หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัว

ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่สอง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย

ในไตรมาสที่สามขยายตัวจากไตรมาสที่สองร้อยละ 1.1 (QoQ_SA %) รวม 9 เดือนแรก

ของปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.2

 ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน

ภาคเอกชน แต่การส่งออกหดตัว ในด้านการผลิต ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัว 

ภาคเกษตรชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้างหดตัวในอัตราที่ช้าลง 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 โดยการบริโภคของครัวเรือนขยายตัว

ร้อยละ 0.7 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 1.9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 2.1 และ

บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.9 ของ GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน

ประกอบด้วย (1) การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

(2) การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเงื่อนไข

ภายในประเทศรวมทั้งผลของการดําเนินนโยบาย (3) การลงทุนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557 (4) การเร่งการใช้จ่ายและดําเนินโครงการ

ลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ (5) การเริ่มกลับมาขยายตัวของการผลิตและจําหน่ายรถยนต์

ในประเทศ และ (6) การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกลดแรงกดดันด้านราคาและ

เพิ่มอํานาจซื้อ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 การบริโภคของ

ครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.4 – 2.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP

 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2557 และปี 2558 ต้อง

ให้ความสําคัญกับ (1) การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (2) การจัดทํามาตรการเพื่อดูแล

แรงงานผู้มีรายได้น้อย แรงงานที่จํานวนชั่วโมงการทํางานน้อยลง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และ

ผู้ว่างงาน โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของแรงงานเพื่อก่อให้เกิด

อาชีพเสริมหรือทางเลือก (3) การส่งเสริมการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ

และลดอุปสรรคทางการค้า (4) การเร่งรัดและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้การท่องเที่ยว

ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง (5) การเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

และติดตามให้โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้วดําเนินการลงทุนโดยเร็ว 

(6) การเร่งรัดปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงของ

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในการเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชน ลดต้นทุนการผลิตของ

ผู้ประกอบการและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (7) การดําเนินนโยบาย

การเงินและอัตราแลกเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ (8) การเร่งรัด 

ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายภาครัฐและโครงการ/แผนงานสําคัญๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม