หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 45/2557ผลประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า ระหว่างนี้จะยังคงมีการทำหน้าที่กันต่อไป เรื่องที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ให้พิจารณาว่า ครม.จะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องเข้า ครม. และสามารถทำได้ในระหว่างที่เป็นรัฐบาลรักษาการ จะดำเนินการต่อไปตามปกติ รวมถึงจะพยายามผลักดัน และเร่งรัดงานต่างๆ ให้คืบหน้าไป
  • เห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557
ที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2557 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงเงิน 92.50 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ (76.20 ล้านบาท) เป็นงานต่อเนื่องจากแผนดำเนินงานฯ ปี 2556 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กองทุนได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 19 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน)
  • เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 95 ราย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 65 แห่ง และ (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 แล้ว
  • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2556
ที่ประชุมเห็นชอบผลการคัดกรองและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 โดยมีสรุปผลการคัดกรองโครงการ คือ
โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และตรงตามกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ เป็นวงเงิน 248.43 ล้านบาท
- โครงการที่แนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17 โครงการเป็นวงเงิน 58.65 ล้านบาท
- โครงการที่เสนอนอกกรอบการสนับสนุน 4 กรอบ และ/หรือไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ เป็นวงเงิน 2.77 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามต่อไป
  
  • รับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุน 180 ล้านบาท
ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้นกว่า 165 ล้านบาท ซึ่งได้รับมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 กสทช.มอบเงินสมทบเพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านบาท
ในส่วนของสรุปรายงานฐานะการเงินของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และมีเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 19 ล้านบาท ขณะนี้มียอดเงินในกองทุนฯ ทั้งสิ้น 184 ล้านบาท มีการประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน 4.8 ล้านบาท จึงมียอดเงินคงเหลือประมาณ 180 ล้านบาท
  • รับทราบประกาศฯ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยกำหนดให้
- โครงการที่ของบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างน้อย 3 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 1 - 5 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน
- โครงการที่ของบประมาณ 5 – 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 5 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
- โครงการที่ของบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท จะมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างน้อย 7 คน และต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ
 
  • รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาทในอัตรา 1,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่ไม่มีการประชุม และอัตรา 2,000 บาท/คน/โครงการ ในกรณีที่มีการประชุม สำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาท/คน/โครงการ
  • รับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบแบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับผู้มาเสนอขอรับเงินกองทุนไปดำเนินการ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว
  
  • รับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
ที่ประชุมรับทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 14 ประเด็น ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน  ตัวชี้วัด 1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัด 1.2 การปิดบัญชีประจำปีและส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบรับรอง
2) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ  ตัวชี้วัด 2.1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทของกองทุน ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน ตัวชี้วัด 2.3 ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกองทุน ตัวชี้วัด 2.4 ความสำเร็จในการจัดทำแผนหารายได้ของกองทุน
3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 3.2 การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุน
4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัด 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน ตัวชี้วัด 4.4 การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ตัวชี้วัด 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • รับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-25604) การพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 5) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งมีแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ วางแผนเรื่องสถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ และทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหารือในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการดำเนินการฝากเงินกองทุนฯ ปี 2557 ในส่วนที่จะไม่ได้ใช้ เป็นยอดเงินประมาณ 80-90 ล้านบาท เพื่อย้ายไปบัญชีฝากประจำ 1 ปีในธนาคารของรัฐวิสาหกิจ ที่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ซึ่งมากกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.5 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ หาข้อมูลว่าธนาคารของรัฐวิสาหกิจไหนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงที่สุด
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา

          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียนและสร้าง โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม