หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สธ.-ศธ.หารือแผนการผลิตแพทย์ 10 ปี

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

1.การเพิ่มเนื้อหา  วิชา หน้าที่พลเมือง ชั่วโมง การเขียนรหัสวิชา

2.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 304/2557 สธ.-ศธ.หารือแผนการผลิตแพทย์ 10 ปี
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ประชุมหารือเรื่องแผนยุทธศาสตร์การผลิตแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารทั้งสองกระทรวงเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างสองกระทรวงได้มีการศึกษาทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตแพทย์ไปแล้วสองครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลสรุปร่วมกันให้ใช้ตัวเลขสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,500 คน โดยเป้าหมายการผลิตแพทย์ในภาพรวมของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า จะผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น 25,065 คนจากปัจจุบัน หรือโดยเฉลี่ยปีละ 2,507 คน เพื่อทดแทนอัตราสูญเสียแพทย์ที่ออกจากระบบถึงร้อยละ 40 ต่อปี ซึ่งมีสาเหตุจากหลายกรณี อาทิ แพทย์ใช้ทุนลาออกเพื่อไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง การลาออกก่อนครบใช้ทุน การเกษียณ ป่วย ฯลฯ
ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการกระจายแพทย์เป็นหลัก ที่จะมีการ Monitorสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ทั้งในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ประกอบกับการใช้ FTE (Full Time Equivalent) ในการวิเคราะห์ภาระงานของโรงพยาบาลขนาดต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้เสนอให้มีการจัดทำแผนการผลิตแบ่งเป็นระยะ พร้อมทั้งกำหนด Facility ที่ต้องใช้ในการผลิตแพทย์เพิ่มเติม
นอกจากนี้ ได้เสนอถึงความจำเป็นในการเปิดคณะแพทย์ใหม่ และการมีโรงพยาบาลของคณะแพทย์ใหม่ ว่าควรใช้ทรัพยากรของ สธ. เป็นหลัก ควรใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาอย่างเต็มที่ และขนาดของโรงพยาบาลไม่ควรเกิน 400 เตียง และหากจะต้องมีการเปิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลใหม่ ควรรีบแจ้งคณะกรรมการร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการให้บริการของ สธ. และแผนการผลิตแพทย์ 10 ปี
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. กล่าวว่า จะนำแผนการผลิตแพทย์ 10 ปี (พ.ศ.2559-2570) พร้อมข้อสรุป เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมในการดำเนินการต่อไป โดยที่ประชุมครั้งนี้เห็นชอบให้มีแผนการผลิตแพทย์แบ่งเป็น ระยะ ดังนี้
  •  ระยะที่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ.2559-2560)  โดยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง สธ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  เพื่อพิจารณาศักยภาพและอนุมัติการเพิ่มการผลิตในศูนย์แพทย์เดิมอีก 90 คน ส่วนโรงพยาบาลที่จะเป็นศูนย์แพทย์ใหม่และคณะแพทย์เล็กที่จะรับนักศึกษาเพิ่มในส่วนของ ศธ. จะต้องมีการเตรียมตัว ประเมินความพร้อมและขออนุมัติจากแพทยสภา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในระยะต่อไป
  •  ระยะที่ แผนระยะกลาง (พ.ศ.2561-2565) เป็นช่วงที่ศูนย์แพทย์ใหม่มีความพร้อมรับนักศึกษาในช่วงแรก 72 คน และคณะแพทย์ขนาดเล็กที่มีความพร้อมทั้งทางด้านปรีคลินิกและคลินิก สามารถเริ่มรับนักศึกษา 111 คน  ส่วนศูนย์แพทย์เดิมรับนักศึกษาเพิ่มอีก 90 คน
  •  ระยะที่ แผนระยะยาว (พ.ศ.2567-2570) เป็นช่วงที่ศูนย์แพทย์ใหม่และคณะแพทย์เล็กมีความพร้อมในการรับนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยศูนย์แพทย์ใหม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มอีก 72 คน รวมเป็น 144 คน และคณะแพทย์ขนาดเล็กรับนักศึกษาเพิ่มอีก 111 คน รวมเป็น 222 คน รวมทั้งสิ้นกำลังการผลิตแพทย์ของประเทศในปี 2570 จะเท่ากับ 3,500 คน ตามแผนที่วางไว้
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. กล่าวว่า การวางแผนผลิตแพทย์เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเป็นเรื่องที่ดี แต่จะต้องหาแนวทางที่จะทำให้แพทย์อยู่ในระบบและไปทำงานในชนบทมากขึ้นด้วย รวมทั้งควรจะต้องมีมาตรการลดการสูญเสียแพทย์ คือ 1) การบริหารจัดการแพทย์ (CPIRD ODOD2) ลดการลาออกของแพทย์ใช้ทุนทุกระบบ 3) ลดการสูญเสียแพทย์เฉพาะทาง 4) พัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อพัฒนาการบริการปฐมภูมิ
 สำหรับข้อเสนอของ สธ.ที่จูงใจเด็กในพื้นที่ให้มาเรียนแพทย์เป็นข้อเสนอที่ดี เพราะอย่างน้อยเด็กเหล่านี้จะกลับไปทำงานในพื้นที่ ดูแลพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ช่วยแก้ปัญหาแพทย์ย้ายออกมาอยู่ในตัวเมือง ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ สธ.จัดทำข้อสรุปทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม