หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออท.อิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2558
ออท.อิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายซีมอน โรเดด (H.E. Mr. Simon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า อิสราเอลและไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 60 ปี และความสัมพันธ์ทั่วไปก็เป็นไปด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือด้านการศึกษาที่ดีระหว่างสองประเทศ เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในการเดินทางไปฝึกอบรมที่อิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยไปฝึกอบรมที่อิสราเอล และการส่งผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลมาฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เป็นต้น
ต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์มากมายจากการดำเนินความร่วมมือที่ผ่านมา เพราะมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรจากอิสราเอลมีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย วัฒนธรรม หากมีการดำเนินความร่วมมือในด้านดังกล่าวที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือของสองประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงหวังว่าฝ่ายอิสราเอลจะให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยต่อไป
รมว.ศึกษาธิการ ให้ความเห็นต่อข้อเสนอการรับประกันการมีงานทำของผู้ที่ได้รับทุนของอิสราเอลว่า หากเป็นทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข ผู้จบการศึกษาจะมีอิสระในการเลือกทำงานกับภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับทุนมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงมีงานทำทุกคนและส่วนใหญ่จะเลือกเข้ารับราชการ ดังนั้น การมอบทุนการศึกษาของอิสราเอลจะไม่เป็นการสูญเปล่าอย่างแน่นอน

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
เอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ กล่าวว่า อิสราเอลให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลด้วย จึงต้องการให้มีการสานต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ดำเนินต่อไป อีกทั้งต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนการศึกษาที่ทันยุคสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
ในการนี้ มีความยินดีที่จะให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการศึกษาที่รัฐอิสราเอล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันช่วงเวลาเดินทางของคณะดังกล่าว
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความต้องการที่จะขยายกรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาและการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันการศึกษาเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การนำผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงขั้นตอนการผลิตได้ โดยรับประกันว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของอิสราเอล เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำอย่างแน่นอน
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ได้เสนอให้มีการเรียนการสอนเรื่อง “การล้างเผ่าพันธุ์” (Holocaust) ในสถานศึกษาของไทยในระดับชั้นตามที่ รมว.ศึกษาธิการเห็นสมควร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของชาวยุโรป จึงต้องการให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการล้างเผ่าพันธุ์ที่ถูกต้อง ซึ่งอิสราเอลได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสามารถสอนนักเรียนนักศึกษาได้ถูกต้อง จึงต้องการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการยินดีรับข้อเสนอทั้งสองเรื่องไว้เพื่อพิจารณาแล้ว
 


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม