หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 46/2558 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชน ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพิธี
 รมว.ศึกษาธิการ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดังนี้
“ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาทเสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ เวทีกลาง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่บรรดาคณะกรรมการการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเฝ้า ณ ที่นี้โดยทั่วกัน เกล้ากระหม่อมขอประทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานความเป็นมาและกิจกรรมของการจัดงานโดยสังเขป ดังนี้
 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดผลงานตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด จนเข้าสู่ระดับชาติ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
 1. สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 220 ผลงาน จากผลงานที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 2,800 ผลงาน จำแนกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Innovation)
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ”
 2. การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 20 ทีม
 3. การประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ผลงาน
 นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ตลอดจนนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 108 อาชีพทำเงิน
 การจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตกราบทูลเบิกผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ดร.มงคลชัย สมอุดร)เพื่อเบิกนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 55 ราย การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 6 ราย และการประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย เข้ารับประทานถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่รางวัล เบิกผู้ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จำนวน 8 ราย เบิกผู้ถวายของที่ระลึก จำนวน 4 ราย เบิกผู้เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 7 ราย และเสด็จทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาตามพระอัธยาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกล้ากระหม่อมทั้งหลายสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 ภายหลังการประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และผู้ได้รับรางวัล ตามลำดับ

ที่มา เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม