หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลงาน คสช.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)


- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


สรุปผลงาน คสช.

?คสช.สรุปผลการทำงานเดือน 2?
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้เผยแพร่รายการพิเศษ ชื่อ “สรุปผลการปฏิบัติงานของ คสช. เดือนที่ 2 ห้วงวันที่ 21 มิ.ย.-22 ก.ค.2557” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 40 นาที ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของ คสช.ในช่วงเวลา 2 เดือน เป็นการปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยหรือโรดแม็พ ระยะที่ 1 โดยเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่ง คสช.พบปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายปัญหาด้วยกัน อาทิ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบตัดไม้ การปรามอาวุธสงคราม เป็นต้น รวมถึงมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ การช่วยเหลือเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน  ทั้งนี้ การดำเนินการภารกิจทั้งหมด คสช.แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารราชการแผ่นดินที่แบ่งเป็นฝ่ายความมั่นคง มีการเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการช่วยกันทำให้ประเทศปลอดภัย ควบคู่กับการชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติถึงสถานการณ์  แนวทางของ คสช. และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จากการที่หัวหน้าฝ่ายต่างๆพบกับเอกอัครราชทูต สภาหอการค้า และกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆของต่างประเทศ ส่งผลให้สื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของไทยในเชิงบวกมากขึ้นนอกจากนี้ ผู้นำกองทัพมิตรประเทศมีท่าทีสนับสนุนกองทัพไทย อาทิ กองทัพอินเดียได้เชิญ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้า คสช. ไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ และการเตรียมจัดการฝึกประจำปีของกองทัพไทย และการฝึกพิทช์ แบล็ก ในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาจะมีการฝึกร่วมผสมคอบร้า โกลด์ 2015 ในไทยต่อไป
สำหรับการดูแลและให้บริการประชาชนนั้น คสช. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายได้จำนวนมากและต่อเนื่อง ทั้งผู้ทำผิดต่อสถาบันสำคัญของชาติ การทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การพนัน การติดตามทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการทุจริต การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาวุธสงคราม ส่วนการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ มีการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใน 8 จังหวัดฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด รวม 21 ครั้ง ลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน คิดเป็นมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 1,000 ราย ตรึงราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นจำนวน 205 รายการ เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนปัญหาผลผลิตทางการเกษตร คสช.ได้อนุมัติงบประมาณ 163 ล้านบาท เพื่อกระจายผลไม้ที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิต แยกเป็นลำไยจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน74.5 ล้านบาท  เงาะและลองกองจากภาคตะวันออก จำนวน 51ล้านบาท  มังคุดและลองกองจากภาคใต้ จำนวน 37.5 ล้านบาท
นอกจากนี้ได้กำหนดแผนแก้ปัญหาราคายางพารา 2 ระยะคือ ระยะสั้น ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 6,160 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร 112,253 ราย เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตครัวเรือนละไม่เกิน  25 ไร่ ในอัตราไร่ละ 2,520 บาท เฉพาะที่เปิดกรีดแล้ว ส่วนปัญหาข้าวนั้นมีการแก้ปัญหาระยะสั้น ให้เร่งช่วยเหลือชาวนาในช่วงการผลิตข้าวนาปี ปี 2557 /2558 ให้มีรายได้ รวมถึงลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร               
สำหรับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายชุด และได้เห็นชอบตามที่กรมสรรพากรเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 3 ฉบับ คือให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ขั้น  การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 และการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 ที่จะสิ้นสุดในปี 2557 เลื่อนเป็นสิ้นสุดในปี 2558  ซึ่งจะทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดให้จัดทำทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ ก่อนจะเสนอให้หัวหน้า คสช.พิจารณาและอนุมัติเป็นแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งจะสามารถแถลงแผนนี้ภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก้ไขกฎหมายด้านต่างๆให้สามารถปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การปราบปรามยาเสพติด และการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มากขึ้น  พร้อมกับผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 11 ฉบับ 
นอกจากนี้ การปราบปรามการค้ายาเสพติด สามารถติดตามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดทั้งรายย่อยและรายใหญ่ได้ 49,386 คดี ผู้กระทำผิด 52,200 คน ของกลางยาบ้า 10,677,441 เม็ด ยาไอซ์ 246.40 กิโลกรัม กัญชา 1,606 กิโลกรัม ยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่า 305.82 ล้านบาท จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 32 คน ขณะที่ในส่วนของเรือนจำ ได้ย้ายนักโทษคดียาเสพติดที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 415คน ไปคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี อีกทั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้ส่งบัญชีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดมาให้ คสช. รวม 470 บัญชี  แบ่งเป็นบัญชีความผิดเกี่ยวกับแก๊งค์คอลเซนเตอร์ 324 บัญชี  บัญชีเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงภาษี 112 บัญชี บัญชีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 20 บัญชี และบัญชีเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต 14 บัญชี  การปราบปรามอาวุธสงคราม สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามเป็นจำนวนมาก และจับกุมผู้ต้องหายิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่บริเวณพื้นที่ชุมนุมหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชดำริ พร้อมของกลางฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้เร่งขับเคลื่อนงานในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมได้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาวในการแก้ไขปัญหาขยะและมลพิษ 
สำหรับฝ่ายกิจการพิเศษ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นหัวหน้า ได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวหน้า คสช.เป็นประธานกรรมการ เห็นชอบจัดกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณด้วยการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.2557 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณท้องสนามหลวงส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน สายด่วน 1111 ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น 26,024 เรื่อง แบ่งเป็น แก้ไขปัญหาได้ 22,497 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.45 และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 3,527 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสังคมและสวัสดิการมากที่สุด ขณะที่การปฏิรูป ประชาชนต้องการให้ปฏิรูปประเทศ ระบบราชการ การปรองดองสมานฉันท์ และการปราบปรามการทุจริต ส่วนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค คสช.ได้รับเรื่องร้องเรียน 1,590 เรื่อง แก้ไขสำเร็จ 158 เรื่อง อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย 1,317 เรื่อง ที่เหลือจำนวน 145 เรื่องอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง ซึ่งเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องรถยนต์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาคารชำรุด สินค้าและบริการ ตามลำดับ 
สำหรับส่วนงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหัวหน้าคสช.นั้น ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)ดำเนินการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมและคดีที่มีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุ  ส่วนการปรับปรุงโครงสร้างการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว พบว่าสถิติการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลง โดยในเดือนมิ.ย.2557 เกิดเหตุรุนแรง 102 ครั้งส่วนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ คสช.มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 2,575,000 ล้านบาท โดยเป็นนโยบายขาดดุล จำนวน 250,000 ล้านบาท รายได้สุทธิจำนวน 2,325,000 ล้านบาท งบประมาณ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 50,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 นั้น คาดว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการพิจารณาภายในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ และจะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558 ขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยจะสามารถประกาศใช้ได้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้  ส่วนการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายหลังจาก คสช. เข้ามาบริหารประเทศหน่วยงานต่างๆ มีความชัดเจนในการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 240,363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5ส่วนการจัดระเบียบรถบริการขนส่งสาธารณะ คสช.ได้ดำเนินการจัดระเบียบรถรับจ้างหรือรถบริการขนส่งสาธารณะ โดยส่วนของรถตู้มีการจัดระเบียบไม่ให้จอดรถบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
สำหรับการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์มีการขจัดผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาประโยชน์จากวินเถื่อน และจัดให้มีการจดทะเบียนวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้เกิดความถูกต้อง สำหรับการจัดระเบียบรถแท็กซี่ ต้องไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารโดยคิดเกินกว่าอัตราค่าเดินทางจริงอย่างเข้มงวด ทั้งนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันสภาพปัญหาต่อไป
สำหรับกลุ่มงานสร้างความปรองดอง และการปฏิรูป โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป มี พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นหัวหน้า และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาค จำนวน 2,787เรื่อง รวมทั้งได้สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย จำนวน 418 เรื่อง จากการรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปจัดทำ “กรอบความเห็นร่วม” ในประเด็นการปฏิรูปการเมือง และการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน โดยการปฏิรูปการเมืองมีอยู่ 4 เรื่องคือ โครงสร้างทางการเมือง การคัดสรรบุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปราศจากการครอบงำจากนายทุนพรรคการเมือง กระบวนการถ่วงดุลอำนาจการบริหาร และกระบวนการถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมีแนวทางสำคัญรวม 4 ด้านได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านโปร่งใส และด้านเป็นธรรม ซึ่งผลสรุปดังกล่าวจะสามารถรายงานให้ คสช.ทราบ เพื่อนำไปพิจารณาใช้ได้ในสิ้นเดือนนี้ 
สำหรับผลงานที่สำคัญสามารถทำให้กลุ่มคู่ขัดแย้งกลับมาสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยอีกครั้ง ผ่านการจัดกิจกรรมลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ กอ.รมน.ภาค 1 – 4 จนถึงขณะนี้รวมกิจกรรมทั้งหมด 84,252 ครั้ง และได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ระหว่างผู้นำทางความคิดที่เคยเห็นต่างกันในแต่ละพื้นที่ มาแล้วกว่า 177 ฉบับ ครอบคลุมกว่า 403 แกนนำ กว่า 3,003 จังหวัดถึงระดับตำบล และเวทีเสวนาจัดแล้ว 176 เวที ครอบคลุมกว่า 30,842 หมู่บ้านทั้งนี้ วันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 2 เดือนของการบริหารราชการแผ่นดิน โดย คสช. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว โดยมีทั้งหมด 17 หน้า ประกอบด้วย 48 มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ ให้รัฐบาล ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบงานเฉพาะด้านการบริหาร โดย คสช. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีสมาชิก 220 คน ทำหน้าที่ออกกฎหมาย สภาปฏิรูป (สปร.) มีสมาชิก 200 คน ทำหน้าที่คล้ายสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คือ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอมาและยังมีหน้าที่กำหนดวาระการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น               
“คสช.มุ่งหวังให้การบริหารราชการแผ่นดินนับจากนี้ต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนชาวไทย ทุกพวก ทุกฝ่าย มีความรัก ความสามัคคี และมีความปรองดองสมานฉันท์ อันเป็นแนวทางสำคัญและมั่นคงเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืนในทุกมิติ”

ที่มา ; นสพ.คมชัดลึก


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม