หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 186/2558ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนักเรียนในเครือข่ายโตไปไม่โกงเข้าร่วมงาน เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมทางไกลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในครั้งนี้กว่า 16,000 คน  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมี และรู้สึกว่าสามารถโกงได้แต่ขอให้มีส่วนแบ่ง ซึ่งเมื่อเราโกงก็เท่ากับเป็นการโกงตัวเอง โกงประเทศชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างคนรวยมาก รวยปานกลาง และคนจน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2557 ไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 85 จาก 175 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอยู่ในลำดับที่ จาก ประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีกว่าเดิม แต่ก็เป็นตัวเลขที่ยังไม่น่าพอใจ เพราะในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีคะแนนเกิน 50 คะแนน
ที่ผ่านมา รัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่สูงเกินไป ลดการสร้างโครงการต่างๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการขุดคลองที่ไม่สามารถระบายน้ำได้หรือขุดซ้ำที่เดิม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรอิสระดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป และในอนาคตจะมีการแก้ไขระบบการจัดเก็บภาษี เพื่อนำคนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี โดยจะตั้งฐานการเก็บภาษีที่ชัดเจน ปรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ภาครัฐสามารถหาแนวทางดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่อไป แต่หากประชาชนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็จะไม่จัดเก็บ
ในส่วนของการดำเนินการในระยะต่อไป แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ 2) การป้องกันการทุจริต 3) การปราบปรามการทุจริต 4) การประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 5) การประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะจะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผลย้อนกลับไปที่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต นอกจากนี้ได้ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่และนำเสนอข่าวเชิงต้านการทุจริตให้มากขึ้นด้วย
ภายหลังกล่าวสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และในส่วนภูมิภาคร่วมกล่าวตาม มีใจความว่า
"ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน
หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน
จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง
เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป"

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม