หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 38/2557การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ที่ จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครั้งนี้
ในการนี้ รมว.ศธ.ได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ในนามคณะกรรมการจัดงาน พ่อค้า ประชาชน และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ ว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 35 ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 ต่อเนื่องมา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมขององค์การโดยสังเขป ดังนี้
คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจากทั่วประเทศได้นำกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ภายใต้คติพจน์ขององค์การฯ ที่เหล่าสมาชิกทุกคนยึดมั่นว่า
"เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม"
 
 “ด้านการเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด” สมาชิกที่ได้นำความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติและนำผลงานมาประกวดแข่งขัน ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง ช่างเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ศิลปเกษตร ธุรกิจเกษตร และสาขาวิชาพื้นฐาน
 “ด้านการปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา” สมาชิกที่ได้ทำโครงการอาชีพการเกษตร ด้านพืชกรรม สัตวบาล ประมง และเกษตรผสมผสาน จนได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการที่ดีเด่นของแต่ละภูมิภาค สามารถนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกัน
 “ด้านการหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา” ทางองค์การได้พัฒนาคัดเลือกสมาชิกที่สำเร็จการศึกษา และไปประกอบวิชาชีพทางด้านเกษตรกรรมจนประสบความสำเร็จ มาเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกรุ่นน้อง
 “ด้านใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม” องค์การได้พิจารณาคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่มีจิตอาสานำความรู้วิชาการด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องไปบริการชุมชน จนเป็นนักบริการสังคมดีเด่น
 
 
 
 
 

 
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติจากประเทศกลุ่มอาเซียน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไนจีเรีย ได้มาร่วมแข่งขันทักษะโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสื่อสารสากล และเพื่อสร้างมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาสมาชิกขององค์การให้มีประสบการณ์ระดับสากล
ในด้านการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของการอาชีวศึกษาเกษตรนั้น เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 4 สถาบัน รวมทั้งมีนโยบายและแนวทางให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ การลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดงานและนำผลงานด้านการเกษตรสมัยใหม่มาแสดง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพของผู้ร่วมงาน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานโล่ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกดีเด่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และพระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 35 จากนั้นขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า มีนักศึกษาอาชีวะเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ที่จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 51 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การฯ จำนวนกว่า 2,200 คน และครูเกษตร จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการวิจัยทดลอง ผลงานการประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการเกษตร และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพของกำลังคนสายเกษตรกรรมให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเกษตร และสร้างรากฐานการเกษตรของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรในอนาคตดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น และตัวแทนหน่วยดีเด่น ทอดพระเนตรนิทรรศการของสมาชิกองค์การ และประทับรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่อง ไอศกรีมไนโตรคลอโรฟิลล์ ของสมาชิกองค์การหน่วยพิจิตรด้วย


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา

          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม