หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ สร้างนวัตกรรมคุณภาพ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ สร้างนวัตกรรมคุณภาพ


          "การวิจัยทางการศึกษา" เครื่องมือสำคัญที่สร้างเสริมและพัฒนากระบวนการคิดและปัญญาของมนุษย์ เป็นหนทางนำสู่การคิดสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ วิทยาการสมัยใหม่ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือ ก้าวหน้ากับสถานการณ์โลกและกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทแวดล้อมการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทส โดยก่อเกิดสังคมไทยที่เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมีศักดิ์ศรีและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจโดยตรงในการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาจึงจัดทำกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558) เพื่อให้บุคคลและหน่วงงานทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัย และเร่งขับเคลื่อนให้นำสู่การปฎิบัติได้จริงและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การวิจัยตอบสนองความต้องการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศได้จริง
          การขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยดำเนินการใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของกรอบทิศทาง ประเด็น และหัวข้อวิจัยที่ควรดำเนินการในปี 2556-2558 ที่มีความสอดคล้องและตอบรับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกรอบวิจัยทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจ และดำเนินการสำรวจแผนการวิจัยทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศ โดยระบุเฉพาะที่มีบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบด้านการวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบและทิศทางการวิจัยทาการศึกษาของประเทศ มีการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน และสร้างความร่วมมือการใช้กรอบทิศทางการวิจัย ประเด็นวิจัย ตลอดจนหัวข้อวิจัยทางการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้วิจัยหรือผู้ที่รับผิดชอบการทำวิจัยของหน่วยงานได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการทำวิจัยของหน่วยงานได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งนำไปสู่การเติมเต็มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้การนำผลงานวิจัยที่เป็นวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไปขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม