หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อาชีวะศตวรรษที่ 21

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

อาชีวะศตวรรษที่ 21 

 ถึงวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวะถูกมองเป็นจุดอ่อนของสังคม แต่ในหลายประเทศที่ก้าวหน้าล้วนให้ความสำคัญทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ เพราะถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคมนาคม  การปรับทัศนคติของสังคมจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมทั้งครูผู้สอนเอง เพื่อตอบโจทย์เรื่องการปรับใช้ในชีวิตจริง สร้างคุณค่าให้ตัวเอง สามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้ จนกลายเป็นคำถามต่อว่า... แล้วบทบาทของครูอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นอย่างไร ?
          ในงาน แม็ค เอ็ดดูก้า 2015  (MAC EDUCA 2015) ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้บรรจุโจทย์ดังกล่าว ไว้เพื่อค้นหาแนวทางสร้างแนวทางการสอนที่จะ ส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับการเรียนในยุคดิจิทัล
          โดยมีการอบรมสำหรับครูระดับอาชีวศึกษาหัวข้อ ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ Pj BL (Projectbased Learning)ได้ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีรวัฒน์ วรรณศิริ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาร่วม เป็นวิทยากร
          ดร.ประชาคม จันทรชิต มองว่า การจะ พัฒนาระบบอาชีวศึกษานั้น จะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ พร้อมทั้งนำความรู้ ทางทฤษฎีที่เป็นสากลมาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของตลาด
          ด้าน รศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มองว่า นักเรียนรุ่นใหม่เป็นยุคแห่งเทคโนโยลี ที่ผู้เรียน สามารถสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ในโลกอินเทอร์เน็ต ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
          "เพราะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์ตรง นักเรียนสามารถเรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนการทำงาน ตลอดจนสามารถประเมินผลงานและการทำงานของตนเองได้"
          โดยจะมีครูทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ ยึดหลัก 4Cs คือ Critical Thinking ชี้แนะให้นักเรียนได้รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินสิ่งที่ทำว่าดีหรือไม่ ถูกหรือผิด Communication  สร้างการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล Collaboration  ชี้แนะให้รู้จักวิธีการทำงาน ร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ๆ และสุดท้าย Creativity  เป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการ ในโครงงาน อย่างไม่ปิดกั้นความคิดต่างๆ ที่นักเรียนคิดขึ้นมา ไม่เกิดคำพูดลดทอนความเชื่อมั่น อาทิ จะดีหรือ? อย่าทำเลย ครูว่าไม่ใช่ เป็นต้น
          สำหรับ ดร. อนันท์ งามสะอาด กล่าวว่า ภาพรวมของระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันยังมุ่งเน้นเชิง "ปริมาณ" การรับนักเรียนจำนวนมาก ใช้แผนการเรียนการสอนตามตำราโดยไม่วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักเรียนที่จบออกมาขาด "คุณภาพ" และ "คุณสมบัติ" ตามที่ตลาดต้องการ
          "การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องยึดหลัก การลงมือปฎิบัติจริง ให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการจริง ครูผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางการทำงานในสายงานนั้นๆ ได้อย่างเข้าใจและถ่องแท้" ส่วน โชคชัย อุ่นเรือน อาจารย์หัวหน้าแผนกการตลาด ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เล่าว่า หากพูดถึง ภาพรวมของสถาบันอาชีวศึกษา ในสายตาของคนไทยหลายคนยังอาจมองเป็นภาพลบ เนื่องจากหลายปัจจัย แต่แท้จริงแล้วกลุ่มนักเรียนจบสายวิชาชีพกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ ซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี ให้ความสำคัญกับสถาบันอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก
          "การมาเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ทำให้มองเห็นแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งเน้น การเรียนการสอนแบบ Project-based Learning  โดยครูมีหน้าที่ Teach LessLearn More สอนน้อยลง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ มากขึ้น ซึ่งครูจะทำหน้าที่หลักๆ จัดเนื้อหาการสอน ให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน เชื่อมต่อสถานการณ์รอบตัว สถานการณ์โลกเข้าสู่ห้องเรียน และพานักเรียนออกไปสัมผัสกับการเรียนในชีวิตจริง"
          ต้องยอมรับว่า อนาคตของระบบการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาของประเทศไทยอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ "ครู" ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ
          ทั้งหมดเพื่อทำให้สถาบันอาชีวศึกษา ของไทยเดินหน้าเทียบเท่าระดับสากล สร้างเป็น กลไกหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม