หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัว

ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่สอง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย

ในไตรมาสที่สามขยายตัวจากไตรมาสที่สองร้อยละ 1.1 (QoQ_SA %) รวม 9 เดือนแรก

ของปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.2

 ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน

ภาคเอกชน แต่การส่งออกหดตัว ในด้านการผลิต ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับมาขยายตัว 

ภาคเกษตรชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้างหดตัวในอัตราที่ช้าลง 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 โดยการบริโภคของครัวเรือนขยายตัว

ร้อยละ 0.7 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 1.9 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 2.1 และ

บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.9 ของ GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน

ประกอบด้วย (1) การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

(2) การปรับตัวดีขึ้นของการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเงื่อนไข

ภายในประเทศรวมทั้งผลของการดําเนินนโยบาย (3) การลงทุนเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557 (4) การเร่งการใช้จ่ายและดําเนินโครงการ

ลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ (5) การเริ่มกลับมาขยายตัวของการผลิตและจําหน่ายรถยนต์

ในประเทศ และ (6) การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกลดแรงกดดันด้านราคาและ

เพิ่มอํานาจซื้อ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 การบริโภคของ

ครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.4 – 2.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP

 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2557 และปี 2558 ต้อง

ให้ความสําคัญกับ (1) การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (2) การจัดทํามาตรการเพื่อดูแล

แรงงานผู้มีรายได้น้อย แรงงานที่จํานวนชั่วโมงการทํางานน้อยลง แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง และ

ผู้ว่างงาน โดยส่งเสริมการอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของแรงงานเพื่อก่อให้เกิด

อาชีพเสริมหรือทางเลือก (3) การส่งเสริมการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ

และลดอุปสรรคทางการค้า (4) การเร่งรัดและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้การท่องเที่ยว

ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง (5) การเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

และติดตามให้โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้วดําเนินการลงทุนโดยเร็ว 

(6) การเร่งรัดปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงของ

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในการเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชน ลดต้นทุนการผลิตของ

ผู้ประกอบการและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (7) การดําเนินนโยบาย

การเงินและอัตราแลกเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ (8) การเร่งรัด 

ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายภาครัฐและโครงการ/แผนงานสําคัญๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม