หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศธ.ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 51/2561ศธ.ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัด และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสำคัญที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
โดยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รวม 10 ข้อ ดังนี้
• "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน
• "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
• "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน
• "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย
• "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
• "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
• "รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
• "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
• "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร
• "รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

วัตถุประสงค์การขับเคลื่อนโครงการ เพื่อต้องการบูรณาการขับเคลื่อนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลไกในการขับเคลื่อน มี 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล ดังนี้
• คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยังยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการ และจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ
• ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ประกอบด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จำนวน 7 – 12 คน มีอำนาจหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่หมู่บ้าน สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน ตามแนวทางของคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบลโดยอนุโลม
การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ ศธ.ได้เรียกทุกหน่วยงานมาหารือ เพื่อเริ่มต้นโครงการไปพร้อมกับการที่นายกรัฐมนตรีได้ Kick off โครงการในวันนี้ที่ จ.นครปฐม ซึ่งได้ให้แนวทางการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า "ให้มุ่งขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องรองรับกับกรอบงาน 10 เรื่อง สร้างการบูรณาการในการขับเคลื่อนงาน ห้ามมองข้ามความต้องการของพื้นที่ และต้องให้ความสำคัญกับ Big Data เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน และขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐวางตัวให้เหมาะสม ไม่ประพฤติเป็นนายของประชาชน"

สำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญของการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เรื่องการสร้างการรับรู้ที่ยังไม่เข้าถึงในทุกพื้นที่ ดังนั้น จึงมอบหมายให้สำนักงาน กศน. เป็นหลักในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เพราะมีหน่วยงานที่ครอบคลุมไปจนถึง กศน.ตำบล อีกทั้งจะให้ความสำคัญกับบทบาทของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอีกแรงหนึ่งด้วย


นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน โดยเป้าหมายหลักของโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน คือ "การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน" ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7,663 ทีม ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหานคร รวม 81,151 แห่ง แยกเป็น
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ตำบล รวม 7,255 ตำบล 75,032 หมู่บ้าน
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนเมือง รวม 208 ทีมชุมชน 6,052 ชุมชน
  •  ขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม 200 ทีมชุมชน 2,067 ชุมชน
ภายใต้หลักในการทำงานของทีมขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เป็นแกนนำในการจัดเวทีสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/สร้างการรับรู้ ปรับความคิด  (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และทีมหน่วยงานตามภารกิจ (Function) นำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานคัดเลือกผลการดำเนินงานตามโครงการเด่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้จัดส่งข้อมูลหรือจัดทำมาในรูปแบบของ Infographic เสนอไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ภายในวันที่ 28 ก.พ. นี้ เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป และในระหว่างนี้จะได้เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกระทรวง เสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามแต่งตั้ง และประชุมคณะกรรมการเพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม