หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 300/2557 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี
 รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ และเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
  • พิจารณากรอบการปฏิรูปการศึกษา
 โดยที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการปฏิรูปการศึกษา เพื่อต้องการให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายพื้นฐานของทุกรัฐบาล ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็ควรดำเนินการตามกรอบ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาของไทยเกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และไม่ถูกแทรกแซงจากระบบการเมือง ทั้งยังเห็นพ้องในหลักการว่าควรมีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระยะเร่งด่วน (ปี) ระยะปานกลาง (1-3 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี)
 รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ สกศ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในคณะกรรมการชุดนี้ 7 คณะ เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อาทิ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา, คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล, คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการศึกษา, คณะอนุกรรมการด้านการกระจายอำนาจ, ด้านการปฏิรูปหลักสูตร ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นต้น
 
  • รับทราบความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาจาก สนช.-สปช.-ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. และความก้าวหน้าการดำเนินงานของ สปช. ชุดต่างๆ รวมทั้งรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ที่มี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. เป็นประธาน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การกำหนดกรอบนโยบายการผลิตและพัฒนาครูต่อไป
 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า การผลิตและพัฒนาครูถือเป็นเรื่องสำคัญมากต่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของไทย จำเป็นต้องมีการวางระบบการผลิตครูที่ดีมีคุณภาพ โดยนำบทเรียนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษามาเปรียบเทียบกับการผลิตครูของไทยด้วย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฟินแลนด์ ที่มีการผลิตครูในระบบปิด ผลิตครูตรงตามความต้องการใช้ครูจริง สร้างแรงจูงใจดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู มีระบบการคัดเลือกคนเรียนครูอย่างพิถีพิถัน เป็นต้น
  • รับทราบความก้าวหน้าโครงการของ สพฐ.ในการกระจายความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching Lab) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการเพื่อนำร่องการกระจายความรับผิดชอบ (หรือกระจายอำนาจ) ลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2558-2560) ในเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขตๆ ละ 15 โรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนแกนนำซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำเป็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 300 โรง โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและตั้งโจทย์การพัฒนาโรงเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Reform Lab) และปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) จากนั้นจึงจะร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องการแก้ไข เพื่อให้คณะทำงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักประเมินผลติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน และ 6 เดือนต่อไป
  • รับทราบผลการศึกษาการจัดโครงสร้างของ 3 หน่วยงานใน ศธ.
อีกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม คือ การจัดโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทั้งสามหน่วยงานคือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานผลการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง ให้คณะกรรมการชุดนี้ได้รับทราบในเบื้องต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงถือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องดำเนินการให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด จึงต้องการให้มีการพิจารณาในภาพรวมพร้อมกัน เพราะทราบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังศึกษาถึงการปรับปรุงโครงสร้างภายในเช่นกัน
 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งต่อไป กำหนดให้มีขึ้นในช่วงบ่ายวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ที่ สกศ.
 
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ. 725/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วยนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์  
นายตวง อันทะไชย  นา
ทิชา ณ นครายมีชัย วีระไวทยะ
คณะกรรมการ  ดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ นายกฤษณพงศ์  กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอีก 21 คน ประกอบด้วย 
- พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล 
- นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
- นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
- นายวิจารณ์ พานิช 
- นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 
- นายสมชัย ฤชุพันธุ์
- นางประภาภัทร นิยม
- นายวรากรณ์ สามโกเศศ 
- นางสิริกร มณีรินทร์ 
- นายนคร ตังคะพิภพ 
- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
- นายอมรวิชช์ นาครทรรพ 
- นายสมพร ใช้บางยาง 
- นางสุทธศรี วงษ์สมาน
- นายแพทย์กำจร ตติยกวี
- นายกมล  รอดคล้าย 
- นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
- นายพินิติ รตะนานุกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ
  นายประวิต เอราวรรณ์  นายชาญ ตันติธรรมถาวร และนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านการศึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม