หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศธ.เตรียมปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวที่ 43/2561ศธ.เตรียมปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเตรียมยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ที่ดูแลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ถือเป็นการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งระบบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2561  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้
● เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3
นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์  เปิดเผยผลการประชุมครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ "แผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)" ซึ่งเป็นแผนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่แผนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งในระยะเวลาใกล้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

● เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษา "สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"
ที่ประชุมยังได้หารือถึงการปฏิรูปการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาสำหรับคนพิการ 2) การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 3) การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะต้องมีคำนิยามให้ชัดเจน ทั้งนี้มีข้อเสนอใช้คำว่า “การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”  และเห็นว่าควรใช้โอกาสในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสำหรับ 3 กลุ่มนี้ โดยจะเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาสจะเป็นอีกกลุ่มแยกออกไป
ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษขึ้น เพื่อดูแลคนพิการ และคนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยมีเลขาธิการ สกศ. เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษในหลายด้าน เป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะดูแลทั้งในเรื่องของการทำงาน งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล และงบประมาณ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานทุกสังกัด รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วย
โดยจะแบ่งงานเป็น 2 ระยะ คือ ภายใน 2 เดือนแรก ต้องได้ขอสรุปเบื้องต้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และระยะที่ 2  คือ การจัดทำรายละเอียดและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

● ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม หรือองค์กรอิสระ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่การจัดการศึกษาพิเศษต้องดูแลครอบคลุมทุกหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ เช่น การของบประมาณ การประสานงาน หรือการกำหนดระบบโครงสร้าง
ที่ประชุมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งควรจะยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม (ในลักษณะเดียวกับหน่วยงานบางหน่วย เช่น กศน. หรือ สช. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือเป็นองค์การมหาชน โดยระหว่างนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นฝ่ายประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นกฎหมายและมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม