หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เปิดโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 198/2558
 เปิดโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับการอบรมกว่า 1,100 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมืองขอนแก่น
 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ทุกท่านได้เข้ามารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง Brain-based Learning (BBL) ทั้งที่อยู่ ณ ที่นี้ และที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในระบบทางไกลอีกจำนวนมาก จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติในอนาคต
ขอเรียนว่ารัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญคือ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลอย่างรูปธรรม ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มเรียน จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนประการหนึ่ง และเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายส่วน อาทิ การให้ครูได้อยู่ในห้องเรียนโดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onlineการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV, การจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้มีการเรียนการสอนสายวิชาชีพในโรงเรียนสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการที่สำคัญที่ได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก คือ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไป โดยต่อยอดจากการศึกษาทางไกลจากต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานและจะเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมการอบรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีส่วนร่วมสำคัญให้การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน คณะ อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เกิดการพลิกโฉมโรงเรียนอย่างแท้จริง
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้น ป.1อ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของครู
อย่างไรก็ตาม สพฐ.พิจารณาเห็นว่า วิธีการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง หรือ Brain - based Learning หรือ BBL เป็นแนวทางหนึ่งที่ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จและสามารถดำเนินการได้ทุกระดับชั้น จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง ด้วยการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ และคัดเลือกโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง BBL และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 2,272 โรงเรียน
จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมในทุกภูมิภาค แบ่งเป็น 5 จุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี  อุบลราชธานี ขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย รวม 5,000 คน โดยจัดอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน2558
ในส่วนของการจัดอบรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 1,100 คน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม