หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
      
                 
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 400/2559
รับฟังการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดไว้ในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร  โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ตลอดจนคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
 
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการบูรณาการและจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 5 ด้าน คือ การเข้าถึงทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการศึกษา และการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
 ซึ่งขณะนี้คณะทำงานแต่ละกลุ่มได้จัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน คือ
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
 4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของประชากรนอกระบบโรงเรียนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้มีความใกล้เคียงกับ Action Plan มากที่สุดกล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์นี้ต้องมีทิศทางชัดเจนและสามารถให้นำมาใช้ได้ทันที ไม่ใช่เป็นการเขียนแบบกว้างจนเกินไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ มีกระทรวงหรือหน่วยงานใดทั้งภายในและภายนอกมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หากงานใดที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพและร่วมดำเนินงานกับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่น ก็ต้องติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะด้วย ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการได้
 หลังจากนี้ จะทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดและมาตรการ รวมทั้งส่งร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้สภาการศึกษาเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอให้ที่ประชุม Super Board ด้านการศึกษา และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาตามลำดับต่อไป หลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป
จึงขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงกระบวนการประเมิน การปรับปรุง และการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาช่วยกันเติมเต็มแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชาติต่อไป

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมจะได้นำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้รับทราบแนวคิดและแผนด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่น่าจะเป็น Model หรือ Best Practice ให้กับการศึกษาของไทยได้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม