หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 29/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย "ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย" ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐบาล คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการตอบสนองต่อกระแสโลกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้หลากหลายอาชีพจำเป็นต้องลดแรงงานหรือการใช้คนทำงาน โดยหันไปใช้หุ่นยนต์ หรือการทำงานระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ AI แทนมากขึ้น
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การอุดมศึกษาไทยจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงสร้างของประชากรวัยเด็กจะลดลง แม้กระทั่งยังมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คาดการณ์ด้วยว่าใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่ง หรือประมาณ 4,000 แห่งจะล้มละลาย เพราะการเติบโตของระบบศึกษาออนไลน์
ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาของไทย จำเป็นต้องวางแผนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาเสียใหม่ ที่ต้องพุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน สร้างความเข้มแข็งด้าน STEM Education มีการวิจัยและบริการที่เพิ่มมูลค่า บนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องโฟกัสไปที่การค้นหาหรือสร้างความเป็นเลิศของแต่ละแห่งให้เกิดขึ้นได้จริง
นพ.อุดม คชินทร ยังได้เน้นย้ำถึง 10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่21 อีกด้วย
วมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุข มีเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมทั้งเกิดความสมดุลทางสังคมที่ผู้คนมีคุณธรรมและยั่งยืน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการให้ทบทวนการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างกลไกในการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตไปสู่อนาคต
สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว ต้องเน้นการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council, การยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับฟินแลนด์, โครงการจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10, การพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ
อีกประการสำคัญ ที่ นพ.อุดม ได้กล่าวฝากให้ข้อคิดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องช่วยกันขบคิดและร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผลงานการผลิตบัณฑิตครูของ "ราชภัฏ" เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม