หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จับมือครุศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนพัฒนาครูต้นแบบ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
https://drive.google.com/file/d/0B-_vZWX_y7IMR1ItUTI2ZG85OGs/edit?usp=sharing
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จับมือครุศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนพัฒนาครูต้นแบบ
          หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" จับมือคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพัฒนาโครงการนำร่องผลิตครูต้นแบบ สร้างแม่พิมพ์ชุมชนช่วยขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เริ่มอบรม 26 ก.ค.2557
          นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานที่ปรึกษาผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน"ฯ รุ่นที่ 2 มอบทุนสนับสนุนหลักจำนวน 666,600 บาท แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (ครูต้นแบบ) ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะจัดอบรบในวันที่ 26-27 ก.ค.2557 และ 2 ส.ค.2557
          โครงการครูต้นแบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้วยกระบวนการ สร้างและพัฒนาคน ยกระดับการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาครูให้เป็นแม่พิมพ์ของชุมชน ที่สามารถใช้ความรู้และศักยภาพขับเคลื่อนยกระดับการเรียนการสอนในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.แก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 คัดเลือกครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจำนวน 43 โรงเรียน ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 261 คน สำหรับเนื้อหาการอบรมครูต้นแบบประกอบด้วยเทคนิคการสอนรายวิชาหลัก 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และอาเซียนศึกษา รวมถึงเทคนิคการออกข้อสอบ วิเคราะห์และตรวจข้อสอบ โดยมีวิทยากรต้นแบบจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและมัธยมเป็นผู้ให้การอบรม และจะมีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการตลอดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
          นายศิริธัช กล่าวว่า คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินฯ สนับสนุนโครงการครูต้นแบบ ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความสามารถ ทางวิชาการแก่ครูท้องถิ่นให้เป็นครูต้นแบบที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาคุณภาพการสอน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กนักเรียนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ เป็นการช่วยพัฒนาความรู้ของชุมชนและประเทศชาติต่อไป
          "หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง ไม่เพียงทำให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมุมที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน แต่ยังปลูกจิตสำนึกให้พวกเรารู้จักการเสียสละ และมีจุดมุ่งหมายในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ให้มากขึ้นและเราหวังว่า การทำประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างอันดีแก่ผู้คนในสังคมในการดำเนินตามรอยพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป" นายศิริธัช กล่าว
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) เป็นครั้งแรกขึ้นในเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดหลักสูตร ปัจจุบันเปิดสอนเป็นรุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างพื้นที่เพื่อผสานพลังอันเป็นภูมิพลังของประเทศ ตลอดจนวางรากฐาน ความตระหนักรู้และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ โดยน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และอยู่รอดผ่านพ้นสภาวะวิกฤติมาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นบทเรียนและแนวทางในการปฏิบัติตลอด จนมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป
          ทั้งนี้ คณะกรรมการการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง ซึ่งเข้ามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รศ.ดร.ชมนาท รัตนมณี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ และ รศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ในการนี้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานหลักสูตรฯ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย
         

 ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม