หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

"สพฐ." ผนึก "มศว" นำร่อง "ห้องเรียนกลับทาง"

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


"สพฐ." ผนึก "มศว" นำร่อง "ห้องเรียนกลับทาง"


          การเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ที่เหมาะกับศตวรรษที่ 21 ต้องมีการจัดการศึกษาในรูปแบบฐานแห่งเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัวเรา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้วยการใช้เนื้อหาเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล Discovery Education จากสหรัฐอเมริกา มาพัฒนาให้เกิดความรู้ความสามารถ และเปิดโลกทัศน์แก่ครูผู้สอนและนักเรียน
   "ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์" ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า โครงการนำร่องวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และกระตุ้นให้เด็กไทยมีพัฒนาการรับรู้แบบบูรณาการ ทั้งฟัง คิด พูด อ่าน และเขียน สามารถเข้าถึงบทเรียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับเยาวชนในประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงเป็นการเติมเต็มนโยบายของรัฐบาลในโครงการแท็บเลตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ให้มีครบทั้งอุปกรณ์และเนื้อหาที่สมบูรณ์ วีรนันท์ คำนึงวุฒิ ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ ธานี จันทร์นาง Discover Education เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เยาวชนควรมีกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น คือ ตั้งสมมติฐาน, วิเคราะห์ปัญหา, หาข้อสรุป, นำไปสื่อสาร และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม" ทาง  สพฐ.จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการทำโครงการดังกล่าว โดยเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้ครู 200 คน และนักเรียน 10,000 คน จาก 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้มี License เข้าถึงสื่อดิจิทัล Discover Education เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ ก.พ. 2557 ซึ่งงบประมาณโดยรวมทั้งหมดของโครงการประมาณ 24 ล้านบาท ด้าน วีรนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า บทบาทของ มศว ในโครงการนี้คือ การประสานงานกับ Discovery Education และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู สำหรับโครงการนำร่องนี้จะเริ่มจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนนอกจากนี้ยังมีการติดตามผลครูที่ได้รับการอบรมโดยวิธีนิเทศติดตามและวิจัยผลการดำเนินงาน ตอนนี้โครงการอยู่ในช่วงการอบรมครู และทำการติดตามผลแบบนิเทศเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการ เพื่อจะได้ทราบว่าครูที่ได้ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถสร้างแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือไม่ นอกจากนั้นครูผู้ผ่านการอบรมสามารถส่งแผนการสอนเข้าประกวดผ่านระบบ Discovery Education เพื่อชิงรางวัลจาก สพฐ. ธานี จันทร์นาง อาจารย์ประจำโรงเรียนบ้านท่ากลอย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ได้รับการฝึกอบรมเล่าว่า เป็นการอบรมที่เข้มข้นโดยวิทยากรของ Discovery Education ทำให้รู้จักเครื่องมือดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อมาทำการสอนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น Flipped Classroom เป็นวิธีเรียนแนวใหม่ โดยเปลี่ยนรูปแบบนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาทำกิจกรรมโดยมีครูคอยแนะนำในชั้นเรียนแทน โดยระบบ Discovery Educationเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยรวบรวมหัวข้อการเรียนการสอนมากมาย ช่วยให้ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนมากขึ้น ประหยัดเวลาในการทำสื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนผ่านระบบ
และตรวจการบ้านให้คำแนะนำไปถึงผู้เรียนผ่านระบบได้

          
ที่มา: http://www.prachachat.net


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา

          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม