หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วิจัยต้นแบบอาคารรัฐประหยัดพลังงานแห่งแรกของไทย

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด
ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่

วิจัยต้นแบบอาคารรัฐประหยัดพลังงานแห่งแรกของไทย


          ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาคอื่น ๆ 28.7% โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมลดการใช้พลังงาน ให้แก่ทุกภาค ส่วนผ่านการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลูกหลานในอนาคต  ล่าสุดคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ได้จัดสรรเงินกองทุนฯในปีงบประมาณ 2555 จำนวน ฏถ ล้านบาทสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (NetZero Energy Building) งานนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี จึงสนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำการวิจัยอย่างเต็มที่โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นทีมวิจัยภายใต้ชื่อโครงการวิจัย "การพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์" ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติให้ใช้อาคารกองการสื่อสารองค์กรเป็นต้นแบบ เพื่อทำการปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
          โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ระดมทีมงานนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาร่วมงาน ซึ่งสรุปผลงานได้อย่างน่าพอใจกล่าวคือ นักวิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับลดการใช้พลังงานของอาคารที่มีอยู่เดิม ผ่านมาตรการต่าง ๆ พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้โดยรวมประมาณร้อยละ40 คือจากที่ใช้สูงสุดเดิมที่ 35 กิโลวัตต์ เหลือเพียงประมาณ 20 กิโลวัตต์  เท่านั้น โดยผ่านมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน การปรับปรุงผนังอาคารการปรับปรุงหลังคาอาคาร การติดตั้ง ฟิล์มลดความร้อน การติดตั้งอุปกรณ์นำแสงธรรมชาติการปรับปรุงระบบปรับอากาศการติด ตั้ง Cooling Pad สำหรับระบบปรับอากาศ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง เมื่อสามารถลดการใช้พลังงานที่มีอยู่เดิมผ่านมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นแล้วพลังงานส่วนที่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ได้ติด ตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 กิโลวัตต์พีค เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ขึ้นมาทดแทนการใช้พลังงานจากภายนอก
          อย่างไรก็ตามพบว่าในบางช่วงเวลามีการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งานจริงระบบผลิตของอาคารนี้จะส่งพลังงานไฟฟ้าที่เหลือเข้าระบบสายส่งไปยังพื้นที่อื่นส่วน ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ผลิตได้หรือขณะที่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้เช่นในเวลากลางคืน หรือสภาพอากาศที่เมฆปกคลุมอาคารจะดึงพลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาใช้เสริมแทน และเมื่อรวมตลอดทั้งปีคาดการณ์ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าที่ใช้งานจริง โดยได้จัดทำระบบติดตามการใช้ และการผลิตพลังงานแบบออนไลน์ให้ผู้ใช้อาคารได้เห็นข้อมูล เพื่อร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดต่อไปด้วย พร้อมกับเผยแพร่ผลการทำงานของอาคารสู่สาธารณชนเพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้อาคารสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องทดแทนได้ทั้งหมดดังเช่นที่อาคารตามโครงการนี้ก็ได้
          สรุปง่าย ๆ ก็คือ...เวลานี้ปรับปรุงอาคาร  2 ชั้นใต้ถุนโล่งของ สำนักงานกองสื่อสารองค์กรทำเป็นต้นแบบ หลังพบว่ามีการใช้พลังงานเริ่มจากเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานปรับปรุงผนังอาคาร หลังคา และติดฟิล์มลดความร้อน อุปกรณ์นำแสงธรรมชาติช่วยลดพลังงานได้ร้อยละ 40 เดิมที 35 กิโลวัตต์ เหลือ 20กิโลวัตต์  ส่วนพลังงานที่จำเป็นก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 กิโลวัตต์พีคผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากผลิตได้มากเกินก็ส่งที่เหลือเข้าระบบสายส่งไปพื้นที่อื่น หรือช่วงที่ใช้มากเกินหรือผลิตไม่ได้ก็จะดึงไฟฟ้ากลับมาใช้อีก เช่นนี้...จะประสบความสำเร็จเป็นผลงานอันโดดเด่นของ ม.ขอนแก่นในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้หากใครสนใจโครงการสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมได้ที่อาคารกองการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าจะได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอน.


    

      --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม