู่แล้ว พวกเราคุยกันอยู่แล้วว่าทำอย่างไร ให้มีส่วนร่วม ที่ 550 นั้นไม่ได้ถูกคัดใน 250 อันนี้ก็ไปตั้งกลุ่มใหม่เพื่อจะส่งเข้ามาเป็นกลุ่ม อีก 7,000 กว่าคน ผมถือว่านั้นก็อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกระบวนการของเราเหมือนกันก็จะทำอย่างไรให้มีส่วนร่วมได้อีก นั่นต้องไปหาทางกัน ทั้งกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม ผ่าน กอ.รมน.จังหวัดไหม รวบรวมมาแล้วส่งมาที่ไหน รัฐสภาฯ อะไรก็ว่าไป อันนี้ผมคิดว่าทางส่วนคัดสรรเขาเตรียมไว้แล้ว ก็ขอบคุณนะครับ มาสมัครกันตั้ง 7,000-8,000 คน ผมถือว่าท่านให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา สมัคร 700 กว่าคน 774 คน นะครับ เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษาก็จะโดนยำเยอะหน่อยแล้วกัน น้อยสุดก็คือจากสื่อ 100 กว่าคน นอกนั้นก็ 200,300 อะไรอย่างนี้ ยากนะการที่จะคัดแต่ละฝ่าย 200 คน เหลือ 20, พอ 250 หาร 11 กลุ่ม ก็กลุ่มละ 20 กว่าคนเอง ไม่ต้องห่วงจะทำงานให้ได้ คนที่เหลือใช้ประโยชน์เขาให้ได้ด้วยแล้วกัน
ในการส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์คนในชาติ ทำไปตั้งหลายเรื่องแล้วก็ทำต่อไป ปัญหาก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง อะไรทำนองนี้ รัฐบาลนี้ต้องทำให้ได้ นโยบายทั้งหมดพูดให้ดี เขียนให้หรูไม่ได้ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่รู้จะเหนื่อยทำไม เขียนให้เปลืองกระดาษทำไม เพราะฉะนั้นทุกกระทรวงจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ และริเริ่มเพิ่มเติมอีกมากมาย งานอะไรทำได้ก็ทำทันที ทำจริง และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 1 ปีด้วย แล้วอะไรที่ต้องทำต่อยั่งยืนก็คือไปต่อในรัฐบาลนี้ รัฐบาลหน้า อะไรก็ว่าไป ให้ครบ บางอย่างใช้เวลาเป็นชาติ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ขับเคลื่อนโดยรัฐบาล โดยประชาชน เอกชนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมมือ คสช.จะส่งเสริมกับท่านทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทัพ สร้างความเป็นเอกภาพบูรณาการอย่างแท้จริงเอารัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน ร่วมกันให้ยั่งยืน
การดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตรวจสอบทุกขั้นตอน งบประมาณของรัฐผมให้นโยบายไปแล้วว่า ทุกไตรมาสจะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการขับเคลื่อน อะไรที่เร่งด่วน เอาออกมาก่อน ทำก่อน อะไรที่ไม่ทัน ก็ไปทำในไตรมาสที่สามก็ทำคู่ขนานไป และให้ออกให้ทัน เพื่อจะทำให้เสร็จหรือจะผูกพันงบประมาณอะไรก็ว่าไป แต่จะต้องทำ วางแผนใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำกับดูแลกับผม หลาย ๆ หน่วยงานด้านกฎหมาย ด้านความโปร่งใส ช่วยกันดูทั้งหมด ทุกกระทรวง ทบวง กรม รับทราบแล้วก็คงไม่ไปทำอะไรเสียหาย
การจะทำแผนงานต้องมี Action Plan เราพูดนโยบายไปแล้ว มี Action Plan มาสอดรับซึ่งวันนี้เขาเตรียมกันไว้หมดแล้วที่ผ่านมา ทุกกระทรวงเขาเตรียมไว้เพื่อจะให้รัฐมนตรีใหม่ไปดูแลไปตัดสินใจผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรี มาอีกครั้งหนึ่ง จะได้เข้า ครม. ให้เรียบร้อยโดยเร็ว ความต้องการเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรก็ทำไป แต่ไม่ใช่ประชานิยม ไม่ทำให้เสียหาย
การเรียนรู้แนวคิด กระบวนการต่าง ๆ ค่านิยม 12 ประการ ให้ยอมรับด้วย ทุกกระทรวง ทบวง กรม มี 12 ประการ ติดทุกกระทรวง ติดทุกโรงเรียน ติดทุกสถานที่ ไม่ต้องเอารูปผม รูปใครไปติด ติดคำพวกนี้ดีกว่า วันนี้สั่งไปแล้วห้ามติดรูปตามถนนเจ้าหน้าที่ รับพอได้ รับแล้วเก็บ ถ้าติดรูปตามถนน ข้าราชการไม่ควรติด ติดที่จะทำมากกว่า รัฐบาลนี้ ตั้งเป้าหมายไว้สูง ประชาชนก็คาดหวัง ต่างชาติก็เฝ้าดู กดดันเรามาก งานที่ยากและท้าทาย มีทั้งวิกฤตและโอกาส ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงเหตุผล ให้ไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เมื่อสิ้นสุดแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง มีการประชุมส่วนราชการตั้งแต่วันพุธ
สิ่งที่เราต้องการจากท่านทั้งหมด สภานิติบัญญัติฯ สภาปฏิรูป หรือใครก็แล้วแต่ อยากให้ท่านเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการควบคุมการตรวจสอบการทำงานของเรา ไม่ปิดบังกีดกั้นให้ความเป็นธรรมกับเรา อันไหนดีก็ชมหน่อย ร่วมมือ อันไหนไม่ดีก็ทักท้วง คุยกันดี ๆ บางทีไปตีตามสื่อ ตามอะไร ทำอะไรไม่ได้หมด วันนี้ปัญหาเยอะมาก เพราะพูดกันในสื่อ ในสื่อก็ขยายต่อไปนี้ไปโน้น ผมไม่โทษสื่อเดี่ยวสื่อว่าอีก แตะกันไม่ได้เลย แต่เวลาเขียนเรื่องผมดีนัก
มีอย่างที่ไหนผมไปสั่งธนาคาร ขออนุญาตส่วนตัวหน่อย ธนาคารปิดบังบัญชี สองหมื่นแปดพันล้าน ถ้าผมมีสองหมื่นแปดพันล้านนะ ผมไม่มายืนพูดแบบนี้หรอก ใช้หนี้ชาวนา ให้ชาวนาแจกฟรีไป สร้างอะไรสักอย่างเป็นของแผ่นดิน ผมดันไม่รวยขนาดนั้น น่าเชื่อถือเพราะหน้ากระดาษและท้ายกระดาษ เอาลายเซ็นผมใส่เข้าไปด้วย และตรงกลางใส่ใหม่ทั้งหมด ต้องระวังนะเรื่องนี้ วันก่อนเมืองนอก มีจับได้แล้ว มีคนนำเที่ยวไปโน้นไปนี่ ดำน้ำ นั่งรถไปสนามบินอย่างเดียวแล้วกลับหมด ไปอยู่ในห้องทำงานแล้วเขียนทำคอมพิวเตอร์หมดเลยตัวเองดำน้ำไปทุกที่ในโลก พาคนเที่ยวหลอกเงินเขามาจำนวนมาก แต่ตัวเองอยู่ในห้อง นี่แรงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะ การถูกคลิปอะไรนี่ ระวังด้วย วันนี้ผมไปไหนไม่ได้เลย หน้าไปอยู่ทุกที่ ผลสัมฤทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ก็ต้องทำก่อน ทำจริง แบ่งขั้นตอน เร่งด่วน อย่างไรก็ตามต่อเนื่องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ร่วมมือร่วมใจ มีการตรวจสอบจากผู้ได้รับประโยชน์ สร้างบรรยากาศสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ความสามัคคีสมานฉันท์ขาดหายไปอีกต้องเอากลับมาให้ได้ เวลาต่าง ๆ ไม่ใช่ข้อจำกัด เป็นความท้าทายของพวกเราและของคนในชาติด้วยทั้งหมด ที่ถือว่าเป็นความท้าทายที่ต้องร่วมมือกัน พูดไปมากนะครับ 2 ชั่วโมงพอดี
วันนี้ขอให้ลดปัญหาให้เร็วที่สุด ปัญหาต่าง ๆ ความขัดแย้ง เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอะไรพันกันไปหมดไม่ได้ วันนี้ต้องแก้ไขให้ได้ ประเทศชาติจะต้องเดินหน้าไปด้วยไม่มีความขัดแย้ง กฎหมายต้องทำหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ความเป็นธรรม ทุกคนเชื่อมั่น ถ้ากฎหมายไม่เชื่อมั่นก็ทำอะไรไม่ได้ ให้โอกาสทุกคน ผมไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ผมทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ พวกเราทุกคนทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ไม่ทราบท่านผู้ใดมีคำถามอะไรหรือไม่ครับ มีไหมครับ เห็นว่ามี 20 กว่าคนอภิปราย ก็มีพร้อมที่จะตอบ แต่เดี๋ยวผมคงอยู่ไม่ได้เพราะต้องเดินทางไปสุโขทัย ตอบได้ทุกคำถาม จะเพิ่มอะไรใส่เข้ามา แต่บอกผมหน่อยว่าจะเอาตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ล้นแล้ว ล้นเวลาแล้ว ต้องจัดระเบียบให้ได้แล้วกัน ขอบพระคุณครับขอบคุณพี่ ๆ ทุกคน ครูหยุยว่าอย่างไร เห็นว่ามีครูหยุย 1-2-34 ช่วยกัน ๆ ขอบพระคุณท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่านรองประธานฯ บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่าน ตลอดจนคณะรัฐมนตรีทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกคน รัฐสภา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติด้วยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาฟังผมจนจบวันนี้ อยากให้รู้อย่างเดียวคือความตั้งใจ นโยบายของรัฐบาลในการทำงานคือทำก่อน ทำจริง ทำทันที อันนี่อันที่หนึ่ง สองเกิดผลสัมฤทธิ์ สามคือยั่งยืน นั่นคือวิธีการทำงานของเรา หลักการของรัฐบาลวันนี้คิดได้ใหม่ว่าจริงใจ จริงจัง และยั่งยืน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

----------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม