หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศธ.เตรียมปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวที่ 43/2561ศธ.เตรียมปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเตรียมยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ที่ดูแลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ถือเป็นการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งระบบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2561  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้
● เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3
นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์  เปิดเผยผลการประชุมครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ "แผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)" ซึ่งเป็นแผนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่แผนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งในระยะเวลาใกล้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

● เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษา "สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"
ที่ประชุมยังได้หารือถึงการปฏิรูปการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาสำหรับคนพิการ 2) การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 3) การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะต้องมีคำนิยามให้ชัดเจน ทั้งนี้มีข้อเสนอใช้คำว่า “การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”  และเห็นว่าควรใช้โอกาสในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสำหรับ 3 กลุ่มนี้ โดยจะเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาสจะเป็นอีกกลุ่มแยกออกไป
ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษขึ้น เพื่อดูแลคนพิการ และคนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยมีเลขาธิการ สกศ. เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษในหลายด้าน เป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะดูแลทั้งในเรื่องของการทำงาน งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล และงบประมาณ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานทุกสังกัด รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วย
โดยจะแบ่งงานเป็น 2 ระยะ คือ ภายใน 2 เดือนแรก ต้องได้ขอสรุปเบื้องต้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และระยะที่ 2  คือ การจัดทำรายละเอียดและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

● ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม หรือองค์กรอิสระ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่การจัดการศึกษาพิเศษต้องดูแลครอบคลุมทุกหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ เช่น การของบประมาณ การประสานงาน หรือการกำหนดระบบโครงสร้าง
ที่ประชุมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งควรจะยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม (ในลักษณะเดียวกับหน่วยงานบางหน่วย เช่น กศน. หรือ สช. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือเป็นองค์การมหาชน โดยระหว่างนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นฝ่ายประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นกฎหมายและมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม