หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ : ประสบการณ์ครั้งแรกของครูไทย

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ : ประสบการณ์ครั้งแรกของครูไทย


          ประเทศไทยโดยสำนักงานเลขาธิการสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่รู้จักกันโดยชื่อย่อว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ในการประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ หรือ TALIS : Teaching and Learning International Survey เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.2013) ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างเท่ากันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตโดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ ทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) การดำเนินงานจะสำรวจครูที่กำลังสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ของโรงเรียนที่มีครูทั้งโรงเรียนไม่ต่ำกว่า ๓ คน และมีผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย
          การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ Field Trial เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากล โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินผลทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของครู จากองค์กรระดับนานาชาติ ในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม ขั้นตอนนี้มีการสำรวจภาคสนามเป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๙ -๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในโรงเรียน ๒๐ โรงทั่วประเทศ ส่วนระยะที่ ๒ Main Survey เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากลที่พัฒนาผลการดำเนินงานจาก Field Trial โดยจะมีการเก็บข้อมูลเต็มรูปแบบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๗ มีโรงเรียน ๒๐๐ โรงเรียน ครู จำนวน ๔,๐๐๐ คน และผู้บริหาร จำนวน ๒๐๐ คน
          การประเมินผลและการสำรวจนี้ ใช้การสำรวจในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online) โดยสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานของครู การเรียนรู้ในโรงเรียนการพัฒนาวิชาชีพครู ความเชื่อและเจตคติของครูเกี่ยวกับการสอน แนวทางการสอนและการประเมินครู ส่วนผู้บริหารโรงเรียนสำรวจความเป็นผู้นำในโรงเรียน และแนวทางการบริหารโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับครูผู้สอน ผลจากการประเมินและสำรวจ จะทำให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู และนำไปใช้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพครู และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม