หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 275/2557 อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปาฐกถาพิเศษในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง "ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม"
27 พฤศจิกายน 2557
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ และเป็นขุมพลังในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาประเทศในปัจจุบันต้องพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง ให้มีความรู้และทักษะ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายให้ สอศ.มีหน้าที่ผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน การจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยง แสวงหาเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดอาชีวศึกษาให้ตอบสนองบริบทของทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและบริการของประเทศ
การจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทวิภาคีให้มากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับกำลังคน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการจากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ สอศ.ได้ดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วและมีความก้าวหน้าด้วยดี จึงได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สถานประกอบการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของภูมิภาคอาเซียนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีที่มีปริมาณและคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ประมาณร้อยละ 35 : 65เท่านั้น แต่นโยบายของรัฐบาลต้องการให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันการเรียนในระดับอาชีวศึกษาสามารถเรียนได้ทั้งในระดับประกาศนียบัตรจนถึงปริญญาบัตร นอกจากนี้ในการส่งเสริมอาชีวศึกษา จะต้องปรับกลยุทธ์ด้านครูผู้สอน เพื่อให้ครูเก่งๆ เข้ามาสอนในระดับอาชีวศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีการประสานความร่วมมือ เช่น ระบบทวิภาคี และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้ร่วมมือกับหลายประเทศชั้นนำของโลก อาทิ เยอรมนี สิงคโปร์ จีน เป็นต้น
นอกจากนี้ เราต้องมีพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึง สอศ.ก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถด้านการประดิษฐ์ คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ด้วยการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning หรือการจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน เช่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ที่ทำงานร่วมกับบริษัททางด้านไหม ฝ้าย โดยให้นักเรียนไปทำงานด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กล่าวโดยสรุปคือ ควรจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการภาคเอกชนบางแห่งสามารถจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นมาเอง โดยรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ หรือการให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) ให้มากขึ้น เช่น อาจจะให้ผู้เรียนทำงานในโรงงานเป็นเวลาเดือน ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนหนังสือเพิ่มเติมได้ในช่วงเย็นๆ จากนั้นกลับไปเรียนต่อในสถานศึกษาอีก 3 เดือน หรือการมี Practice School ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์การทำงานจริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเข้าไปร่วมด้วย เป็นต้น ซึ่งเราเรียกการจัดการเรียนการสอนในทำนองนี้ว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีวศึกษา

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม