หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2557 (เห็นชอบแต่งตั้ง ผอ.สพท.)

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 261/2557 ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2557 (เห็นชอบแต่งตั้ง ผอ.สพท.)
ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • อนุมัติย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  20  ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอ
1) อนุมัติย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย คือ นายกิตติพงศ์  พิพัฒน์ศิวพงศ์  ผอ.สพม. เขต 38 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 39
2) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 19 ราย ได้แก่
- นายอำนาจ บุญทรง  ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
- นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์  ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
- นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
- นายสง่า ศรีงาม ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
- นายอภินันท์ บุญรอด ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
- นายประนอม  เชื้อหมอ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
- นายไพรวัลย์  จันทะนะ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
- นายธานินทร์  ชลจิตต์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2
- นายภูมิพัทร เรืองแหล่ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3
- นางสุดา  สุขอ่ำ (จินตกานนท์) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
- นายพรชัย โพคันโย ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
- นายรอง ปัญสังกา ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
- นายสุดใจ มอญรัต ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
- นายวุฒิพล  ฉนำกลาง ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
- นายสมรักษ์ ถวาย ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
- นายประหยัด  สุขขี ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3
- นายสมชาย รองเหลือ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 38
- นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 9
- นายพะยอม  วงษ์พูล ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 42


  • รับทราบและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแทนตำแหน่งที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 169 เขต  โดยเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง สำหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นควรให้ไปดำเนินการหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียน และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการเสนอรายชื่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้มีการเสนอรายชื่อใน 2 เขต และอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอถอนรายชื่อทั้งหมดเพื่อนำกลับไปหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ประกาศตั้ง
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบในครั้งนี้ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ

  • เห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
โดยมีสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ  1) ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นผู้น้อย ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล 2) ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องรองรับการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม