หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3/2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                                             
                                      
              
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 378/2559ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3/2559

 นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและ  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564
ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา คือ "การศึกษาเอกชน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ"
โดยได้กำหนด 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 ดังนี้
  • 5 เป้าหมาย
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนในโรงเรียนนอกระบบมีความรู้และทักษะอาชีพ สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานโดยจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้เรียนในโรงเรียนนอกระบบได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม
3. โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บริหารจัดการเงินอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอสำหรับจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน มีความแตกต่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
4. โรงเรียนเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและประชาสังคมมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
5. ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเป็นพลวัตร ก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง
  • 7 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมขอให้นำความเห็นของคณะกรรมการไปปรับแก้รายละเอียดตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวก่อนประกาศใช้ต่อไป


 เห็นชอบหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437
ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,101 แห่ง ซึ่งครอบคลุมจำนวนผู้เรียน 205,767 คน  และครูผู้สอน 14,772 คน โดยกำหนดวิสัยทัศน์หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนว่า "เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน เรียนกัล-กุรอาน และอัล-หะดิษ โดยเน้นการเรียนรู้วิชาฟัรฎูอีน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ มีบุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมูฮำหมัด มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นมุสลิมที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า"
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีแล้ว หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแล้ว สช.จะนำหลักสูตรไปทดลองใช้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยสาระสำคัญของหลักสูตรดังกล่าว คือ
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน  หลักสูตรได้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามแบบฉบับของอิสลามศึกษา 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการอ่านอัล-กุรอาน 2) ความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม 3) ความสามารถในการอ่านเขียนและสื่อสาร 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 5) ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรดังกล่าวมุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ คือ 1) รักอัลลอฮฺและรซูล 2) รักบิดามารดา 3) รักการอ่านอัลกุรอานและการละหมาด 4) มีมารยาทที่ดี 5) มีความซื่อสัตย์สุจริต 6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) รักความสะอาด 9) มีจิตสาธารณะ 10) รักมัสยิดและโรงเรียน
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดกรอบเวลาในการจัดการเรียนรู้ 9 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี คือ ระดับชั้นปีที่ 1-3 ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 440 ชั่วโมง/ปี และระดับชั้นปีที่ 4-6 ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 440 ชั่วโมง/ปี

 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบกรณีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการแบ่งแยกกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบฯ เสนอ โดยให้โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษากู้ยืมเงินและยืมเงินได้โดยตรงที่กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ และมอบคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกฎหมายการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานให้แก่โรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... ซึ่งเห็นว่าควรมีการปรับแก้รายละเอียดต่างๆ จึงขอให้นำความเห็นจากกรรมการไปปรับแก้ แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม