หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 203/2557 ทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษากับนายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล รองประธาน กกอ.  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม สกอ. ชั้น 4  มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 
  • พลิกโฉมการอุดมศึกษา Re-profile
รมช.ศธ. กล่าวว่า จะพยายามให้มหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาไปสู่ปรัชญาของแต่ละมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิต ก็ต้องตอบโจทย์การผลิตคนเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ผลิตคนรองรับการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ ผลิตคนที่มีศักยภาพ (Smart) ในการแข่งขันเวทีระดับโลก ตลอดจนรองรับการพัฒนาตัวเองของคนวัยทำงานกว่า 20-30 ล้านคน  ส่วนมหาวิทยาลัยวิจัย ก็ต้องตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับพื้นที่ เช่น บริเวณเกตเวย์เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เขตเศรษฐกิจเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อแข่งขันในเวทีโลก
ทั้งนี้ กกอ.ควรจะหารือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่า ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้าง เช่น แนวทางการพัฒนาครู ทั้งครูในปัจจุบัน/ครูใหม่ ทุนการศึกษา ทุนการพัฒนา ระบบการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนถึงการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการพลิกโฉมการอุดมศึกษา (Re-profile)
  
  •  เน้นให้มีกลไกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามปรัชญาของแต่ละมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รมช.ศธ.กล่าวว่า กกอ. ควรปรับบทบาท เพื่อให้เป็นกลไกในการดูแลการเปิดหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้ตามปรัชญาและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมีแนวทางที่จะดำเนินการ 2 ส่วน คือ
1) การเปิดหลักสูตร เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดมหาวิทยาลัยใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ และรับนักศึกษาใหม่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ เนื่องจาก กกอ.ไม่มีอำนาจ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เรียนเสียเงินในการเรียนถึง 3-4 แสนบาทต่อคน และเสียเวลาเรียนนานถึง 4 ปีแล้ว จบมาก็ยังไม่มีงานทำ ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าในจำนวนผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 3 คน จะมีเพียง 1 คนที่มีงานทำในปีแรก เท่ากับจะมีคนไม่มีงานทำในปีแรกถึงประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการผลิตนักศึกษาไม่ตรงกับระดับการศึกษาที่ต้องการ คือผลิตระดับปริญญาตรี แต่ต้องการแค่คนจบ ปวช./ปวส. ก็เป็นการผลิตที่สูงกว่าความต้องการ หรือผลิตไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการ หรือบางส่วนอาจไม่มีคุณภาพ ซึ่งหากผู้ที่เรียนจบแล้วไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ ก็จะไปกระทบต่อการใช้หนี้เงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย
2) การเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ต้องการให้มหาวิทยาลัยได้เปิดเผย ข้อมูล/ตัวเลขการมีงานทำ รายได้จริงที่บัณฑิตได้รับจากการทำงาน และรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการเปิดหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งขณะนี้ผู้ปกครองและผู้เรียนไม่สามารถทราบเลยว่าเรียนแล้วจะมีโอกาสมีงานทำหรือไม่ ในขณะที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ ก็ไม่รู้ตัวเลขรายได้ของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ เชื่อว่าสาธารณชนโดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้เรียนจะได้รับการคุ้มครองระดับหนึ่ง
ดังนั้น จึงต้องมาดูว่าจะปรับบทบาทของ กกอ. ให้สามารถอนุมัติหรือพิจารณาการเปิดหลักสูตร รวมทั้งการพิจารณาปรับระบบการผลิตให้มีความสมดุลกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างไร รวมทั้งการออกหลักเกณฑ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการลดความสูญเสียของรัฐบาลและผู้เรียน ก่อนที่จะเดินหน้าผลักดันให้มหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • ต้องการเปลี่ยนโฉมให้ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู
จากการที่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนดูแลรับผิดชอบงานด้านการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโฉมกลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มาเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาครูมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ สกอ.ดำเนินการเรื่องระบบการผลิตและพัฒนาอยู่แล้ว แต่การเข้าสู่กระบวนการวิชาชีพครูเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม