หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 29/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย "ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย" ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐบาล คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการตอบสนองต่อกระแสโลกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้หลากหลายอาชีพจำเป็นต้องลดแรงงานหรือการใช้คนทำงาน โดยหันไปใช้หุ่นยนต์ หรือการทำงานระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ AI แทนมากขึ้น
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การอุดมศึกษาไทยจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงสร้างของประชากรวัยเด็กจะลดลง แม้กระทั่งยังมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คาดการณ์ด้วยว่าใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่ง หรือประมาณ 4,000 แห่งจะล้มละลาย เพราะการเติบโตของระบบศึกษาออนไลน์
ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาของไทย จำเป็นต้องวางแผนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาเสียใหม่ ที่ต้องพุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน สร้างความเข้มแข็งด้าน STEM Education มีการวิจัยและบริการที่เพิ่มมูลค่า บนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องโฟกัสไปที่การค้นหาหรือสร้างความเป็นเลิศของแต่ละแห่งให้เกิดขึ้นได้จริง
นพ.อุดม คชินทร ยังได้เน้นย้ำถึง 10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่21 อีกด้วย
วมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุข มีเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมทั้งเกิดความสมดุลทางสังคมที่ผู้คนมีคุณธรรมและยั่งยืน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการให้ทบทวนการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างกลไกในการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตไปสู่อนาคต
สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว ต้องเน้นการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council, การยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับฟินแลนด์, โครงการจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10, การพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ
อีกประการสำคัญ ที่ นพ.อุดม ได้กล่าวฝากให้ข้อคิดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องช่วยกันขบคิดและร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผลงานการผลิตบัณฑิตครูของ "ราชภัฏ" เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม