หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

คำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

คำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกฤษณพงศ์ กีรติกร และ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังต่อไปนี้
1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)
          1.1 การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
                   1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                   1.1.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                   1.1.3 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
                   1.1.4 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                   
1.1.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

                   1.1.6 มหาวิทยาลัยในกำกับ
          1.2 การบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจ ดังนี้
                   1.2.1 หลักสูตรการเรียนการสอน
         
          1.2.2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   1.2.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                   1.2.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา
          1.3 การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือภารกิจ ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2
          1.4 งานอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
          2.1 การบริหารราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
                   2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   2.1.2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

                   2.1.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
          2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีของกระทรวงศึกษาธิการ
                   2.2.1 ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีต่างๆ ตลอดจนฟ้องแย้งหรือเข้าเป็นโจทก์ หรือจำเลย หรือแก้ต่างคดีทั้งปวงต่อศาล ที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นๆ รวมทั้งแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเพื่อดำเนินคดีในศาลยุติธรรม และมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ดำเนินคดีในศาลปกครอง
                   
2.2.2 ร้องทุกข์ หรือถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญา กรณีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เสียหาย

                   2.2.3 ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ  หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่
                   2.2.4 รับเงิน เอกสาร หรือสิ่งของอื่นใดจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือจากคู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
                   2.2.5 ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีล้มละลาย ตลอดจนการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รับรู้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยในทรัพย์ของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดได้ในคดีอื่น                   2.2.6 แต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อมอบหมายให้กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.5 ดังกล่าวข้างต้น
          2.3 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                   2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
                   2.3.2 การวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และการวินิจฉัยสั่งการอื่นใด รวมทั้งการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2538 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
          2.4 การบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจ ดังนี้
                   2.4.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                   2.4.2 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          2.5 การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือภารกิจ ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.4
          2.6 งานอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรื่องนโยบาย เรื่องการบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย และการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาและเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสั่งการ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องมีการประสานงานหรือดำเนินการในส่วนราชการ องค์กรในกำกับและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบาย ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบหมายงานให้ รมช.ศธ.ดูแลงานขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ  เพื่อให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งระบบ ในส่วนของตนดูแลรับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และภารกิจอื่นๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ และเงินอุดหนุนรายหัว
ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก จะใช้อาชีวศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้ “อาชีวะสร้างชาติ” และตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเกษตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นผลโดยเร็วต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม