หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

รมช.ศธ. รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 205/2557รมช.ศธ. รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพฐ. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่อาคาร สพฐ. 4
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า นโยบายการดำเนินงานของ สพฐ. มีจุดเน้นในด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการดำเนินโครงการ/งานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน การกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โครงการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ทั้งนี้ สพฐ.มีเรื่องที่จะขอการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก ศธ. ดังนี้
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายรายหัว อัตราใหม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า ฯลฯ) โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ และเงินช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจน (ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 4 หมื่นบาทต่อปี) ซึ่งแต่เดิมมีการให้เงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด จึงต้องการให้ รมช.ศธ.ในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจในการบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของ สพฐ. จาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวอัตราใหม่ เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กที่มีฐานะยากจนตามจำนวนจริง
การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียน รวมถึงการดูแลโรงเรียนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี  ซึ่ง  สพฐ.ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเกือบครบถ้วน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ และการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยได้รับการผลักดันอย่างเต็มกำลังจาก ศธ. หากมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ รมช.ศธ.เป็นผู้นำในการประสานและหารือในระดับกระทรวง รวมทั้งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  อาทิ การพัฒนาการเรียนรู้ การปรับการเรียนการสอนภาษา การปรับหลักสูตร ฯลฯ เนื่องจากต้องทำความเข้าใจกับสังคมในภาพรวม
 
 
 
 
ภาพ นวรัตน์ รามสูต
รมช.ศธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยม สพฐ.ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบข้อมูล การทำงาน การประสานงานในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจากการมารับฟังข้อมูลและการดำเนินงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้รับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีเรื่องที่จะต้องประสานงานเพิ่มเติม อีกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแผนงานการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องดำเนินการต่อไปตาม Roadmap ของ คสช.
ในส่วนของปัญหาต่างๆ ซึ่ง สพฐ.มีข้อเสนอที่ฝากให้รับไปพิจารณาดำเนินการ ก็จะพยายามร่วมมือกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเรื่อง โดยมีหลักการทำงานที่เหมือนข้าราชการทั่วไป คือต้องทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการทำงาน ก็ขอให้แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลต่อผู้ร่วมงาน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงของชาติ รัฐบาลและทุกภาคส่วนกำลังพยายามดำเนินการอยู่ และมีความสำเร็จที่มองเห็นไปส่วนหนึ่งแล้ว คือ การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ย้ำว่า จะพยายามใช้ความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพื่อทำงานให้เกิดผลให้กับประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของความเจริญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมั่นใจในความสามารถ ความรู้ ความคิด และความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการและบุคลากรใน ศธ. หากร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างแน่นอน และมีความยินดีที่จะร่วมมือกันดำเนินงาน เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม