หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัด Asian Science Camp 2015

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 269/2557การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัด Asian Science Camp 2015
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัด Asian Science Camp 2015 ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 สสวท.
รมว.ศธ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 ปี และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยและสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สสวท., กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดงานAsian Science Camp 2015 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานและบรรยายนำในพิธีเปิด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษา ครูและอาจารย์เข้าร่วมกว่า 300 คนจาก 30 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล การให้ความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเด็นและหัวข้อที่น่าสนใจ กิจกรรมกลุ่มย่อย การออกแบบโปสเตอร์เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาปัญหาวิจัยที่น่าสนใจของเด็กเยาวชนที่เข้าร่วม การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกให้การตอบรับเข้าร่วมการบรรยาย อาทิ Yuan T Lee สาขาเคมี ปี 1986, Ada Yonath สาขาเคมี ปี 2009, Bert Sakmann สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ ปี 1989,Yaladimir Voevodsky รางวัล Field medalist xu 2002ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัล Nikkei Prize ปี 2004 เป็นต้น ติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.asc2015.posn.ro.th
สำหรับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาไทยจะมีโอกาสได้พบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจำนวนมาก และจะได้รับแรงบันดาลใจให้สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายสำหรับอนาคต ที่สำคัญคือประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยเข้าร่วมได้มากถึง 5 เท่า หรือกว่า 40 คน
  
 
  
 
 

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ.ย้ำในที่ประชุมด้วยว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ขอให้ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเด็กไทยทั้งประเทศมากที่สุด เพราะยังมีเด็กและเยาวชนไทยนอกเหนือจากผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ จึงขอให้มีการบันทึกภาพและเสียงในทุกขั้นตอนของการจัดงาน เพื่อนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศได้รับรู้ ได้เห็นบรรยากาศ ได้รับฟังสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกบรรยาย หรือแม้กระทั่งการถามคำถามของเด็กไทยที่เข้าร่วม อีกทั้งมีการนำกลับมาเผยแพร่ภายหลังด้วยวิธีการและช่องต่างๆ เช่น การเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่สำคัญคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Mediaซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ได้มากที่สุด

 
 Asian Science Camp ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์หลี หยวน เซ ชาวไต้หวัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2529
กับศาสตราจารย์มาซาโตชิ โกชิบา ชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2545
 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในแถบเอเชียแปซิฟิก
ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการบรรยาย อภิปราย
พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และสร้างสรรค์โปสเตอร์
โดยเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการซักถามและเสนอความคิดเห็น
ตลอดจนทำงานร่วมกับเยาวชนภูมิภาคอื่น
 ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิ สอวน.ได้ส่งนักเรียนนักศึกษาไทยอายุระหว่าง 16-21 ปี ในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
เข้าร่วมโครงการปีละ 8-10 คน
 
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม