หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอศ.ตั้งเป้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีนี้ 1.2 ล้านคน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 193/2558สอศ.ตั้งเป้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีนี้ 1.2 ล้านคน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
14 มิถุนายน 2558 - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีนี้ 1.2 ล้านคน และปีหน้าอีก 1.ล้านคน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สอศ.ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นว่า สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไปข้อที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีความต้องการกำลังคนสาขาขาดแคลนอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีแรงงานฝีมือคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สอศ.จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skill Labour) เป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนทั้งประเทศในทุกกลุ่มอายุ จำนวน 1.2 ล้านคน ภายในปีงบประมาณ 2558
สำหรับแนวทางการดำเนินการ ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้ง 421 แห่งทั่วประเทศ จะร่วมจัดการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรที่ดำเนินการในปีแรก รวมทั้งสำรวจอาชีพที่มีความต้องการเร่งด่วน และกำหนดพื้นที่ให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการ มีการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตลอดจนการนำหลักสูตรไปทดลองใช้ และการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,200,000 คน  ประกอบด้วยผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย แรงงานในสถานประกอบการ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลไร้สัญชาติ คนต่างด้าว บุคคลวัยทำงาน บุคคลวัยเรียน ผู้ต้องขัง ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 1.2 ล้านคน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 ประเภทวิชา รวม 638 รายวิชา ดังนี้
          - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 7 สาขาวิชา รวม 119 รายวิชา
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา รวม 48 รายวิชา
          - ประเภทวิชาศิลปกรรม 6 สาขาวิชา รวม 133 รายวิชา
          - ประเภทวิชาคหกรรม 4 สาขาวิชา รวม 179 รายวิชา
          - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 4 สาขาวิชา รวม 159 รายวิชา

2) จัดประเภทสถานศึกษา 421 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนรับผิดชอบ ดังนี้
          - วิทยาลัยการอาชีพ 370,000 คน
          - วิทยาลัยสารพัดช่าง 446,000 คน
          - วิทยาลัยอาชีวศึกษา 30,000 คน
          - วิทยาลัยเทคนิค 100,000 คน
          - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 30,000 คน
          - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 12,000 คน
          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 12,000 คน
คาดว่าในปีงบประมาณ 2558 จะสามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้จำนวน 1.2 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 1.8 ล้านบาท หรือ 1,520 บาทต่อคน และในปีงบประมาณ 2559 ได้วางแผนที่จะจัดฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน 1-1.5 ล้านคน โดยจะใช้งบประมาณ 1,520-2,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบให้ สอศ. ดำเนินการติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในปีแรกด้วยว่า มีงานทำเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ของตลาดแรงงานและกระแสของสังคม ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม