หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอศ.ตั้งเป้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีนี้ 1.2 ล้านคน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 193/2558สอศ.ตั้งเป้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีนี้ 1.2 ล้านคน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
14 มิถุนายน 2558 - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีนี้ 1.2 ล้านคน และปีหน้าอีก 1.ล้านคน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สอศ.ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นว่า สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไปข้อที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีความต้องการกำลังคนสาขาขาดแคลนอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีแรงงานฝีมือคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สอศ.จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skill Labour) เป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนทั้งประเทศในทุกกลุ่มอายุ จำนวน 1.2 ล้านคน ภายในปีงบประมาณ 2558
สำหรับแนวทางการดำเนินการ ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้ง 421 แห่งทั่วประเทศ จะร่วมจัดการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรที่ดำเนินการในปีแรก รวมทั้งสำรวจอาชีพที่มีความต้องการเร่งด่วน และกำหนดพื้นที่ให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการ มีการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตลอดจนการนำหลักสูตรไปทดลองใช้ และการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,200,000 คน  ประกอบด้วยผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย แรงงานในสถานประกอบการ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลไร้สัญชาติ คนต่างด้าว บุคคลวัยทำงาน บุคคลวัยเรียน ผู้ต้องขัง ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 1.2 ล้านคน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 ประเภทวิชา รวม 638 รายวิชา ดังนี้
          - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา รวม 119 รายวิชา
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา รวม 48 รายวิชา
          - ประเภทวิชาศิลปกรรม 6 สาขาวิชา รวม 133 รายวิชา
          - ประเภทวิชาคหกรรม 4 สาขาวิชา รวม 179 รายวิชา
          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 4 สาขาวิชา รวม 159 รายวิชา

2) จัดประเภทสถานศึกษา 421 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนรับผิดชอบ ดังนี้
          - วิทยาลัยการอาชีพ 370,000 คน
          - วิทยาลัยสารพัดช่าง 446,000 คน
          - วิทยาลัยอาชีวศึกษา 30,000 คน
          - วิทยาลัยเทคนิค 100,000 คน
          - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 30,000 คน
          - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 12,000 คน
          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 12,000 คน
คาดว่าในปีงบประมาณ 2558 จะสามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้จำนวน 1.2 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 1.8 ล้านบาท หรือ 1,520 บาทต่อคน และในปีงบประมาณ 2559 ได้วางแผนที่จะจัดฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน 1-1.5 ล้านคน โดยจะใช้งบประมาณ 1,520-2,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบให้ สอศ. ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีแรกด้วยว่า มีงานทำเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ของตลาดแรงงานและกระแสของสังคม ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม