หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ : ประสบการณ์ครั้งแรกของครูไทย

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

TALIS ประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้นานาชาติ : ประสบการณ์ครั้งแรกของครูไทย


          ประเทศไทยโดยสำนักงานเลขาธิการสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่รู้จักกันโดยชื่อย่อว่า OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ในการประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ หรือ TALIS : Teaching and Learning International Survey เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ.2013) ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างเท่ากันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตโดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ ทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) การดำเนินงานจะสำรวจครูที่กำลังสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ของโรงเรียนที่มีครูทั้งโรงเรียนไม่ต่ำกว่า ๓ คน และมีผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย
          การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ Field Trial เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากล โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินผลทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของครู จากองค์กรระดับนานาชาติ ในการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม ขั้นตอนนี้มีการสำรวจภาคสนามเป็นเวลา ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๙ -๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในโรงเรียน ๒๐ โรงทั่วประเทศ ส่วนระยะที่ ๒ Main Survey เป็นการประเมินและสำรวจตามรูปแบบสากลที่พัฒนาผลการดำเนินงานจาก Field Trial โดยจะมีการเก็บข้อมูลเต็มรูปแบบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๗ มีโรงเรียน ๒๐๐ โรงเรียน ครู จำนวน ๔,๐๐๐ คน และผู้บริหาร จำนวน ๒๐๐ คน
          การประเมินผลและการสำรวจนี้ ใช้การสำรวจในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online) โดยสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานของครู การเรียนรู้ในโรงเรียนการพัฒนาวิชาชีพครู ความเชื่อและเจตคติของครูเกี่ยวกับการสอน แนวทางการสอนและการประเมินครู ส่วนผู้บริหารโรงเรียนสำรวจความเป็นผู้นำในโรงเรียน และแนวทางการบริหารโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับครูผู้สอน ผลจากการประเมินและสำรวจ จะทำให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู และนำไปใช้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพครู และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม