หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประชุมรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร  เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

การประชุมรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)


 เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย โดยเมียนมาร์ เป็นประธานการประชุม สำหรับกรอบความร่วมมือนี้ ไทยเป็นผู้ริเริ่มและร่วมผลักดันกับประเทศสมาชิก
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปลายปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้เน้นประเด็นหลักที่ประเทศไทยต้องการขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ดังนี้  
๑) การเชื่อมโยงคมนาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและเมียวดี เมียนมาร์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ซึ่งเชื่อมเส้นทาง R3 ระหว่างไทย ลาว และจีน การสร้างถนนเชื่อมระหว่างเชิงเขาตะเนาศรี ถึง กอกะเร็กในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ต่อไป โดยไทยมุ่งผลักดันการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒) การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ไทยสนับสนุนให้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบ สนับสนุนให้มีการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขาย และการยกระดับมาตรฐานความโปรงใสในการทำธุรกิจ
๓) การท่องเที่ยว ไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ ACMECS ภายใต้แนวคิด “๕ ประเทศ ๑ จุดหมาย” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังอนุภูมิภาคอย่างน้อย ๕๐ ล้านคนภายในปี ๒๕๕๘
๔) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาโรคระบาด เช่น เมอร์ส ไข้หวัดนก เป็นต้น การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในการให้สนับสนุนทางด้านความร่วมมือและทางวิชาการ ซึ่งได้สร้างและปรับปรุงโรงพยาบาลในประเทศลาว ให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ไทยยังมุ่งเน้นที่จะใช้กรอบความร่วมมือของ ACMECS ในการเชื่องโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้แนวคิด “ไทยบวกหนึ่ง” (Thailand Plus One) ซึ่งไทยส่งเสริมโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย โดยจะมีการลงนาม MOU ๒ ฉบับ ระหว่างไทย-เมียนมาร์-ญี่ปุ่น และการสถาปนาเมืองคู่แฝด อาทิ การลงนามข้อตกลงระหว่างแม่สอด – เมียวดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
การประชุมรัฐมนตรี ACMECS ครั้งนี้ ได้ผลักดันแนวคิดการพัฒนาที่คำนึงถึงประชาชนในฐานะหัวใจหลัก และเน้น ๘ สาขาความร่วมมือ อันได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้เห็นชอบที่จะเสนอร่างปฏิญญากรุงเนปิดอว์การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๖ และแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมระดับผู้นำเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
นอกจากจะประสบความสำเร็จในการหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคการประชุมรัฐมนตรี ACMECS ครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกที่จะพัฒนาร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกันอันจะนำความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนในอนุภูมิภาค

ที่มา : www.mfa.go.th

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม