หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศธ.ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 51/2561ศธ.ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสำคัญที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
โดยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รวม 10 ข้อ ดังนี้
• "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน
• "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
• "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน
• "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย
• "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
• "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
• "รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
• "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
• "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร
• "รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

วัตถุประสงค์การขับเคลื่อนโครงการ เพื่อต้องการบูรณาการขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลไกในการขับเคลื่อน มี 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนี้
• คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยังยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการ และจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ
• ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ประกอบด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จำนวน 7 – 12 คน มีอำนาจหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่หมู่บ้าน สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลโดยอนุโลม
การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ ศธ.ได้เรียกทุกหน่วยงานมาหารือ เพื่อเริ่มต้นโครงการไปพร้อมกับการที่นายกรัฐมนตรีได้ Kick off โครงการในวันนี้ที่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ให้แนวทางการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า "ให้มุ่งขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องรองรับกับกรอบงาน 10 เรื่อง สร้างการบูรณาการในการขับเคลื่อนงาน ห้ามมองข้ามความต้องการของพื้นที่ และต้องให้ความสำคัญกับ Big Data เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน และขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐวางตัวให้เหมาะสม ไม่ประพฤติเป็นนายของประชาชน"

สำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เรื่องการสร้างการรับรู้ที่ยังไม่เข้าถึงในทุกพื้นที่ ดังนั้น จึงมอบหมายให้สำนักงาน กศน. เป็นหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพราะมีหน่วยงานที่ครอบคลุมไปจนถึง กศน.ตำบล อีกทั้งจะให้ความสำคัญกับบทบาทของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอีกแรงหนึ่งด้วย


นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน โดยเป้าหมายหลักของโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน คือ "การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหานคร รวม 81,151 แห่ง แยกเป็น
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบล รวม 7,255 ตำบล 75,032 หมู่บ้าน
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนเมือง รวม 208 ทีมชุมชน 6,052 ชุมชน
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม 200 ทีมชุมชน 2,067 ชุมชน
ภายใต้หลักในการทำงานของทีมขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เป็นแกนนำในการจัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้ ปรับความคิด  (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และทีมหน่วยงานตามภารกิจ (Function) นำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานคัดเลือกผลการดำเนินงานตามโครงการเด่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้จัดส่งข้อมูลหรือจัดทำมาในรูปแบบของ Infographic เสนอไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ภายในวันที่ 28 ก.พ. นี้ เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป และในระหว่างนี้จะได้เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกระทรวง เสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามแต่งตั้ง และประชุมคณะกรรมการเพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม