หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

หารือความร่วมมือกับ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 206/2557
 หารือความร่วมมือกับ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว
 ศึกษาธิการ  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กับนายลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับมอบหมายจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนในการต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ สปป.ลาวในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่าทั้งไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันมาโดยตลอด
ในส่วนของการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของสองประเทศนั้น มีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ก้าวหน้ารวดเร็วมาก มีเยาวชนจำนวนมากได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น คนในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษา มีการพัฒนาครู และยกระดับสถานศึกษาหลายแห่ง เป็นต้น
ทั้งนี้ ทราบว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และคณะในครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT เพื่อการศึกษาและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวถึงการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของไทยว่า จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน เพราะพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย มีความพร้อมในการใช้ ICT ไม่เหมือนกัน เช่น สถานศึกษาในเมืองใหญ่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนได้ แต่สถานศึกษาในเมืองเล็กต้องใช้ดาวเทียม และสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนไม่สามารถจะใช้ได้แม้แต่ดาวเทียม ซึ่งเชื่อมั่นว่าในการหารือครั้งนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยกับคณะผู้บริหาร สปป.ลาวได้
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไทยปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องค่านิยม 12 ประการ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยจะมีการถ่ายทอดไปสู่สถานศึกษาในระดับต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่ สปป.ลาว ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีไว้เป็นอย่างดี
    
 
นายลีตู้ บัวปาว กล่าวแสดงความขอบคุณ รมช.ศธ.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่ให้การต้อนรับ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอนโยบายการนำ ICT มาใช้ในการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ ICT เพื่อการศึกษามีประโยชน์มาก ไม่เฉพาะการนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงานที่รวดเร็ว และความสะดวกในการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่ง สปป.ลาวเพิ่งเริ่มต้นใช้ ICT เพื่อการศึกษา ดังนั้นการหารือครั้งนี้ มีความต้องการที่จะรับทราบบทเรียนและประสบการณ์ของไทยในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา เนื่องจากภาษาลาวมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาก ทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาของลาวยังล้าหลังประเทศในอาเซียนอยู่ เชื่อว่าการหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลาว เพื่อช่วยในการปรับปรุงนโยบายการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนต่อไป
  
 

 ภาพ สำนักงานรัฐมนตรี โดยสถาพร ถาวรสุข
โอกาสนี้ นายลีตู้ บัวปาว ได้กล่าวขอบคุณ ศธ.ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อความก้าวหน้าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างประชาคมอาเซียน จึงขอให้ ศธ.สนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการพัฒนานโยบาย ICT เพื่อการศึกษาและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของสองประเทศในอนาคตต่อไปด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม