หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. ที่ รร.กำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 196/2558
ตรวจเยี่ยม
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. ที่
 รร.กำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี
 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก และเป็นโครงการถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบในปี 2558 โดยมีผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองแห่งให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
  • เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS)
KVIS เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติและเพื่อนร่วมโลก โดยเน้นจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยได้จัดห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 4ห้องๆ ละ 18 คน รวมจำนวนนักเรียน 72 คนต่อรุ่น ซึ่งจะเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 โดยนักเรียนในปีแรกได้คัดเลือกจากนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนมากกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ KVIS ตกประมาณ 1 ล้านบาท/คน/ปี โดย ปตท.ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าอาหาร และที่พักฟรี จนจบการศึกษา โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีข้อผูกมัดเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
  • เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC)
ปตท.กล่าวว่าสถานศึกษาทั้งสองแห่งใน "วังจันทร์ วัลเล่ย์" นี้ ใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของ VISTEC นั้น ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ “แนวหน้า” (Frontier Research) ที่จะเน้นการนำผลมาสู่การปฏิบัติ ในระยะแรกจะเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ วิชาวิทยาการพลังงาน (Energy Science and Engineering) และวิชาวิทยาการโมเลกุล (Molecular of Energy Science and Engineering)
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาและผลงานทางวิชาการดีมากในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบัน และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
 

 ภาพถ่าย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกลุ่ม ปตท.ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทั้งสองแห่งที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้ จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ และเป็นแหล่งรวมของเด็กที่มีความสามารถของประเทศไทย ด้วยขีดความสามารถ ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมของทั้งบุคลากรและสถานที่ เชื่อว่าจะสามารถปลูกฝังและทำให้เด็กเหล่านี้เป็นเสาหลักของประเทศได้ในอนาคต
จากการเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับทราบว่ากลุ่ม ปตท.ได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาและนักเรียนโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆ ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและขอขอบคุณแทนเด็กทุกคนที่จะได้มีโอกาสมาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้
ทั้งนี้ หากเป็นการดำเนินการของภาครัฐฝ่ายเดียวอาจไม่มีขีดความสามารถมากพอ ต้องอาศัยภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำของประเทศในแต่ละด้าน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจและต้องการลงทุนในเรื่องของการศึกษาเข้ามาร่วมมือกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วและสามารถรองรับการขยายตัวได้อีกมาก หากผู้ประกอบการรายอื่นสนใจที่จะมาร่วมโครงการและเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับธุรกิจของตัวเองหรือเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นจะต้องใช้ในอนาคตก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 
"โรงเรียนกำเนิดวิทย์" และ "สถาบันวิทยสิริเมธี" ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 900 ไร่
ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ประกอบด้วยอาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางสารสนเทศ และอาคารหอพัก
สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และสนามกีฬา
ชื่อสถานศึกษาทั้งสองแห่งได้รับพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยชื่อ “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” หมายถึง โรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ทำหน้าที่ฟูมฟักเด็กไทยให้มีความรู้ ความชำนาญ และความสันทัด
ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศ
สำหรับชื่อ 
“สถาบันวิทยสิริเมธี” หมายถึง สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุญาต
ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อสถาบัน
 พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์
และ
สถาบันวิทยสิริเมธี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 นี้ด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม