หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รมว.ศึกษาธิการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ผู้บริหาร ปี 2558 


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2558รมว.ศึกษาธิการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเรือเอก  เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้การต้อนรับและหารือกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันรหัสสากล รวมทั้งรองประธานอาวุโส ตลอดจนคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ได้มาหารือถึงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษา หลังจากที่เมื่อวานนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2558) ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ไปแล้ว
การหารือในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน (Demand Side) ในกลุ่มอาชีพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตกำลังคน (Supply Side) ในกลุ่มอาชีพต่างๆ การพัฒนาครูประจำการ/ครูฝึกในสถานประกอบการ ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดการอาชีวศึกษาระดับโลก
 ประเด็นสำคัญที่ได้หารือ คือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   ซึ่งหากสภาอุตสาหกรรมได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มากขึ้นไปยังทุกกลุ่มอาชีพ ทุกภาค ทั่วประเทศแล้ว ก็เชื่อมั่นว่าผู้จบการศึกษาอาชีวะออกไป จะอยู่ในระบบแรงงานและสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้วิชาชีพติดตัวแล้ว การฝึกงานในสถานประกอบการจะทำให้เด็กได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน รายได้ตั้งแต่กำลังศึกษา และจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นเข้ามาอยู่ในระบบทวิภาคีมากขึ้น
 ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรในระบบทวิภาคีนั้น หากสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ขอให้หารือกับ สอศ. เพื่อพิจารณาปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอาชีพให้มากขึ้น เช่น บางกลุ่มสาขาอาชีพต้องการสัดส่วนเวลาเรียนในสถานศึกษาต่อสถานประกอบการเป็น 50 50 ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ขอให้นำมาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ต้องการให้เน้นประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา โอกาสในการทำงาน และความก้าวหน้าของอาชีพในรูปแบบต่างๆ การเปิดสอนหลักสูตรหรือฝึกอาชีพระยะสั้นในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา และเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการกำลังขยายการศึกษาอาชีวะลงไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะที่ผ่านมาเด็กที่เรียนสายสามัญ เมื่อจบชั้น ม.3 หรือ ม.6 ออกไป จะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่หากจบออกไปแล้วมีอาชีพติดตัว ก็จะทำให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีรายได้ที่สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอาชีวะควบคู่กันไปกับสายสามัญ โดยจะให้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่นั้นๆ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนกลางพร้อมจะสนับสนุนร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไปด้วย
 แม้จะทำให้เด็กต้องใช้เวลาเรียน มากกว่าเรียนสายสามัญอย่างเดียว แต่ก็จะทำให้ผู้ที่จบออกมาได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ ได้รับทั้งวุฒิสายสามัญคือ ม.3/ม.6 และวุฒิสายอาชีพ คือ ปวช./ปวส. โดยกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวไปยังสำนักงบประมาณ เนื่องจากเงินอุดหนุนรายหัวในการศึกษาสายอาชีพจะสูงกว่าสายสามัญ แต่เมื่อมองในระยะยาว การเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะรัฐได้รับประโยชน์จากการที่เด็กมีวิชาชีพติดตัว สามารถจบออกไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในภาคธุรกิจ SME ได้ทันที โดยจะลดอัตราการว่างงานลงด้วย
 
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนสายสามัญแล้ว ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน. ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน ได้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นเช่นกันด้วย เนื่องจากสำนักงาน กศน. ได้สำรวจสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เรียนแล้ว ส่วนใหญ่ต้องการเรียนสายอาชีพควบคู่ไปด้วย

ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ผู้บริหาร ปี 2558 


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม