หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดผู้นำร่วมภายใต้ Thailand +1 และ ASEAN+Thailand และ ASEAN+โลก สั่งทีมประเทศไทยทำงานบูรณาการ เน้นศึกษาศักยภาพประเทศคู่ค้า สร้างหุ้นส่วนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดผู้นำร่วมภายใต้ Thailand +1 และ ASEAN+Thailand และ ASEAN+โลก  สั่งทีมประเทศไทยทำงานบูรณาการ เน้นศึกษาศักยภาพประเทศคู่ค้า สร้างหุ้นส่วนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2558) เวลา 11.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มอบนโยบายทีมประเทศไทยประจำมาเลเซีย ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร และผู้แทนรัฐวิสาหกิจไทยประจำมาเลเซีย
พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ดังนี้
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานของทีมประเทศไทยว่า ได้ให้ความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยและมาเลเซีย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนมาเลเซียเพิ่มการลงทุนในไทย โดยเฉพะเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมการขนส่งผ่านด่าน ขณะเดียวกัน ไทยพร้อมก็จะเรียนรู้ประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีของมาเลเซียในการพัฒนาสินค้ายางพารา ปาลม์น้ำมัน  อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมฮาลาล สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวมาเลเซียยังเดินทางไปท่องเที่ยวตามปกติ แม้ค่าเงินริงกิตจะอ่อนค่าลงปัจจุบัน
สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงนั้น ยังคงติดตามการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคง การดูแลนักเรียนนักศึกษาไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ดำรงธรรม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดูแลคนไทยที่กระทำความผิดที่มาเลเซียด้วย
ทั้งนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำกรุงกัวลาลัมเปร์ ได้รายงานถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพสองประเทศว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค และเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในภายใต้ และการช่วยดูแลนักเรียนนักศึกษาของไทยที่เข้ามาศึกษาในมาเลเซีย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทีมประเทศไทยและชี้แจงถึงการทำงานของรัฐบาลว่า วันนี้เข้ามาทำหน้าที่ เพื่อให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพตามแนวคิด “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งความมั่นคงถือเป็นต้นทางของการสร้างความเจริญเติบโตต่างๆ  ขณะเดียวกัน รัฐและประชาชนทุกระดับต้องมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน คือ ประชารัฐ เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็แก้ปัญหาเร่งด่วนที่คั่งค้าง อาทิ ปัญหาประมง ปัญหาการบิน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปฏิรูปโครงสร้างและเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเน้นส่งเสริมศักยภาพไทยมีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อาทิ อาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ไทยจะต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยเฉพาะ ภาคการเกษตรของไทย โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยในภูมิภาค
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการทำงานอย่างเป็นบูรณาการ โดยขอให้ทีมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจ มั่นคง หรือข้าราชการการทูต จะต้องรู้ข้อมูลรอบด้านเท่าเทียมกันทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการ
สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น  ขอให้ไทยเป็นผู้นำร่วมภายใต้แนวคิด Thailand +1 ASEAN + Thailand  และ ASEAN+ประชาคมโลก World Community เชื่อมโยงกัน ในทุกระดับเวทีความร่วมมือทั้ง เขตการค้าเสรีในทุกระดับ อาทิ  เพื่อให้อาเซียนเข้มแข็ง ซึ่งไทยจะต้องพัฒนาความพร้อมมีกลไก สร้างพลวัตร ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง ไปพร้อมกับการศึกษาประเทศคู่ค้าที่ความแตกต่าง เพื่อสร้างสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด  เพราะ การพัฒนาต้องมีสองระดับ ทั้งการพัฒนาภายในประเทศ และการพัฒนาการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพราะประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  เป็นทั้งโอกาสซึ่งไทยจะต้องให้ความสำคัญ
นายกรัฐมนตรียังได้ให้แนวทางในการจัดการประชุมร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อให้มีความคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมายิ่งขึ้น รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย-มาเลเซีย มากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่าย สร้างหุ้นส่วน การดึงดูดการค้าการลงทุน รัฐบาลได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุน BOI ทั้งลักษณะ กลุ่มอุตสาหกรรม cluster super cluster ทั้งพื้นที่ทั่วไปและในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประโยชน์ของประเทศและชุมชนในพื้นที่ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทั้งเงินทุน และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย สินค้าOTOPเพราะเศรษฐกิจต้องเริ่มจากชุมชน
ด้านการศึกษา ขอให้ช่วยดูแลนักเรียนไทยในมาเลเซียพร้อมดูแลการหางานหลังจบการศึกษา
สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือ ทั้งการแก้ไขบุคคลสองสัญชาติ รวมทั้งมาตรการแก้ปัญหาการการสัญจร การจัดระเบียบ การวิ่งรถข้ามแดน ยืนยันการเจรจาเพื่อสันติสุข เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้ ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องทำควบคู่กับการให้ความรู้ ข้อมูล แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ในตอนท้าย  นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งไทยแต่จะต้องดูความเหมาะสมและบริบทภายในของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งรัฐบาลได้เดินตามกรอบ Roadmap เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งอย่างแน่นอน

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม