หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

“แปดริ้วโมเดล”

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 38/2557มหกรรมแนะนำการศึกษาต่ออาชีวศึกษา “แปดริ้วโมเดล”
จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานมหกรรมแนะนำการศึกษาต่ออาชีวศึกษา “รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน แปดริ้วโมเดล” (PADRIEW Model) พร้อมทั้งร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อการมีงานทำ”  โดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ภาคเอกชน สถานประกอบการ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวน 1,500 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันประเทศต้องการบุคลากรที่มีทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในโลก ที่กำลังต้องการการพัฒนาประเทศโดยผู้ที่มีความรู้และทักษะฝีมือ แต่ในหลายประเทศและประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะได้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและสังคม จึงเกิดการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตกับผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษา เพื่อหาทางสร้างบุคลากรอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ ผลิตคนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีคุณภาพที่เพียงพอที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ 
ในส่วนของ ศธ.มีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อวางแผนการผลิตคน โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจความต้องการในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ กำหนดหลักสูตร เนื้อหา การฝึกอบรม และการทดสอบวัดผล รวมทั้งจะนำระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้ มีการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดี ให้เป็นที่นิยมของสังคมมากขึ้น เพื่อให้การเรียนอาชีวศึกษา นอกจากจะมีงานทำแล้ว ยังมีรายได้ที่ดี และเป็นบุคลากรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วย
ดังนั้น หากการพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางนี้ เชื่อว่าจะสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของประเทศมากขึ้น สร้างความเจริญและรายได้ให้กับประชาชนในชาติ ซึ่ง สอศ. และ สพฐ.จะต้องหาแนวทางสร้างหลักประกันทางอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา จัดแสดงและให้ความรู้ข้อมูลในรูปแบบของการจัดงานแนะแนวการศึกษาเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้และข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจด้านการศึกษาในภายภาคหน้า ซึ่งการเรียนสามารถเรียนได้หลายช่องทาง หากนักเรียนนักศึกษามีข้อมูลมาก ก็จะสามารถตัดสินใจเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเองได้มากที่สุด
 
 

 
จากนั้น รมว.ศธ.ร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อการมีงานทำ” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ในอดีตการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนมีการจัดอยู่บ้าง แต่ยังไม่เป็นที่สนใจมากนัก จึงได้จัดให้มีมหกรรมแนะนำการศึกษาต่อในแต่ละจังหวัด เพื่อระดมสถาบันอาชีวศึกษา ภาคผู้ประกอบการ ภาคเอกชน มาจัดแสดงและทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เห็นว่าอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่กำลังได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ กำลังจัดให้มีหลักสูตร การเรียนการสอน ที่ตรงกับความต้องของภาคเอกชน โดยยกตัวอย่างตัวเลขของความต้องการกำลังคนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเพียงแห่งเดียว ในเร็วๆ นี้มีความต้องการกำลังคนจำนวน 5 แสนคน ในขณะที่มีผู้สนใจเรียนอาชีวะเพียง 3 แสนคน
สิ่งที่กำลังจะบอกคือ ความต้องการคนสายอาชีวะมีมาก แต่เราผลิตได้น้อย เพราะมีคนมาเรียนเพียง 34ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 แต่ในส่วนของสายสามัญผลิตมากและมีคนเรียนมาก คือ 66% จึงทำให้สถิติว่างงานมีจำนวนมากตามไปด้วย ซึ่งก็หมายความว่าการผลิตคนสวนทางกับความต้องการของประเทศ ในความเป็นจริงผู้เรียนสายอาชีวะควรเป็น 60% ต่อผู้เรียนสายสามัญ 40% ศธ.จึงมีนโยบายเร่งปรับสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีวะ 49:51 เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ และเพื่อบอกว่าต้องให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษา
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดงานมหกรรมแนะแนวเช่นนี้ จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สอศ. สพฐ. ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมจัดและร่วมงานมากขึ้น โดยคาดว่าแนวโน้มผู้เรียนสายอาชีวะจะเป็นไปในทิศทางที่ดี มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องนำตัวเลขและสถิติในภาพรวมของการจัดงานในหลายๆ จังหวัดมาพิจารณาอีกครั้ง
 
 
นอกจากนี้ ศธ.จะใช้ระบบทวิภาคีภายในประเทศและกับต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะกับบางประเทศที่ได้มีการหารือ มีความร่วมมือและได้ไปศึกษาดูงาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น จะนำโมเดลหลักสูตร คุณลักษณะผู้เรียน การฝึกอบรม และเครื่องมือ มาปรับใช้และใช้นำร่องในบางหลักสูตรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในไทย โดยจะใช้กลไกการออกแบบหลักสูตรด้วยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตรมืออาชีพ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด ก็คือมีหลักสูตรและมีผู้เรียน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนในวงกว้างต่อไป
ทั้งนี้ ย้ำว่าการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาจะไม่เน้นให้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และจะจำกัดผู้เรียนในสาขาที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะต้องการเน้นอาชีวะระดับ ปวช.-ปวส.มากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ ศธ.ควรจะทำและต้องทำให้ดี แต่ยังทำไม่ได้ หากจะต้องส่งเสริมให้มีการเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีมากๆ ก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรมากขึ้น เพราะต้องย้ายครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ไปด้วย ซึ่งปัจจุบันก็ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช./ปวส.อยู่แล้ว
  
 
 

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
งานมหกรรมแนะนำการศึกษาต่ออาชีวศึกษา “รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน แปดริ้วโมเดล” (PADRIEW Modelจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20กุมภาพันธ์ 2557 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ แนะแนว ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม. และ ม.เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนต่อด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มปริมาณการเรียนต่อด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  เพื่อประกันคุณภาพการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้สนองตอบต่อตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และการมีงานทำในอนาคต และเพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมการเรียนต่อด้านอาชีวศึกษาที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย “นิทรรศการ เมืองสาขาอาชีพ”  ได้แก่ เมืองยานยนต์ เมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมืองโยธาและการก่อสร้าง เมืองศิลปะและวัฒนธรรม เมืองอาหารและบริการ เมืองบริการวิชาชีพ เมืองพณิชยการ เมืองเกษตรกรรม และเมืองนวัตกรรม  การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการในประเด็น “การศึกษาเพื่อการมีงานทำ”  การลงนามความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 12 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถานประกอบการ

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา

          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม