หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 45/2557ผลประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า ระหว่างนี้จะยังคงมีการทำหน้าที่กันต่อไป เรื่องที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ให้พิจารณาว่า ครม.จะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องเข้า ครม. และสามารถทำได้ในระหว่างที่เป็นรัฐบาลรักษาการ จะดำเนินการต่อไปตามปกติ รวมถึงจะพยายามผลักดัน และเร่งรัดงานต่างๆ ให้คืบหน้าไป
  • เห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557
ที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงเงิน 92.50 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (76.20 ล้านบาท) เป็นงานต่อเนื่องจากแผนดำเนินงานฯ ปี 2556 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กองทุนได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน)
  • เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 95 ราย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 65 แห่ง และ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 แล้ว
  • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2556
ที่ประชุมเห็นชอบผลการคัดกรองและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 โดยมีสรุปผลการคัดกรองโครงการ คือ
โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ เป็นวงเงิน 248.43 ล้านบาท
- โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17 โครงการเป็นวงเงิน 58.65 ล้านบาท
- โครงการที่เสนอนอกกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ และ/หรือไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ เป็นวงเงิน 2.77 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามต่อไป
  
  • รับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุน 180 ล้านบาท
ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้นกว่า 165 ล้านบาท ซึ่งได้รับมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 กสทช.มอบเงินสมทบเพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านบาท
ในส่วนของสรุปรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และมีเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 19 ล้านบาท ขณะนี้มียอดเงินในกองทุนฯ ทั้งสิ้น 184 ล้านบาท มีการประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 4.8 ล้านบาท จึงมียอดเงินคงเหลือประมาณ 180 ล้านบาท
  • รับทราบประกาศฯ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยกำหนดให้
- โครงการที่ของบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างน้อย 3 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 1 - 5 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 5 – 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
- โครงการที่ของบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 7 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
 
  • รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาทในอัตรา 1,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่ไม่มีการประชุม และอัตรา 2,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่มีการประชุม สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาท/คน/โครงการ
  • รับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับผู้มาเสนอขอรับเงินกองทุนไปดำเนินการ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว
  
  • รับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
ที่ประชุมรับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 14 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน  ตัวชี้วัด 1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัด 1.2 การปิดบัญชีประจำปีและส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบรับรอง
2) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ  ตัวชี้วัด 2.1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทของกองทุน ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน ตัวชี้วัด 2.3 ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกองทุน ตัวชี้วัด 2.4 ความสำเร็จในการจัดทำแผนหารายได้ของกองทุน
3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 3.2 การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุน
4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัด 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน ตัวชี้วัด 4.4 การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ตัวชี้วัด 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • รับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-25604) การพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 5) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งมีแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ วางแผนเรื่องสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ และทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหารือในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการดำเนินการฝากเงินกองทุนฯ ปี 2557 ในส่วนที่จะไม่ได้ใช้ เป็นยอดเงินประมาณ 80-90 ล้านบาท เพื่อย้ายไปบัญชีฝากประจำ 1 ปีในธนาคารของรัฐวิสาหกิจ ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ซึ่งมากกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ หาข้อมูลว่าธนาคารของรัฐวิสาหกิจไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงที่สุด
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา

          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียนและสร้าง โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม