หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 4/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 50/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 4/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, ผู้บริหารองค์กรหลัก อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวในที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป (More Info: ข่าวที่ 47)
สำหรับประเด็นการขอรับโอน อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ไปอยู่ในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้ขัดข้อง เพียงแต่มีข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่ทั้ง กระทรวงต้องมาหารือร่วมกัน เช่น การจัดอัตรากำลังคน การของบประมาณในการพัฒนา ซึ่งต้องผ่านการวิเคราะห์อีกหลายขั้นตอน จึงขอให้ทุกท่านที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ อย่าเพิ่งกังวลใจ ทุกอย่างจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องของภาพรวมประเทศ
ส่วนกรณีข่าวที่กำลังเผยแพร่ทาง Social Media ว่า จะมีการยกเลิก 8 สาระวิชา ยกเลิกการสอบชั้น ป.1-ป.3 และยกเลิกการสอบ A-Net/O-Net นั้น ไม่เป็นความจริง และไม่เกี่ยวกับ ศธ. อย่างไรก็ตามเรายินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนและประชาชนในเรื่องนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทางเห็นด้วย แต่การประกาศยกเลิกกฎหมายนั้นจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่าง ไม่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืน จึงต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านด้วย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวถึงเรื่องการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ" ว่า มีข้อแนะนำจากสำนักงบประมาณ ให้ปรับเป็น "โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพ" และจัดตั้งศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ของ กศน. เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของ สอศ. เพื่อสำนักงบประมาณจะได้พิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไปได้
ส่วนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปลัด ศธ.ได้อำนวยการให้เริ่มดำเนินงานแล้ว โดยเปิดหลักสูตรแรก คือ การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเชิญผู้บริหารทุกสังกัดมารับฟังการบรรยาย และมอบหมายภารกิจให้นำไปปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล (AAR) อยู่เป็นระยะ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (More Info: ข่าวที่ 48)
อีกทั้งศูนย์ดังกล่าว จะจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม คือ "หลักสูตรศาสตร์พระราชา" โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักสูตรที่ 3 ที่วางแผนจะดำเนินการ คือ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารเกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงกับผู้ดำเนินงานในระดับพื้นที่

นพ.อุดม คชินทร ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ "บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และอาชีวะพันธุ์ใหม่" ว่า ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงาน มาร่วมหารือกันเรื่องหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ และได้เชิญอธิการบดีกว่า 100 มหาวิทยาลัยมาร่วมรับฟังการปรับปรุงแนวทางเพื่อสร้างหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก (First S-Curve และ New S-Curve) นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
สิ่งสำคัญ คือ จะต้องนำร่องและขยายต่อเนื่องไปให้ครอบคลุมระดับอุดมศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยน Platform ของการเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้จะเปลี่ยนให้การเรียนในห้องเรียนลดลง และมีการเรียนจากประสบการณ์จริงเพิ่มขึ้น สถาบันการศึกษาจึงต้องร่วมมือด้วยกันและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยให้นักศึกษาทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 50% ของระยะเวลาการเรียนหากเป็นหลักสูตร 4 ปี ต้องทำงาน 2 ปี หากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากทางอาชีวศึกษา 2 ปี ต้องทำงาน 1 ปี เป็นต้น โดยต้องมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยติดตามดูแล (Coaching) ให้กับนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ต่อไปนี้เราจะไม่ได้เน้นความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะความรู้นั้นจะเป็นเพียงพื้นฐาน แต่ส่วนสำคัญคือสมรรถนะรวม ทั้งศักยภาพที่สูงเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและประเทศชาติ โดยจะนำเสนอแผนเพื่อของบประมาณเข้าคณะรัฐมนตรีในต้นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้ทัน TCAS (Thai University Central Admission System) รอบที่ 3 ส่วนปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ทัน ก็จะปรับปรุงและนำไปใช้กับ TCAS รอบที่ 5 ในช่วงเดือนกรกฎาคม
นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า ส่วนโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ ศธ.มีนโยบายปรับคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากลให้เร็วที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานของอาชีวศึกษาทั้งประเทศ และคำนึงถึงความเร่งด่วนของสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนจำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ - ระบบขนส่งทางราง - ช่างซ่อมอากาศยาน - แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม - เทคนิคพลังงาน - เทคโนโลยีการท่องเที่ยว - โลจิสติกส์
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งมีการดำเนินการล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เพียงแต่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า "อาชีวะพันธุ์ใหม่ จะต้องมีแนวคิดเชิงวิศวกร แต่มีทักษะเชิงวิชาชีพอย่างแท้จริง" โดยจะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเช่นเดียวกับระดับอุดมศึกษา เพื่อพร้อมเปิดหลักสูตรสาขาใหม่ให้ทันกับปีการศึกษา 2561

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีที่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ชุมนุมเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร หลังจากเห็นว่าส่อไปในทางไม่โปร่งใส ซึ่ง สช.จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การจัดการเรื่องดังกล่าวถือเป็นบทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่จะต้องดูแลควบคุมการใช้จ่าย และแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำการแทนผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนอีกด้วย
แต่เนื่องจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่ขอรับการอุดหนุนจากรัฐ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทในการกำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนอยู่เเล้ว ภายใต้ข้อบังคับของ สช. ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวพบว่าผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ยุติบทบาทของตนเองแล้ว และมูลนิธิฯ ก็ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำหน้าที่บริหารงานต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม