หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

“ของขวัญปีใหม่” ศธ.มอบให้ประชาชน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 297/2557 เยี่ยมชม “ของขวัญปีใหม่” ศธ.มอบให้ประชาชน
 ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชม "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ศธ.ในภาพรวม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
 รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามของ ศธ.ขอต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศธ.ที่ผ่านมา รวมทั้ง "ของขวัญปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้ประชาชน" เนื่องจาก ศธ.เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนั้นของขวัญปีใหม่ของ ศธ.จึงเป็นวิชาความรู้ที่จะมอบให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ไม่ได้เป็นการให้ปลากับประชาชน แต่เป็นการสอนวิธีตกปลา เพื่อให้ผู้รับสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการเพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต
ปลัด ศธ. กล่าวถึงสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ ศธ.ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กฎหมายด้านการศึกษา และ Digital Economy ซึ่งดำเนินงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  
  
 
 สำหรับของขวัญปีใหม่ 2558 ที่ ศธ.เตรียมมอบให้กับประชาชน ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้...สู่อาชีพ” มีจำนวน 5 โครงการ ดังนี้
 1) ครูพระราชทาน...สัญญาณจากฟ้า (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สพฐ.) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ทุกโรงเรียนมีครูสอนครบชั้น สอนตรงตามวิชาเอก และให้ครูได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลโดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน ด้วยการให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล จากนั้นจะมีการขยายผลโครงการฯ ไปสู่โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดสอนเสริมผ่านทาง DLTV
 2) กศน.ฝึกอาชีพ “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย – สำนักงาน กศน.) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน และต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของตลาด สถานที่ฝึกอาชีพคือ กศน.ตำบล/แขวง จำนวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ ระยะเวลาการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2558
 3) อาชีวะ ซ่อม สร้างเสริม ส่งสุข (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา – สอศ.) ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชน สร้างระบบสาธารณูปโภค ศาสนสถาน โรงเรียน สนามกีฬาในชุมชนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เสริมสร้างการพัฒนาอาชีพ โดยการพัฒนาอาชีพเดิม ฝึกอาชีพเสริม และสร้างอาชีพใหม่ และจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะเวลาตั้งแต่ 3-75 ชั่วโมง และส่งสุข โดยการให้บริการตรวจรถพร้อมใช้ ถนนปลอดภัยแน่นอน จำนวน 125 จุดทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับกิจกรรมซ่อม สร้าง และเสริม มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2558 และกิจกรรมส่งสุข จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558) และเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2558)
 4) สัปดาห์อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน – สช.) มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การให้บริการสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค โดยนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดปี 2558
 5) อุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – สกอ.) มีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป และจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2558 (30-100 ชั่วโมง)
  
 
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมชม และชื่นชมของขวัญของ ศธ. ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้แต่ละกระทรวงเตรียมของขวัญให้แก่ประชาชน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของ อาจจะเป็นการดำเนินงานหรือโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นใจว่ารัฐบาลได้พยายามทำสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญจาก ศธ.ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชนของไทย
 หลังจากได้รับฟังของขวัญของแต่ละองค์กรหลักแล้ว เห็นด้วยว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เช่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะใช้การถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร่วมด้วย ไม่เฉพาะการใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพผ่านเว็บ (Web-based Course) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพในการดำเนินการปีถัดไป
 สำหรับกิจกรรมของ สอศ.และ สช.เน้นที่การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ถือเป็นการสร้างความเชื่อมโยงสามเส้า ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชน จึงเป็นของขวัญที่ทำให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างการเรียนกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตหรือผู้จบการอาชีวศึกษาที่สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาแล้ว
 จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ศธ. เป็น “แท่นโมเดล” รูปตาชั่ง รูปคนช่วยเหลือกัน และรูปรากหญ้า ซึ่งสื่อความหมายแทนนโยบายในการทำงานด้านสังคม 3 ข้อคือ การลดเหลื่อมล้ำ การค้ำจุนกัน และการสร้างสรรค์รากหญ้า

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม