หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ สร้างนวัตกรรมคุณภาพ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ สร้างนวัตกรรมคุณภาพ


          "การวิจัยทางการศึกษา" เครื่องมือสำคัญที่สร้างเสริมและพัฒนากระบวนการคิดและปัญญาของมนุษย์ เป็นหนทางนำสู่การคิดสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ วิทยาการสมัยใหม่ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือ ก้าวหน้ากับสถานการณ์โลกและกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทแวดล้อมการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทส โดยก่อเกิดสังคมไทยที่เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมีศักดิ์ศรีและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจโดยตรงในการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาจึงจัดทำกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558) เพื่อให้บุคคลและหน่วงงานทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัย และเร่งขับเคลื่อนให้นำสู่การปฎิบัติได้จริงและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การวิจัยตอบสนองความต้องการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศได้จริง
          การขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยดำเนินการใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของกรอบทิศทาง ประเด็น และหัวข้อวิจัยที่ควรดำเนินการในปี 2556-2558 ที่มีความสอดคล้องและตอบรับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกรอบวิจัยทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจ และดำเนินการสำรวจแผนการวิจัยทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศ โดยระบุเฉพาะที่มีบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบด้านการวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบและทิศทางการวิจัยทาการศึกษาของประเทศ มีการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน และสร้างความร่วมมือการใช้กรอบทิศทางการวิจัย ประเด็นวิจัย ตลอดจนหัวข้อวิจัยทางการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้วิจัยหรือผู้ที่รับผิดชอบการทำวิจัยของหน่วยงานได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการทำวิจัยของหน่วยงานได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งนำไปสู่การเติมเต็มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้การนำผลงานวิจัยที่เป็นวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ

.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไปขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม