หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 186/2558ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนักเรียนในเครือข่ายโตไปไม่โกงเข้าร่วมงาน เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมทางไกลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศในครั้งนี้กว่า 16,000 คน  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมี และรู้สึกว่าสามารถโกงได้แต่ขอให้มีส่วนแบ่ง ซึ่งเมื่อเราโกงก็เท่ากับเป็นการโกงตัวเอง โกงประเทศชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างคนรวยมาก รวยปานกลาง และคนจน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2557 ไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 85 จาก 175 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอยู่ในลำดับที่ จาก ประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีกว่าเดิม แต่ก็เป็นตัวเลขที่ยังไม่น่าพอใจ เพราะในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีคะแนนเกิน 50 คะแนน
ที่ผ่านมา รัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่สูงเกินไป ลดการสร้างโครงการต่างๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการขุดคลองที่ไม่สามารถระบายน้ำได้หรือขุดซ้ำที่เดิม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรอิสระดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป และในอนาคตจะมีการแก้ไขระบบการจัดเก็บภาษี เพื่อนำคนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี โดยจะตั้งฐานการเก็บภาษีที่ชัดเจน ปรับแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ภาครัฐสามารถหาแนวทางดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่อไป แต่หากประชาชนมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็จะไม่จัดเก็บ
ในส่วนของการดำเนินการในระยะต่อไป แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ 2) การป้องกันการทุจริต 3) การปราบปรามการทุจริต 4) การประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 5) การประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะจะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผลย้อนกลับไปที่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต นอกจากนี้ได้ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่และนำเสนอข่าวเชิงต้านการทุจริตให้มากขึ้นด้วย
ภายหลังกล่าวสุนทรพจน์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และในส่วนภูมิภาคร่วมกล่าวตาม มีใจความว่า
"ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน
หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน
จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง
เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป"

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม