หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แถลงข่าวประเด็นทุน ODOS, GAT/PAT, ของขวัญปีใหม่ ศธ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 274/2557แถลงข่าวประเด็นทุน ODOSGAT/PAT, ของขวัญปีใหม่ ศธ.
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ในประเด็นการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 และการจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และของขวัญปีใหม่ของกระทรงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้มีการหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก เกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่งที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ยังไม่มีความเข้มงวด อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กบางคนขาดความเหมาะสมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียน ซึ่งหากจะเริ่มดำเนินการในรุ่นที่ 5 ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้รัฐบาลได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก 2 ประการ ดังนี้
1)  การคัดเลือกจากครอบครัวยากจนในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนในแต่ละอำเภอ หากในอำเภอใดๆ มีเด็กยากจนที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 1 คน ก็สามารถได้รับมากกว่า 1 ทุน ในขณะที่ในบางอำเภออาจจะมีเด็กยากจนแต่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ อำเภอนั้นอาจไม่ได้รับทุนเลยก็ได้
2) การส่งเสริมให้ไปเรียนสายอาชีวศึกษา  ที่ผ่านมา ศธ.ไม่ได้กำหนดสาขาวิชาหรือประเทศที่เด็กจะไปศึกษาต่อ รวมทั้งการใช้ทุนคืน ดังนั้น หากจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไป ควรจะทำสัญญากับเด็กเพื่อชดใช้ทุนภายหลังจบการศึกษา ซึ่งเด็กอาจจะกลับมาทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือกลับมาเป็นครูซึ่งตรงกับความต้องการของ ศธ. ที่ต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะภาษา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในต่างประเทศในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมา มีนักศึกษาสายอาชีวะได้รับทุนนี้เพียงคนเดียว ประกอบกับแหล่งทุนสายอาชีวะจากหน่วยงานอื่นๆ มีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนส่วนใหญ่ไปเรียนสายสามัญ อีกทั้งในสายสามัญยังมีแหล่งทุนของหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะเน้นให้ทุนในสายอาชีวะ ซึ่งจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กที่มีความสามารถเพียงพอและสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อเด็กที่ได้รับทุนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเรียนไม่มากนัก และกลับมาทำงานสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนถึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และนำความรู้กลับมาทำงานให้กับรัฐเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ หากเด็กมีขีดความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศธ.ก็ยินดีสนับสนุนต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าการพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รวดเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ประเทศมีความต้องการกำลังคนสายอาชีวะจำนวนมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม การไฟฟ้า และเกษตรกรรม โดยเฉพาะผู้ที่จบสายอาชีวะโดยตรงจากต่างประเทศ จึงควรปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เด็กจะไปเรียน ระยะเวลาเรียน และงบประมาณที่จะใช้ทั้งในหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อร่างหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

● การจัดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ของ สทศ.
รมว.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินการจัดระบบการทดสอบของประเทศ หน่วยงานที่จัดสอบต้องมีความรอบคอบและดูแลอย่างรัดกุม และหากมีความบกพร่องจุดใดในการจัดสอบ ก็ควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ในส่วนของการยกร่างพระราชบัญญัติการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ที่กำหนดให้การทุจริตการสอบทุกประเภทมีความผิดทางกฎหมายในคดีอาญานั้น ส่วนตัวเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตทุกประเภท โดยเฉพาะในเรื่องของการสอบ แต่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายก่อนว่า บทลงโทษมีความรุนแรงหรือมีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า สทศ.เองก็ไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้แสดงความรับผิดชอบโดยการหาความจริง หาสาเหตุของปัญหา และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อหาสาเหตุเจอก็จะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปได้

● ของขวัญปีใหม่ของ ศธ.
รมว.ศธ.ได้เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ที่ ศธ.เตรียมมอบให้กับประชาชนในปี 2558 ด้วยว่า ศธ.จะมอบความรู้ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทย โดยให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จัดหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ ว่ายน้ำ การซ่อมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม