หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ร่างพระราชกฤษีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ร่างพระราชกฤษีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 38 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับไปพิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันในการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา และกำหนดลักษณะ ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาใน 1 แห่งได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการในสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งเดียวกันแล้วดำเนินการต่อไปได้
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชาและการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา                                                         สาระสำคัญ
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และ               เป็นการกำหนดปริญญา
          การใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1           ทางเทคโนโลยี และ
          พ.ศ. ....                                                                                           อักษรย่อ โดยเรียกว่า
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และ                “เทคโนโลยีบัณฑิต”
          การใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2            ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
          พ.ศ. ....
          3. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคเหนือ 3 พ.ศ. ....
          4. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคเหนือ 4 พ.ศ. ....
          5. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
          พ.ศ. ....
          6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
          พ.ศ. ....
          7. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
          3 พ.ศ. ....
          8. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
          1 พ.ศ. ....
          9. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคกลาง 2 พ.ศ. ....
          10. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคกลาง 3 พ.ศ. ....
          11. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคกลาง 4 พ.ศ. ....
          12. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคกลาง 5 พ.ศ. ....
          13. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
          ตะวันออก พ.ศ. ....
          14. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
          15. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
          ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พ.ศ. ....
          16. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พ.ศ. ....
          17. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. ....
          18. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. ....
          19. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา
          และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 พ.ศ. ....
          --------------------------------------------------------------------------------
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้
          --------------------------------------------------------------------------------
                    ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา                                  สาระสำคัญ
          --------------------------------------------------------------------------------
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท                      เป็นการกำหนด
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ                        ลักษณะ ชนิด
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1               ประเภท และ
          พ.ศ. ....                                                                             ส่วนประกอบของครุย
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท                      วิทยฐานะ เข็มวิทย
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ                           ฐานะ และครุย
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2               ประจำตำแหน่ง
          พ.ศ. ....
          3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
          ครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
          พ.ศ. ....
          4. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบัน
          การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. ....
          5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
          พ.ศ. ....
          6. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
          พ.ศ. ....
          7. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
          พ.ศ. ....
          8. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
          พ.ศ. ....
          9. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
          พ.ศ. ....
          10. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
          พ.ศ. ....
          11. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
          พ.ศ. ....
          12. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
          และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
          พ.ศ. ....
          13. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
          พ.ศ. ....
          14. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
          พ.ศ. ....
          15. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
          พ.ศ. ....
          16. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
          พ.ศ. ....
          17. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
          พ.ศ. ....
          18. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
          พ.ศ. ....
          19. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะชนิด ประเภท
          และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
          ประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
          พ.ศ. ....
          --------------------------------------------------------------------------------
          --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557--
-วภ-

ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม