หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 273/2557
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ – ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 37 (37th SEAMEO High Officials Meeting) โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ผู้แทนระดับภูมิภาคของซีมีโอ ผู้แทนสมาชิกสมทบ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (The United Nations Millennium Development Goals – MDGs) และเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (The UNESCO “Education for All”) ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับปัญหาความยากจน การปกป้องประชากรชายขอบหรือคนชายขอบ รวมถึงกลุ่มเด็กที่เปราะบางและด้อยโอกาส เป็นเป้าหมายที่สำคัญอันดับต้น ทิศทางโลกในปัจจุบันเน้นที่คุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้
ในเดือนสิงหาคม 2557 รัฐมนตรีและผู้แทนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษาจาก 37 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ เพื่อร่างแถลงการณ์ว่าด้วยการศึกษาภายหลังปี 2558 หรือ "แถลงการณ์กรุงเทพฯ" (Bangkok Statement) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมความเสมอภาคและการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะและความสามารถในการดำรงชีวิตและการทำงาน การพัฒนาคุณภาพครู การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการและงบประมาณ
ในเดือนกันยายน 2557 ประเทศสมาชิกซีมีโอได้เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีศึกษา (The Strategic Dialogue of Education Ministers) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวาระการศึกษาภายหลังปี 2558 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจุดเน้นทั้งสิ้น 7 ประการ ได้แก่ 1) การดูแลและดำเนินการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย 2) การให้โอกาสทางการศึกษา 3) การเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 4) การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 5) การปฏิรูปครู 6) การอุดมศึกษาและการวิจัย และ 7) หลักสูตรสำหรับศตวรรษที่ 21
 
 
 
  
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือ “ครู” เชื่อว่าทุกประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงประเทศไทย ต่างก็มีความพยายามในการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของครู จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้ง "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระปรีชาด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยหวังว่าการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะกระตุ้นให้ครูสร้างคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านการศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทุกด้าน ประเทศไทยจะดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอและศูนย์ภูมิภาคของซีมีโออย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือด้านการศึกษา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและความร่วมมือระหว่างภูมิภาค การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีขององค์การซีมีโอ พร้อมทั้งรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดการประชุมการศึกษาและการพัฒนาระดับภูมิภาคว่าด้วยวาระการศึกษาภายหลังปี 2558 การศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการประชุม SEAMEO Congress และการดำเนินโครงการ SEAMEO College เป็นต้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม