หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

1.การเพิ่มเนื้อหา  วิชา หน้าที่พลเมือง ชั่วโมง การเขียนรหัสวิชา

2.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 315/2557การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
  • เป้าหมายการรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
สอศ.ได้ตั้งเป้าหมายการรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญไว้ดังนี้
ปี 2558 คือ 41 : 59
ปี 2559 คือ 45 : 55
ปี 2560 คือ 50 : 50
โดยในปี 2558 คาดว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2557 จะศึกษาต่อในปี 2558 จำนวน 774,573 คน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อร้อยละ 90 คิดเป็น 697,115 คน ในสัดส่วนอาชีวะ : สามัญ อยู่ที่ 41 : 59 (อาชีวะ 285,817 คน สามัญ 411,298 คน)
  • ชุมแพโมเดล
สอศ.ได้พัฒนารูปแบบ “ชุมแพโมเดล” ในการแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวะ : สามัญ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กับวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ และภาคีเครือข่าย จากการใช้ชุมแพโมเดล ส่งผลให้มีการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในปี 2557 เป็น 51.63 : 43.57
  • ผลการสำรวจความพึงพอใจ  จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบ “ชุมแพโมเดล” พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 10 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3 สำหรับความพึงพอใจของนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 6
  • การแนะแนวเชิงรุก  ได้มีการนำนักเรียนไปรับการแนะแนวจากสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาโดยตรง รวมทั้งได้แนะแนวผู้มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนว่าจะไปทางสายอาชีพหรือสามัญ ซึ่งก็คือผู้ปกครองนั่นเอง ผู้ปกครองจึงต้องได้รับการแนะแนวร่วมกับนักเรียนด้วย นอกจากนี้ ครูที่ปรึกษาก็นับเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำหรับนักเรียนอีกด้วย
การทำให้นักเรียนเห็นสภาพจริงทั้งอาชีพ ตำแหน่งงาน รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • การดูแลนักเรียนที่ศึกษาต่อสายอาชีพ
สถานศึกษาที่เปิดสอนอาชีวศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ข้อมูลกับเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงครูที่ปรึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน จึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการแนะแนว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ช่วยกันดูแลนักเรียนที่ออกนอกระบบ เพื่อนำกลับเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้ ทั้งนี้ ให้ สอศ.เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ นิเทศ แนะแนว เพื่อให้เด็กได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งการดำเนินงานในอนาคตที่ต้องมีหน่วยงานร่วมกันคิดกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการวางแผนผลิตกำลังคนในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งคิดเชิงระบบในการพัฒนาทักษะด้านแรงงานด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม